Cision

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 09:46 CEST

Fortsatt svag marknad i Norden och Tyskland. Ökad aktivitet och positiv tillväxt i Nordamerika under andra kvartalet. ·Koncernens rörelseintäkter uppgick till 781,6 Mkr (874,5). Valutakurseffekter vid omräkning till svenska kronor påverkade intäkterna negativt med 60,4 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten i lokal valuta uppgick till -5 procent. Den organiska tillväxten har successivt förbättrats och uppgick under andra kvartalet till -4 procent. ·Rörelseresultatet, före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 112,1 Mkr (164,1). Omräkningseffekter har påverkat resultatet negativt med 12,9 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 14,3 procent (18,8). Rörelsemarginalen under det andra kvartalet uppgick till 11,9 procent (15,8) ·Verksamheten i Nordamerika uppnådde positiv tillväxt under andra kvartalet. Svagt positiva tecken finns även i Storbritannien medan tillväxten i Norden och Tyskland ligger kvar i nivå med första kvartalet. ·Vinsten per aktie efter utspädning, exklusive goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,08 kr (1,65). ·Kassaflödet är fortsatt starkt. Det operativa kassaflödet uppgick till 137,3 Mkr (160,4). Kommentar av Observers verkställande direktör Robert Lundberg "Jag är inte nöjd med utvecklingen under andra kvartalet. Norden och Tyskland är marknader som ännu har en bit kvar till vändning vilket påverkat resultatet under andra kvartalet. Nu får vi dock allt fler positiva signaler från den amerikanska marknaden. I USA har vi positiv tillväxt med god rörelsemarginal och även i Storbritannien finns det vissa positiva tecken. Konjunkturutvecklingen är dock fortsatt svårbedömd. Vi koncentrerar oss på att utnyttja de möjligheter som finns på våra marknader och genomförandet av de kostnadsreduceringar vi beslutade i början av året. Ett effektivt försäljningsarbete, god marginal och starka kassaflöden är våra viktigaste prioriteringar." För ytterligare information, kontakta: Anders Lundmark, ekonomidirektör 070 - 333 29 77, 08 - 507 417 23 anders.lundmark@observergroup.com Per Blixt, informationschef 070 - 549 28 08, 08 - 507 410 12 per.blixt@observergroup.com Robert Lundberg, Verkställande direktör och koncernchef 08 - 507 410 10 robert.lundberg@observergroup.com