JLT Mobile Computers AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 15:07 CEST

Omsättningen uppgick till 58,7 MSEK (64,9)
Rörelseresultatet uppgick till 6,6 MSEK (8,3)
Resultat per aktie uppgick till 0,17 kr (0,22)
Rörelsemarginalen var 11,3 procent (12,7)
Ljuspunkt på Europamarknaden, 96 procents omsättningsökning under andra kvartalet
Styrelsens sammantagna bedömning, baserat på nedgången i USA och senarelagd lansering av
FTPC 8404, är att volymutfallet för 2007 kommer att vara i nivå med 2006

Om JLT Mobile Computers

JLT utvecklar och marknadsför mobildatorer av PC-typ för professionella användare i internationella tillämpningar.

Mobildatorerna kännetecknas av mycket hög driftsäkerhet även i de mest krävande miljöer såsom användning inom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, militär- och räddningsfordon.

Tillverkning och försäljning sker via partners, som tillför värde till produkten och därmed utgör en fundamental framgångsfaktor för verksamheten.

JLT:s aktie handlas på First North.


Koncernens omsättning och resultat för första halvåret 2007

Försäljningen under första halvåret uppgick till 58,7 MSEK (64,9). Resultat efter skatt blev 4,5 MSEK (6,0) innebärande en vinst per aktie om 0,17 kr (0,22).

Bruttomarginalen minskade till 26,5 procent (27,6) vilket medför en bruttovinst på 15,6 MSEK (17,9). Minskningen av bruttomarginalen är hänförligt till en negativ utveckling av dollarkursen (USD) under perioden.


Andra kvartalet 2007

För andra kvartalet uppgick omsättningen till 26,3 MSEK (33,7) med en bruttomarginal på 25,5 procent (26,2) vilket medförde en bruttovinst på 6,7 MSEK (8,8).

Verksamhetens kostnader, varav huvuddelen avser utveckling, uppgick till 3,9 MSEK (5,0)

Utvecklingskostnader om 1,3 MSEK har aktiverats i kvartalet, dessa avser externa kostnader i samband med utveckling av 2:a generationen av Field Tablet PC (FTPC 8404). Totalt har 3,6 MSEK externa utvecklingskostnader aktiverats avseende utveckling av 8404. Tidigare aktiverade utvecklingskostnader för föregångaren 8402 är avskrivna.

Intressebolagsandelar uppgår till -0,6 MSEK och är hänförligt till en svag resultatutveckling hos CMC i England under första halvåret.

Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (3,8) och rörelsemarginalen var 8,6 procent (11,4).

Finansiella poster uppgår till -0,5 MSEK (0,3) vilket ger ett resultat före skatt på 1,8 MSEK (4,1).

Efter en beräknad skatt på 0,7 MSEK (1,1) uppgår resultatet efter skatt till 1,1 MSEK (3,1) vilket medför ett resultat per aktie på 0,04 SEK (0,11) i kvartalet.

Orderingången i kvartalet uppgick till 24,7 MSEK (26,4) och orderstocken uppgick vid periodens slut till 11,2 MSEK (15,0)

Marknaden

Utvecklingen i Europa har varit positiv under halvåret med en omsättningsökning på 25 procent och under sista kvartalet med 96 procent. Ökningen i Europa är ett resultat av breddade kanaler och marknadssatsningar som har gjorts.

Utvecklingen på USA-marknaden har däremot varit svag och försäljningen har under första halvåret minskat med 30%. Nedgången i USA bedöms vara en tillfällig effekt av organisationsförändringar i samband med fusionen mellan JLT:s amerikanska säljpartner och DAP genom bildandet av Roper Mobile Computers USA.

Kraven på tillgång till information på fältet ökar och därmed efterfrågan på en tålig handhållen dator för fältbruk. FTPC 8404 motsvarar marknaden krav på ett robust arbetsredskap på fältet med kommunikation som standard i form av Blåtand, WLan och GPRS liksom GPS. FTPC 8404 kommer utöver via befintliga kanaler, säljas via distributörer och återförsäljare som är fokuserade på denna typ av produkter.

Lanseringen av JLT:s nya handhållna dator FTPC 8404 är försenad, dock har de första leveranserna gått ut till utvalda kunder och partners under sommaren. Volymleveranser kommer att påbörjas under hösten.

Viktiga händelser under första halvåret:
I Januari erhöll JLT i samarbete med en amerikansk säljpartner en mobildatororder om 10 MSEK inom segmentet transport. (pressrelease 070112)
JLT:s säljpartner i BeNeLux; Mobile Vision har tagit hem en första större affär. Affären omfattar datorer för glassbilar i Belgien.
Avtal har tecknats med ny säljpartner i USA; ICM Corporation för försäljning av FTPC i USA och som kommer att påbörja sina aktiviteter under hösten. (pressrelease 070323)
Avtal med Handheld i Sverige om försäljning och distribution av FTPC 8404 som en integrerad del av Handhelds produktutbud för den Europeiska marknaden. Handheld är distributör med drygt 200 återförsäljare i Europa. (Pressrelease 070209)
FTPC 8404 lanserades på CeBit-mässan i Hannover där produkten mottogs med stort intresse.
JLT:s amerikanska säljpartner, JLT Mobile Computers Inc., går samman med DAP och bildar Roper Mobile Technology. (pressrelease 070328)
Till nya ledamöter i styrelsen valdes Thomas Keifer, VD på MultiQ samt Thomas Ahrens, VD och grundare av Ahrens Rapid Growth
Finansiell ställning

Koncernens bruttokassaflöde var positivt med 4,0 MSEK (6,6), efter utdelning på 6,7 MSEK uppgick kassaflödet till - 2,7 MSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 14,8 MSEK (16,3). Inga räntebärande skulder föreligger på balansdagen. Soliditeten uppgick till 74 procent (76) och det egna kapitalet var 47,3 MSEK (47,4).

Moderbolaget

Moderbolaget utför tjänster åt dotterbolaget och debiterar dessa vidare. Rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK (-1,4). Inga räntebärande skulder föreligger.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR 20). Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsredovisningen.

Utsikter för 2007

Styrelsens sammantagna bedömning, baserat på nedgången i USA och senarelagd lansering av FTPC 8404, är att volymutfallet för 2007 kommer att vara i nivå med 2006.

Tillväxt baserat på de marknadssatsningar som gjorts inom nya geografiska marknader, marknadssegment och inte minst produkter, kommer att ge ett tillskott till resultatet först under 2008.

Med en etablerad position som leverantör av större och kundspecifika affärer inom Big-Deal konceptet har företaget en bra affärspotential i denna typ av affärer.

Aktien

Totalt har 7,2 miljoner aktier (10,5) omsatts under första halvåret vilket motsvarar 28 procent av det totala antalet aktier.

Aktien noterades i 6,30 SEK vid periodens början och sista avslut gjordes till 5,70 SEK. Högsta avslutet under halvåret gjordes till 7,70 SEK och som lägst till 5,50 SEK.

JLT-Aktien är noterad på First North.


Rapporteringstillfällen för 2007

Delårsrapport för januari-september 2007 1 november 2007
Bokslutskommuniké för år 2007 5 februari 2008Växjö den 8 augusti 2007
På styrelsens uppdrag: Jan Olofsson, verkställande direktör

För ytterligare information;
Jan Olofsson VD 0707 - 52 48 22
Stefan Käck vVD / CFO 0735 - 31 00 57