Capona AB

Delårsrapport januari - juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 14:09 CEST

- Hyresintäkterna uppgick till 194,3 (142,0) MSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 43,1 (36,3) MSEK.
- Resultat efter skatt per aktie uppgick till 1,82 (1,94) SEK. Exklusive kostnader för avgångsvederlag till tidigare VD uppgick resultatet till 2,00 SEK per aktie.
- Clas Hjorth utsågs till ny VD för bolaget.
- Resultat efter finansnetto för helåret 2004, inklusive de 19 förvärvade hotellfastigheterna, bedöms fortsatt bli väsentligt högre än motsvarande resultat för 2003, exklusive realisationsvinster.

”Beläggningen på Caponas hotellmarknader ökar under årets fyra första månader jämfört med samma period förra året, vilket vi ser som ett trendbrott”, säger Clas Hjorth, VD på Capona.

Delårsperioden i sammandrag
Under början av året ökade antalet sålda rum på den nordiska hotellmarknaden jämfört med motsvarande period 2003.

Den 30 januari 2004 förvärvades, genom en apportemission, 19 hotellfastigheter från Home Invest AB, vilka ingår i räkenskaperna för 2004 med fem månader.

Caponas hyresintäkter uppgick till 194,3 (142,0) MSEK, en ökning med 37 procent. Av Caponas hyresintäkter svarade Sverige för 81 procent, Norge för 10, Danmark för 6 och Finland för 3 procent. Av hyresintäkterna kommer 15,4 (15,6) MSEK från den egna hotelloperatörsverksamheten, det vill säga de tre hotell som drivs i egen regi. Direktavkastningen uppgick till 8,8 (9,9) procent.

Fastighetsverksamhetens resultat uppgick till 135,8 (98,5) MSEK. Resultatet från hotelloperatörs-verksamheten uppgick till 2,4 (3,1) MSEK. Rörelseresultatet, som belastas med kostnader för avgångsvederlag till tidigare verkställande direktören om 6,2 MSEK, uppgick till 121,9 (92,3) MSEK och resultatet efter finansnetto till 60,5 (50,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 43,1 (36,3) MSEK, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 1,82 (1,94) SEK. Exklusive kostnader för avgångsvederlag till tidigare verkställande direktören uppgick resultatet efter skatt till 2,00 SEK per aktie.
Investeringar uppgick till 38,7 (20,9) MSEK, varav investeringar i fastighetsverksamheten svarade för 38,6 (19,8) MSEK, där den enskilt största posten avser utbyggnaden av Scandic Hotel Kolding i Danmark. Investeringar i den egna hotelloperatörsverksamheten svarade för 0,1 (1,1) MSEK.

Under perioden har 44 300 aktier, motsvarande 0,2 (0,2) procent av Caponas totala antal aktier, återköpts för 3,1 (1,9) MSEK till en snittkurs av 69,30 SEK.

Den 8 juni 2004 utsågs Clas Hjorth till verkställande direktör i Capona. Clas Hjorth har varit vice VD sedan 2002 och har sedan januari 2004 haft posten som tillförordnad VD. I mars i år valdes han in i Caponas styrelse.


För ytterligare information kontakta:

Clas Hjorth, VD, tel 08-446 59 71
E-post: clas.hjorth@capona.se

Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se

Ekonomisk information under 2004
Delårsrapport per 30 september Tisdagen den 19 oktober