Teleca AB

Delårsrapport januari-juni 2003 - Fortsatt stark utveckling för Mobile Devices

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 08:35 CEST

·Omsättningen ökade 34 % till 1.280 Mkr (957 Mkr). Försäljningstillväxten exklusive förvärv uppgick till 19 %

·Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 80,8 Mkr (96,2 Mkr). En väsentlig ökning av marginalen förväntas under andra halvåret beroende på ökad debiteringsgrad, Obigo, nya licensintäkter från PC Connectivity programvara samt internationella nyetableringar

·Debiteringsgraden sjönk i april, bra utveckling under maj och juni

·Obigo går bättre än plan. Spännande potential för de kommande åren

.Prognosen för 2003 kvarstår: Väsentligt bättre omsättning och resultat

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen med de kompletteringar som beskrivs nedan.

Under året har flera nya rekommendationer tillkommit från Redovisningsrådet.

Från och med 2003 påverkas koncernen av RR22 som hanterar redovisning av checkräkningskrediter. Det innebär att i denna kvartalsrapport redovisas koncernens checkräkningskredit som kortfristig skuld. Jämförelsetalen har korrigerats motsvarande. Avsikten med checkräkningskrediten är dock att den är långsiktig.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport, 9 månader (Q3) 2003 21 oktober 2003
Bokslutskommuniké, 12 månader (Q4) 2003 13 februari 2004

Press och analytikerträff
Teleca kommer att presentera bokslutskommunikén klockan 09.00 (CET) den 17 juli 2003, på Operaterassen i Stockholm. Nick Stammers, VD och koncernchef, presenterar företaget och delårsrapporten samt ger möjlighet att ställa frågor. Presentationen hålls på engelska.
Telefon: 08 5980 6236
Det går även att följa presentationen på Internet: www.teleca.se

Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 17 juli 2003
Teleca AB (publ)
(org. nr 556250-3515)

Styrelsen

Bokslutskommunikén kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Telecas hemsida. www.teleca.se

För ytterligare information kontakta:
Nick Stammers, VD, Teleca AB
Mobil +44-7768-32 35 35
e-post: nick.stammers@teleca.com

Thomas Pantzar, vVD, Teleca AB,
Tel 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30
e-post: thomas.pantzar@teleca.com

Adreas Zartmann, Ekonomidirektör, Teleca AB
Tel. 08-579 116 04, mobil 0702-17 75 13
e-post: andreas.zartmann@teleca.com

Johannes Rudbeck, IR-ansvarig, Teleca AB
Tel. 08-579 116 16, mobil 0705-82 56 56
e-post: johannes.rudbeck@teleca.com

This information is also available in English.

Teleca är ett internationellt konsultföretag som utvecklar och tillämpar avancerad teknik. Företagets affärsidé är att stärka kundernas marknadsposition och korta deras utvecklingstider. Teleca utvecklar och integrerar lösningar för teknik- och programvaruintensiva kunder över hela världen. Kärnvärden är ärlighet, pålitlighet och engagerat arbete. Företaget har mer än 2 600 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se

Teleca AB
Box 47606
117 94 Stockholm
Tel: 08 579 116 00
Fax: 08 579 116 10