SAPA AB

Delårsrapport Januari-juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2004 08:48 CEST

Kraftig resultatökning med förbättrad lönsamhet

Vinst per aktie ökade med 46 procent till 7,75 kronor (5,31), varav 0,66 kronor från realisationsvinsten vid försäljningen av innehavet i Boal
Resultat efter skatt ökade med 45 procent till 282 Mkr inklusive realisations- vinsten från försäljningen av Boalaktierna på 24 Mkr
Nettoomsättningen steg med 29 procent till 7 204 Mkr (5 592)
Kraftigt förbättring av rörelseresultatet till 443 Mkr (320), upp 38 procent
Rörelsemarginalen stärktes till 6,2 procent (5,7)

"Rörelseresultatet för det första halvåret är det bästa hittills för Sapa i sin nuvarande affärsstruktur. RCA-enheterna, som nu till fullo har integrerats i Profiler och Building System, har utvecklats avsevärt bättre än förväntat. Vi har haft en bra marknadsutveckling, främst i USA, men även i Västeuropa. Tillsammans med en god organisk tillväxt om 10 procent, ökade vi under första halvåret volymerna med 31 procent och vi har tagit marknadsandelar i bland annat USA och Frankrike.", kommenterar Sapas VD och koncernchef Kåre Wetterberg.

"Den förbättring av industrikonjunkturen i Europa som vi tidigare förutspådde har märkts av under det första halvåret, framförallt under det andra kvartalet. I USA har förstärkningen fortsatt. I Asien har efterfrågan varit stark, även om en viss avmattning märkts i Kina under senare tid. Vi håller därför fast vid vår tidigare bedömning att försäljning och resultat kommer att fortsätta att förbättras under 2004."

För ytterligare information kontakta, Kåre Wetterberg, VD och koncernchef, tel. 08-459 59 43, Stefan Thorheim, Ekonomi- och Finansdirektör, tel. 08-459 59 17, eller Gabriella Ekelund, Informationschef, tel. 08-459 59 62.

Rapporten finns tillgänglig på Sapas hemsida på Internet: www.sapagroup.com.