Effnet AB

Delårsrapport Januari – juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2003 09:12 CEST

Nettoomsättningen uppgick under det andra kvartalet 2003 till MSEK 9,7 (0,7) och under perioden januari-juni till MSEK 14,7 (2,5). Den kraftiga ökningen av koncernens intäkter förklaras dels av att intäkterna för i år även inkluderar det under slutet av föregående år förvärvade dotterbolaget Factum Electronics AB, dels av det intensiva försäljningsarbetet som är en del av koncernens nya strategi samt dels av normala säsongsvariationer.

Försäljningen i dotterbolaget Effnet AB fortsatte att utvecklas enligt plan. Efter att ha genomgått omfattande kvalitetsbesiktningar av några av världens ledande telekomleverantörer fick Effnet förtroendet att under sexmånadersperioden leverera sina programvaror till dessa nya kunder belägna i Amerika och Europa.

Dotterbolaget Factum Electronics AB redovisade en stark försäljning under det andra kvartalet men ligger totalt sett något under planerad försäljning för det första halvåret. Factum Electronics tecknade och levererade under sexmånadersperioden genombrottsorder till kunder i såväl Europa som i Asien. Särskilt uppmärksammad blev leveransen av digitalradiosystem för Digital Multimedia Broadcasting till en stor kommersiell aktör inom radio och TV i Korea.

Rörelsens kostnader för det andra kvartalet uppgick till MSEK 11,2 (16,9). För sexmånadersperioden uppgick rörelsens kostnader till MSEK 19,4 (32,7).

Rörelseresultatet för det andra kvartalet förbättrades med drygt 13 miljoner kronor och uppgick till MSEK -1,4 (-14,6). För halvåret förbättrades rörelseresultatet med drygt 23 miljoner kronor och uppgick till MSEK -4,6 (-27,9). Resultatet för perioden januari till juni uppgick till MSEK -2,8 (-25,0) eller SEK -0,05 (-0,46) per aktie.

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till MSEK 114,2 (vid årsskiftet 121,8) eller SEK 2,08 (2,22) per aktie. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till MSEK 108,2 (vid årsskiftet 111,0) eller SEK 1,97 (2,02) per aktie.
Hans Runesten utsågs till verkställande direktör den 1 maj 2003.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Hans Runesten, Verkställande Direktör
+46 (0)8 564 605 50, +46 (0)702 80 26 26
Krister Moberger, Finanschef
+46 (0)8 564 605 50, +46 (0)8 564 611 02
eller besök bolagets hemsida: www.effnet.com