Focal Point AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2003 15:06 CEST

Focal Point redovisar intäkter på 7 318 tkr (5 362 tkr), en ökning med 36 %.

Intäkterna från tecknade licensavtal uppgår till 4 002 tkr (3 034 tkr), en ökning med 32 %.

Intäkterna från konsulttjänster uppgår till 2 141 tkr (1 182 tkr), en ökning med 81 %.

Rörelseresultatet uppgår till 391 tkr (133 tkr).

Resultatet efter skatt per aktie uppgår till 0,06 kr (0,02 kr).

Ramavtal med Ericsson avseende konsulttjänster och med Volvo Cars avseende programvarulicenser och konsulttjänster

Om Focal Point AB
Focal Point erbjuder idag kompletta lösningar för att effektivisera och automatisera de tidiga faserna i produktutvecklingen. Vi kallar konceptet Marknadsdriven Produktutveckling kring vilket vi erbjuder produkter och tjänster.

Vår produkt, Focal Point, är en helt webbaserad plattform för marknadsdriven produktutveckling; ett beslutsstödssystem för kärnverksamheten i företag. Den integrerar och effektiviserar processen från att förstå marknadens behov till att omsätta dessa till lönsamma, konkurrenskraftiga produkter. Resultatet blir bättre produkter, snabbare.

Focal Point AB är ett publikt IT-bolag noterat på NGM-listan (Nordic Growth Market).

Rörelsens intäkter
Focal Point redovisar för första halvåret 2003 intäkter på 7 318 tkr (5 362 tkr), en ökning med 36 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkterna från tecknade licensavtal för första halvåret uppgår till 4 002 tkr (3 034 tkr), en ökning med 32 %.

Intäkterna från konsulttjänster för första halvåret uppgår till 2 141 tkr (1 182 tkr), en ökning med 81 %.

Focal Point redovisar för årets andra kvartal intäkter på 3 683 tkr (2 766 tkr), en ökning med 33 %.

Intäkterna från tecknade licensavtal för årets andra kvartal uppgår till 2 111 tkr (1 616 tkr), en ökning med 31 %.

Intäkterna från konsulttjänster för årets andra kvartal uppgår till 973 tkr (594 tkr), en ökning med 64 %.


Resultat
Rörelseresultatet för första halvåret 2003 uppgår till 391 tkr (133 tkr).

Resultatet efter skatt per aktie för första halvåret 2003 uppgår till 0,06 kr (0,02 kr).

Rörelseresultatet för årets andra kvartal uppgår till 183 tkr (84 tkr). Detta är bolagets sjätte kvartal i rad med positivt rörelseresultat.

Resultatet efter skatt per aktie för årets andra kvartal uppgår till 0,03 kr (0,01 kr).

Moderbolagets omsättning under första halvåret uppgick till 6 143 tkr (4 216 tkr) och rörelseresultatet uppgick till -289 tkr (-899 tkr).


Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 202 tkr (2 145 tkr).

Nettoinvesteringarna uppgick till 1 281 tkr, varav 1 175 tkr avser aktivering av utvecklingskostnader. Focal Point tillämpar redovisningsrådets rekommendation RR 15 betr. aktivering av utvecklingskostnader.

Focal Point har 3 163 tkr i likvida medel samt icke utnyttjade lånefaciliteter på 1 500 tkr.


Eget kapital
Koncernens eget kapital per 2003-06-30 uppgår till 5 646 tkr, vilket innebär en soliditet på 54 %.

Av periodens förändring av eget kapital avser hela beloppet intjänat resultat efter skatt.

Totalt antal aktier vid periodens utgång uppgår till 5 520 000 st. Efter fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner (400 000 st) uppgår antalet aktier till 5 920 000 st.

Affärsmodell
Bolaget tillämpar en hyresmodell för licensiering av sin produkt. Det innebär att vi inte säljer vår produkt, utan att vi hyr ut den till kunderna som betalar kvartalsvis i förskott för sin nyttjanderätt.

För kunderna innebär detta att de slipper den stora initiala investering som normalt är förknippad med programvarusystem, vilket också gör att de ser en snabb återbetalningstid. Kunderna hyr istället programvaran så länge de är nöjda med den, annars säger de upp avtalet. Denna modell skapar säkra, förutsägbara intäkter.

