Alecta

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 10:17 CEST

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003

Alectakoncernen första halvåret 2003:

God totalavkastning och stärkt konsolidering

Resultatet efter skatt uppgick till 11,5 (-29,0) miljarder kronor. (Tal inom parentes avser utfallet första halvåret 2002). Resultatuppgången berodde främst på att kapitalavkastningen förbättrades med 39,7 miljarder kronor till 14,1 (-25,6) miljarder kronor, framför allt till följd av uppgången på aktiemarknaderna.

Totalavkastningen på placeringarna uppgick till 5,0 (-7,8) procent. Nettoplaceringar gjordes främst i räntebärande värdepapper. Marknadsvärdet på placeringarna uppgick den sista juni till 296,3 (300,9) miljarder kronor.

Premieinkomsten var 9,6 (12,6) miljarder kronor. Den har påverkats positivt av att premierabatten på ålders- och familjepension togs bort från och med 1 januari 2003. De främsta förklaringarna till att premieinkomsten ändå sjönk med 23 procent jämfört med första halvåret 2002 är lägre engångspremier och lägre inflationsuppräkning av ITP-pensionerna.

Försäkringsrörelsens driftskostnader redovisades till 337 (304) miljoner kronor. Driftskostnadsprocenten uppgick till 3,5 (2,4) och förvaltningskostnadsprocenten till 0,30 (0,26).
Det kollektiva konsolideringskapitalet uppgick den sista juni till 42,6 (29,5) miljarder kronor. Den kollektiva konsolideringsnivån steg till 118 (112) procent och solvenskvoten var 7,0 (8,4).

Av de 66 miljarder kronor i företagsanknutna medel som avsattes till kundföretagen till följd av överkonsolideringen som uppstod under åren 1994-1998 återstod vid utgången av juni 7 (18) miljarder kronor. Medlen får företagen disponera i enlighet med de villkor som styrelsen beslutade om i oktober 2002.

Stockholm den 25 augusti 2003
Lars Otterbeck, verkställande direktör

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport
och därvid följt rekommendation utfärdad av Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR.

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision.

Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt lag om årsredovisning i försäkringsbolag.

Stockholm i augusti 2003
Per Bergman, Auktoriserad revisor
Jan Palmqvist, Auktoriserad revisor
Clas Blix, Auktoriserad revisor Av Finansinspektionen förordnad revisor