Facile & Co AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 17:04 CEST

VOLYMEN ÖKAR 11%, KOSTNADERNA MINSKAR 39%, OPERATIVA FÖRLUSTEN MINSKAR 50%

Första halvåret i korthet
Försäljningsvolymen ökade med 11 % till 203,084 (183,661) flaskor. Volymen ökade för tolfte kvartalet i följd.
Rörelsekostnaderna minskade med 39 % till KSEK 6,256 (10,226). Kostnaderna minskade för det nionde kvartalet i följd. Den operativa förlusten minskade 50 % till KSEK –2,611 (-5,253). Förlusterna minskade för sjunde året i följd. Valutakurs förändringar mellan GBP och SEK har givit 8 % minskad omsättning mot föregående år. Dessa förändringar påverkar fortsatt kraftigt resultatet, vilket ger ett högt negativt finansnetto.

Storbritannien bidrar nu positivt till koncernen, trots det bistra marknadsklimatet och väsentligt minskad budget fortsätter man att visa försäljningstillväxt.
Australien blev koncernens näst största marknad inom sex månader efter lansering. Försäljningen sker genom tredje parts distribution. Försäljningen per capita under de första sex månaderna efter lansering överträffade de första sex månaderna i Storbritannien.
Utökandet av nya marknader fortsatte med produkt-lanseringar i Finland and Grekland.
Det 18 månader långa kostnadsbesparingsprogrammet kommer att vara slutfört under det tredje kvartalet, med fullt finansiellt resultat synligt i det fjärde kvartalet. Reduceringen av den operativa kostnaden med 39 % visar framgången med programmet. Koncernen har fortsatt en två siffrig ökning av volymen under hela omstruktureringsperioden. Koncernen kommer åter att fokusera på tillväxt då kostnadsbesparingsprogrammet är avslutat. Tillväxten kommer att ske organiskt på grund av begränsad kassa, tillväxt kommer inte att ske med minskad kontroll av den operativa kostnaden.

Det förbättrade resultatet förväntas fortsätta även under andra halvåret. Bolaget har använt samma redovisningsprinciper som bokslutet 2002.

Halvårsresultat Nettoomsättningen minskade 24 % till KSEK 5,904 (7,798) under perioden. Resultatet efter finansiella justeringar var KSEK - 4,008 (-6,732), eller SEK –1,89 (-3,57) per aktie.
Halvårsresultat (KSEK) 2003-Q2 2002-Q2
Nettoomsättning 5,904 7 798

Förändring färdiga varor -381 769

Övriga intäkter 3 305

Kostnad sålda varor1 -1,880 -3 899

Bruttoresultat 3,645 4 973

Marknadsföringskostnader -1,330 -2 672
Övriga externa kostnader -2,269 -3 828
Personalkostnader -2,521 -3 499
Avskrivningar -136 -227

Rörelseresultat -2,611 -5 253

Finansnetto -1,397 -1 479

Periodens Resultat -4,008 -6 732
Försäljning (70cl flaskor)1 203 084 183 661

Result/share (SEK)2 -1.892 -3,572
Adjusted equity/share (SEK)2 0,002 4,592
1All försäljning har konverterats till 70 cl flaskor
2Baserat på genomsnittligt antal aktier under perioden (exkl. utspädning) Andra kvartalet Rörelseresultatet för det andra kvartalet var KSEK –462 (-2,248). Nettoomsättningen överskred operativa kostnader för första gången. Likviditet Netto disponibla medel för koncernen uppgick till KSEK 1,225 inkl. krediter.

Investeringar
Bolagets investeringar under det första halvåret 2003 uppgick till KSEK -2 (7) till följd av en försäljning av materiell tillgång.

Information
Delårsrapport för jan-sept 2003 6 November 2003
Stockholm, den 7 Augusti 2003.
Facile & Co AB (publ)
James Roberton
Verkställande Direktör

Facile & Co i korthet
Facile & Co är ett svenskt bolag noterat på NGM-listan som fokuserar på byggandet av varumärken inom sprit för den globala marknaden. Företagets strategi är att leverera hög avkastning genom ökat värde av dess varumärken. Facile & Co har utvecklat, äger, producerar och buteljerar seriously… vodka, seriously… pinky, ima gin…, FACILE Punsch, och Idyll Aquavit.

seriously… vodka är det första varumärkes byggande projekt som genomförs av Facile & Co. Under 2002, andra helåret efter lansering, uppnådde seriously… 11 % marknadsandel av importerad vodka såld i Storbritannien, försäljningen uppgick då till 30,000 lådor.

För ytterligare information kontakta:
James Roberton, Verkställande Direktör
E-post: james.roberton@facile.co.uk
Halvårsrapporten har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

För komplett rapport ladda hem bifogat dokument.

Facile & co's affärsidé är att tillämpa en gedigen kunskap inom "varumärken" och "doft & smak" för att effektivt bygga varumärken inom dryckessektorn, genom att utveckla, tillverka och marknadsföra drycker.