Försäljning
Focal Points licensintäkter har fortsatt visa god ökningstakt tack vare framgångsrik nyförsäljning och merförsäljning till befintliga kunder.

Under första kvartalet har bolaget bland annat fått sin först kund inom den offentliga sektorn. Bolaget har också vunnit en affär inom industrisegmentet efter det att kunden gjort en formell utvärdering av flertalet produkter för att stödja sin process för kravhantering och därefter valt Focal Point. Under första kvartalet har bolaget tappat tre mindre kunder pga. neddragningar orsakade av finansiella problem. Dock överstiger intäktsökningen på nytecknade avtal intäktsminskningen på de förlorade avtalen.

Under andra kvartalet beror ökningen i licensintäkter främst på merförsäljning till befintliga kunder. Samtidigt har tre nya kunder initierat omfattande utvärderingar av Focal Points produkter. Dessa beräknas vara avslutade före årsskiftet 2003/2004.

Bolagets orderstock har ökat och uppgår till cirka 8 mkr.

Ramavtal med Ericsson och Volvo
Bolaget har under andra kvartalet tecknat ramavtal avseende konsulttjänster med Ericsson, som ett tillägg till det under föregående år tecknade ramavtalet avseende programvarulicenser.

Bolaget har också under andra kvartalet tecknat ramavtal avseende konsulttjänster och programvarulicenser med Volvo Cars.

Personal och organisation
Antalet anställda vid periodens utgång var 13 (13) personer. Bolaget har under första kvartalet tecknat ett agentavtal med ett företag som ska marknadsföra, sälja och implementera bolagets produkter i USA.

Bolaget har under det andra kvartalet initierat en rekryteringsprocess för att expandera säljorganisationen.

Produktutveckling
Bolagets produkt ”Focal Point” är en helt webbaserad plattform för marknadsdriven produktutveckling; ett beslutsstödssystem för kärnverksamheten i företag. Focal Point integrerar och effektiviserar processen från att förstå marknadens behov till att omsätta dessa till lönsamma, konkurrenskraftiga produkter. Resultatet blir bättre produkter, snabbare. Under perioden har Focal Point inlett planeringen av en ny version som kommer att lanseras under slutet av det tredje kvartalet.

Under perioden har kostnader för produktutveckling på 680 tkr aktiverats i balansräkningen.

Framtidsutsikter
Baserat på gällande hyresavtal och nuvarande personalstyrka kvarstår prognosen att bolagets licensintäkter beräknas att öka med i storleksordningen 30 % – 40 % under 2003.

2003 års rörelseresultat väntas bli i paritet med 2002 års rörelseresultat.

Flertalet företag inom de marknadssegment som bolaget fokuserar på (verkstadsindustri, telekom och bioteknik) har under en längre tid haft – och beräknas ha – konjunkturgrundade problem. Detta till trots har bolaget hittills visat en god tillväxt. Det kan dock inte uteslutas att rådande besvärliga konjunktur även kan komma att påverka bolagets framtida försäljnings- och resultattillväxt.

Rapportdagar
23 oktober 2003 Delårsrapport jan - sep 2003

Linköping den 4 augusti 2003
Styrelsen

Delårsrapporten gäller Focal Point-koncernen och har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Omräkning av nyckeltal för jämförbara perioder har skett. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen.

För mer information, kontakta Joachim Karlsson, Joachim.Karlsson@focalpoint.se eller 0708-21 37 00.

Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 4 augusti 2003

Ranby Revisorer AB
Peter Burholm, Auktoriserad revisor

Focal Point AB utvecklar och säljer beslutsstödsportaler för produkt- och verksamhetsutveckling. Våra lösningar hjälper kunderna att ta snabbare och bättre beslut inom sina viktigaste affärsprocesser. Vi har nyckelfärdiga lösningar för de viktigaste tillämpningarna. De kan dessutom anpassas för kundspecifika behov och processer. Exempel på tillämpningar: Produktportföljhantering, Kravhantering, Riskanalyser, Inköp, Marknadssegmentering, Konkurrentanalyser.