Skandia

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 09:36 CEST

Resultatet före skatt i Skandia Liv Sverige uppgick till 6 541 (-24 778) MSEK. Resultatförbättringen förklaras till större del av en positiv kapitalavkastning. Totalavkastningen i Skandia Liv Sverige uppgick under det första halvåret till 4,0 (-7,5) procent. Det totala marknadsvärdet på bolagets placeringstillgångar uppgick per sista juni till 227 miljarder jämfört med 221 miljarder vid årets början.

Premieinkomsten för Skandia Liv Sverige uppgick till 6 573 (6 934) MSEK vilket är en minskning med 5 procent. Premieinkomsten från privatanknuten försäkring är lägre än föregående år, medan premieinkomsten på tjänstepensionsområdet är fortsatt stark. Driftskostnaderna minskade med 39 procent till 710 (1 159) MSEK. Förvaltningskostnadsprocenten uppgick till 0,68 (0,96) procent. Minskningen förklaras av minskade försäljningskostnader samt de besparingsåtgärder som inleddes i slutet av förra året. Den kollektiva konsolideringsgraden ökade till 90 procent från 87 procent vid årsskiftet. Solvensgraden är oförändrad och uppgick till 142 procent.

Stockholm den 21 augusti 2003
Ola Ramstedt
Verkställande direktör

För ytterligare information:
Ola Ramstedt VD Skandia Liv, 08-788 31 03
Gunilla Svensson Pressekreterare 08-788 42 97