Stora Enso AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 12:25 CEST

Minskad lönsamhet; kassamässigt resultat och balansräkning fortsatt starka

Andra kvartalets resultat
Stora Ensos resultat per aktie var 0,07 EUR (0,10). Rörelseresultatet var 106,7 MEUR (211,1), vilket motsvarade 3,5 % av omsättningen och var 49,5 % lägre än föregående kvartal. Resultatet före skatt och minoritetsintressen uppgick till 86,9 MEUR (129,3). Inga engångsposter förekom under andra kvartalet.

Omsättningen var 3 057,0 MEUR, i nivå med föregående kvartal (3 099,1 MEUR). Det operativa kassaöverskottet uppgick till 383,3 MEUR (469,7) och kassaflödet efter investeringar till 40,2 MEUR (255,9). Kassamässigt resultat per aktie var 0,41 EUR (0,43). Finansnettot uppgick till -11,3 MEUR (-81,3). De marknadsrelaterade produktionsbegränsningarna uppgick till totalt 200 000 ton (202 000 ton).

Utsikter
I en kommentar angående marknadsutsikterna säger Stora Ensos koncernchef Jukka Härmälä:
- Aktiviteten i världsekonomin är fortsatt dämpad. Det återstår fortfarande att se en ihållande ökning av annonsinvesteringarna i Europa, men det är svårt att förutse när uppgången kommer. I Nordamerika börjar dock tecknen på en uppgång i annonskonjunkturen synas efter nedgången i samband med Irakkriget. Ökad import påverkar emellertid balansen mellan tillgång och efterfrågan. I Asien ledde sars-epidemin till en tillfällig nedgång på pappers- och kartongmarknaden, men nu återvänder tillförsikten hos kunderna.

I Europa fortsätter priserna på bestruket och obestruket finpapper samt bestruket journalpapper gradvis att gå ned. Vad avser bestrukna kvaliteter är överkapacitet i branschen huvudorsaken till de svaga priserna. Marknaden för obestruket finpapper påverkas av säsongsrelaterad nedgång och ökande import från Asien och Sydamerika till följd av den starka euron. Prispress råder i Europa för returfiberbaserad förpackningskartong, medan priserna på träprodukter väntas förbli stabila.

Utsikterna om fortsatt utmanande marknadsförhållanden möts med intensifierade kostnadssänkningsprogram och genom utvärdering av ytterligare åtgärder för att stärka konkurrensförmågan. Dessutom justeras nu koncernens investeringsplaner för att investeringsnivån inte ska överstiga avskrivningsnivån under perioden 2003-2004, i syfte att bibehålla en lämplig avvägning mellan nivån på det fria kassaflödet och önskan att ta till vara goda investeringsmöjligheter.

För ytterligare information, v g kontakta:
Jukka Härmälä, Chief Executive Officer
tel +358 2046 21404
Björn Hägglund, Deputy Chief Executive Officer
tel +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, CFO
tel +44 20 7016 3115
Kari Vainio, EVP, Communications
tel +44 77 9934 8197
Keith B Russell, SVP, Investor Relations
tel. +44 7775 788 659

Resultatet för andra kvartalet publiceras den 23 oktober 2003.

Bilder som fritt kan användas för att illustrera artiklar om Stora Enso kan hämtas från http://www.storaenso.com/images

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på http://www.storaenso.com/investors.

Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter ovan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om omsättningsökning och lönsamhet; uttalanden som föregås av "tror", "förväntar" och "förutser" eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkningsverksamhet och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbetssträvanden, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller teknologier; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i räntor och valutakurser.

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har cirka 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.