RayClinic AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 10:12 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46276


Viktiga händelser under innevarande år

o I januari listades RayClinic på Firsth North, där bolagets B-aktier handlas under beteckningen RCLN B.
o RayClinic beställde i januari en generalentreprenad av byggentreprenören PEAB för att bygga RayClinics strålbehandlingsavdelning. Byggnationen löper enligt plan och installation av utrustning beräknas ske i slutet av september.
o Remium Securities engagerades i februari som likviditetsgarant åt RayClinic.
o I mars ingick RayClinic en avsiktsförklaring med New Science om gemensam utveckling av produkter för lindrande av biverkningar vid cancerbehandling. Ett gemensamt ägt bolag är under bildande och en VD har anställts from den 1 september 2007
o I mars/april genomförde RayClinic en nyemission av aktier med företrädesrätt till bolagets befintliga aktieägare. I andra hand fick andra än befintliga aktieägare teckna sig för aktier. Genom emissionen som övertecknades tillfördes RayClinic 21,9 Mkr i eget kapital och cirka 1 300 nya aktieägare.
o I maj ingick RayClinic avtal med patientrekryteringsföretaget Global Hospital AB om patientrekrytering. Samtidigt investerade RayClinic ca 2.5 MSEK i Global Hospital och tog plats i dess styrelse.
o I juni ingick RayClinic avtal om förvärv av samtliga aktier i Eva af Trampe AB. Bolaget driver Bröstmottagningen och den Medicinska behandlingsavdelningen på Christinakliniken, Sophiahemmet. Tillträdet skedde den 17 juli 2007. Verksamheten som omfattar mer än 4 500 patientbesök per år med ett nytecknat 6-årigt vårdavtal med Stockholms Läns Landsting gör utredningar och diagnostik för misstänkt bröstcancer samt medicinsk behandling med cytostatika och antikroppar. Verksamheten har goda förutsättningar att klonas på andra platser inklusive vår nybyggda första klinik i Knivsta.
o Moderbolaget RayClinic har idag 13 anställda där flera är deltidsanställda och från den 1 september har RayClinic 16 anställda. Dotterbolaget Eva af Trampe AB har fyra anställda och fyra konsulter inom onkologi.
o I augusti bildades ett engelskt dotterbolag, RayClinic Cancer Center Ltd med säte i Kensington, London. Syftet är att skapa en internationell plattform för vidare expansion på en för RayClinic mycket intressant marknad.
o Bolaget får via direktreglering av SLU ersättning för diagnostik och behandling av smådjur under hösten.

Sammanfattningsvis kan RayClinic nu genomföra diagnostik och behandlingar av patienter under hösten. Marknadssidan har kraftigt förstärkts genom delägarskapet i Global Hospital AB. Genom förvärvet av bröstkliniken på Sophiahemmet har RayClinic-koncernen de facto pågående klinisk verksamhet med cancerbehandlingar, vilket med strålbehandling kommer att utgöra en komplett privat vårdkedja för behandling av bröstcancer. Detta, kombinerat med det nuvarande politiska läget samt utvecklingen inom vårdförsäkringsbranschen, skapar gynnsamma förutsättningar för vår verksamhet. Vi har nu goda möjligheter att erbjuda våra patienter en förstklassig cancervård och därigenom generera intäkter och en god avkastning till våra ägare.

Resultaträkning

Rörelseresultatet uppgick till -5 884 965 kr (-1 033 788 kr). Resultatutvecklingen återspeglar den fortsatta uppbyggnaden av verksamheten, vilket medfört ökade kostnader för bl.a. personal, externa konsulter och hyror.

Avskrivningarna uppgick till 58 008 kr (3 223 kr). Huvuddelen av RayClinics anläggningstillgångar har ännu inte tagits i bruk och skrivs därför inte av.

Resultatet före skatt uppgick till -5 779 572 kr (-983 012 kr).

Balansräkning
Den totala balansomslutningen uppgick till 40 231 822 kr (13 405 845 kr per dec. 2006). Av tillgångarna avsåg 14 119 651 kr (2 643 827 kr) anläggningstillgångar och 26 112 171 kr (10 762 018 kr per dec. 2006) omsättningstillgångar.

Eget kapital uppgick till 28 631 171 kr (12 529 313 kr per dec. 2006). Det egna kapitalet tillfördes netto 21 881 430 kr genom nyemissionen av aktier under våren 2007.

Under perioden har RayClinic utnyttjat 1 500 000 kr (0 kr) av låneutrymmet hos Almi.

Finansiell ställning
Soliditeten uppgick till 71 % (93 % per dec. 2006). Likvida medel uppgick till 21 339 145 kr (9 272 566 kr).

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -5 721 564 kr (-979 789 kr).

Under perioden investerades 9 008 832 kr (556 110 kr) i materiella anläggningstillgångar och 2 525 000 kr (0 kr) i finansiella anläggningstillgångar. En övervägande del av investeringarna avsåg Förbättringsutgifter på annans fastighet.

Totalt tillfördes 25 135 999 kr (0 kr) från finansieringsverksamheten, varav 21 881 430 kr (0 kr) genom en nyemission av aktier (netto efter emissionskostnader) och 1 500 000 kr (0 kr) genom lån hos Almi.

Personal
Medelantalet anställda uppgick till 6 (1) under perioden.


(För tabeller se bifogad fil.)


Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2007, 2008-02-19
Årsredovisning för 2007, 2008-03-11

Övrig information
För mer information var vänlig besök bolagets hemsida www.rayclinic.com eller kontakta VD Roger Svensson tel. 0707- 992896 eller ordförande Björn Ekwall tel. 0707-182 100

Stockholm den 14 augusti 2007

Björn Ekwall Jan-Ingvar Ingloff Folke Meijer Sirpa Rissanen
Styrelseordförande

Roger Svensson Bengt K Lind Lars-Olof Nilke
Verkställande Direktör

Översiktlig granskning
Till Styrelsen i RayClinic AB
(org nr 556619-6996)
Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för perioden 20070101 - 20070630. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 'Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor' som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför in te den
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Slutsats
Grundat på min översiktlig granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm 2007-08-14
Leif Lundqvist
Auktoriserad revisor


(För fullständig rapport se bifogad fil.)