Polyplank AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 13:48 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46285

POLYPLANK: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2007

Andra kvartalet

* Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 3,7 MSEK (3,5).
* Resultatet efter avskrivningar uppgick till -1,9 MSEK (-1,0).
* Resultatet efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (-1,1).

Första halvåret

* Omsättningen för perioden uppgick till 6,7 MSEK (7,1).
* Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,8 MSEK (-1,2).
* Resultatet efter skatt uppgick till -4,0 MSEK (-1,3).
* Det sämre resultatet beror i huvudsak på personella och materiella marknadssatsningar och utökade utvecklingskostnader.


Marknad och verksamhet

Polyplank AB (publ) baserar sin verksamhet på tillverkning av egenutvecklade produkter i ett kompositmaterial bestående av återvunnen plast och träfiber. Av denna komposit tillverkas granulat som används för tillverkning av extruderade och formsprutade produkter.

Bolaget fokuserar på tre huvudsakliga produktområden
- plugg till pappersindustrin
- plank och profiler till bullerplank, miljöhus och paneler
- ledningskanalisationer

Utöver detta har underlag tagits fram för att möjliggöra licensförsäljning av Polyplanks know-how till internationella användare.

Bolaget fokuserar vid försäljning på att identifiera produktområden där materialets speciella egenskaper i form av god motståndskraft mot fukt, hög hållfasthet och god bearbetningsförmåga, ger uppenbara fördelar.

Pluggar till pappersindustrin ger för närvarande stabila månadsfaktureringar. Försäljningen är riktad mot ledande koncerner inom papperstillverkning. Arbetet med att identifiera nya kunder har intensifierats. I takt med att avgifter för deponi ökar ser pappersbruken tydliga fördelar med att använda bolagets plugg. Pluggen användes ett flertal gånger och går därefter tillbaka till materialåtervinning. Sammantaget ger detta en lägre materialkostnad. Detta genomförs i linje med bl a Naturvårdsverkets intentioner för materialåtervinning och stärker Polyplanks miljöprofil.

Gällande treårigt leveransavtal av plugg till en kund beräknas ha ett intäktsvärde av 20 MSEK.

Utöver anställningen av ny marknadsinriktad VD, Ulf Björn, samt ny säljansvarig medarbetare, Kenth Danielsson under 2006, har under 1:a halvåret 2007 två nya säljare anställts för
säljbearbetning av södra respektive västra Sverige.
Betydande kostnader har belastat företaget för att färdigställa ett stort antal intressanta referensobjekt. Plank och profiler marknadsförs bl a mot kommersiella fastighetsägare och förvaltare. POLYPLANK®-profilerna kräver minimalt underhåll. Då livslängden på produkterna är mycket lång blir den totala underhållskostnaden lägre jämfört med traditionella lösningar. POLYPLANK®-profilernas beständighet mot röta gör att fastighetsägare och förvaltare bedömer produkterna speciellt lämpliga för användning i hårt utsatta utemiljöer. Bolaget ser en stor potential i marknaden.

Bolaget producerar ett lock avsett för bl a kabelkanalisation. Under senare delen av 2003 initierades ett projekt med syfte att utveckla lock och kabelrännor. I slutet av 2004 lades den första provsträckan. Ett antal provsträckor har även lagts ut under 2005 och 2006. Den av Polyplank utvecklade produkten har, på vissa provsträckor, visat sig ej motsvarat kundens ökade krav. Företaget undersöker möjligheten att utveckla produkten. Leveranser har därför inte skett under första halvåret.

Polyplank tar sitt producentansvar genom att återta produkterna efter dess användning.
Det återvunna materialet blir ånyo användbara produkter.

(För fullständig rapport se bifogad fil)