HL Display AB

Delårsrapport januari - juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 13:03 CEST

- Under årets första sex månader ökade koncernens nettoomsättning till 680 (567) MSEK och resultatet före skatt blev 43 (5) MSEK.
- Koncernens resultat efter skatt blev 28 (3) och vinst per aktie efter skatt uppgick till 3,69 (0,41) SEK för årets första sex månader.
- Den senaste 12-månadersperioden uppgick koncernens nettoomsättning till 1 241 (1 135) MSEK och resultatet före skatt till 29 (38) MSEK.


Omsättning och resultat
Koncernens omsättning uppgick till 680 (567) MSEK under perioden, en ökning med 20 procent jämfört med samma period 2003. Kronans förändrade värde gentemot exportvalutorna har sedan årets ingång påverkat omsättningen positivt med 11 MSEK.

Rörelseresultatet för första halvåret blev 47 (7) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 43 (5) MSEK. Kronans förändrade värde har sedan årets ingång påverkat rörelseresultatet positivt med 6 MSEK. Periodens räntenetto uppgick till -3 (-2) MSEK medan omräkningsdifferens och andra valutaeffekter uppgick till -1 (0) MSEK.

Det förbättrade rörelseresultatet förklaras av en god försäljningsutveckling på de stora marknaderna, genomförda rationaliseringsåtgärder och en relativt sett lägre kostnadsnivå.

Marknader
På de största marknaderna, Frankrike och Storbritannien, har försäljningen varit mycket god under perioden. Belgien och Österrike har också haft en positiv utveckling. Skandinavien och Nederländerna har däremot haft en låg försäljning.

HL Display är idag ett i allra högsta grad internationellt företag, och internationell expansion är ett viktigt inslag i tillväxtstrategin. Sett till regioner är Asien särskilt intressant med en god försäljningsutveckling. Etableringen i Kina, under 2004, är strategiskt viktigt inte bara för att det är en marknad med stor potential. Produktionen för den asiatiska marknaden bör, enligt företagets bedömning, i det långa perspektivet ske i Asien och Kina är ett attraktivt produktionsland. En stor potential finns också i forna Sovjetunionen där flera av HL Displays större kunder nu planerar att etablera sig.

Åtgärder
De åtgärder som genomfördes förra året, vid såväl fabrikerna i Lesjöfors och Sundsvall som i moderbolaget, har under första halvåret lett till minskade kostnader och effektivare resursutnyttjande. Idag har HL Display en effektivare organisation, med bättre kontroll och tydligare styrning än tidigare. Vissa rationaliseringsåtgärder kvarstår att genomföra.

Försäljningsansvaret vilar idag på fem Area Managers, en ny organisation som trädde i kraft 2003. Styrningen från moderbolaget har ökat för att stärka försäljningsarbetet och inte minst bearbetningen av företagets nyckelkunder. Idag är såväl nationella som globala nyckelkunder klart definierade. Detsamma gäller vilka erbjudanden och kategorilösningar som ska prioriteras. Fokuserade kategorier är - Färskvaror, Frysta varor, Hälsa & Skönhet, Konfektyr och Tobak.

Satsningen på kategorilösningar innebär att HL Display kan skapa volym även på mogna marknader. Den generella prispressen som finns på marknaden kan kompenseras genom en mer effektiv och lönsam produktion. Försäljningsansträngningarna mot fackhandeln har ökats. I det arbetet har erfarenheterna från den framgångsrika försäljningen mot dagligvaruhandeln kunnat utnyttjas.

Nya erbjudanden
Under våren har EasyShelf TM lanserats. EasyShelf TM är ett svar på ökade krav från detaljhandeln att snabbt kunna omorganisera sin varuexponering. EasyShelf TM gör det enklare och effektivare att planera om i en butik.

Investeringar
Under perioden uppgick nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till 23 (15) MSEK. Planenliga avskrivningar uppgick till 23 (24) MSEK.

Finansiell ställning
Likviditeten uppgick den 30 juni 2004 till 92 (76) MSEK, vid årets ingång 95 MSEK. Under perioden har nya lån upptagits med netto 12 MSEK. Utdelning uppgående till 13 MSEK har utbetalats. Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 20 (12) MSEK. Soliditeten uppgick per balansdagen till 43 (48) procent och vid årets ingång till 45 procent.

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 970 (954). Antal anställda per balansdagen uppgick till 981 (974) och vid årets ingång till 987.

Redovisning av pensioner
Från årsskiftet tillämpas Redovisningsrådets Rekommendation RR29 Ersättningar till anställda (IAS19). Bytet av redovisningsprincip medför en engångseffekt om -0,5 MSEK hänförlig till förmånsbestämda pensionsplaner. Budgeterad årskostnad för förmånsbestämda planer uppgår till 0,3 MSEK. Ingen omräkning av jämförelseåren har gjorts.

Försäkringar enligt ITP-planen redovisas i enlighet med Redovisningsrådets Akutgrupps uttalande URA41 som avgiftsbestämda. Alecta har aviserat att uppgifter som möjliggör hantering av försäkringarna som förmånsbestämda kommer att bli tillgängliga under andra halvåret 2004. Vad omräkningen av ITP-planen från avgiftsbestämd till förmånsbestämd plan kommer att innebära för HL Display är inte känt i nuläget. HL Displays bedömning är dock att nuvarande premier bör täcka nuvarande åtaganden.

Utsikter för 2004
HL Display lämnar normalt först i samband med niomånadersrapporten en prognos för utfallet innevarande år. Då utvecklingen de senaste två åren varit negativ valde styrelsen att redan i bokslutskommunikén för 2003 ge aktieägarna sin uppfattning om förväntningarna inför 2004.

Styrelsen beslutade inför 2004 att prioritera lönsamhetsmålet att över en konjunkturcykel nå en genomsnittlig vinstmarginal på 10-15 procent. Målet är att under andra halvåret 2005 nå upp till en årstakt på 10 procent. Tillväxtmålet att över en konjunkturcykel nå en genomsnittlig tillväxt på mer än 20 procent har ersatts av mer kortsiktiga mål. Målet inför 2004 angavs till minst 10 procent.

Omsättning och resultat för perioden är i linje med dessa förväntningar om omsättningstillväxt och en stegvis förbättrad lönsamhet. Tillväxten har varit god under första halvåret 2004. Bland annat har ett större projekt i Storbritannien fakturerats till ett värde av ca 45 MSEK. Det finns dock anledning att förvänta sig en lägre aktivitet hos de stora kunderna under andra halvåret. En mer detaljerad prognos för helåret 2004 kommer att avges i samband med niomånadersrapporten.

Anders Remius
Verkställande direktör