Rörvik Timber AB

Delårsrapport - Januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 11:49 CEST

Nettoomsättningen ökade till 1 349 Mkr (1 068).
Rörelseresultatet ökade till 171 Mkr (66).
Resultatet efter skatt ökade till 115 Mkr (42).
Resultatet per aktie uppgick till 8,30 kr (3,01).
Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 40,4 % (17,0).
Rörelseresultatet för affärsområde Timber ökade till 172 Mkr (50).
Rörelsemarginalen uppgick till 15,8 % (5,5).
Det förbättrade resultatet beror på förbättrade försäljningspriser försåväl sågade trävaror som biprodukter samt en högre produktionstakt.
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 95 Mkr (28).
Rörelsemarginalen var 19,1 % (5,1).
Rörelseresultatet för affärsområde Råvara blev 6 Mkr (0).
Rörelsemarginalen uppgick till 0,8 % (-).
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2 Mkr (1).
Rörelsemarginalen var 0,6 % (0,3).
Under juli månad har en avsiktsförklaring ingåtts om förvärv av Wilhelmssons Trävaru AB. Wilhelmssons omsatte under det senaste bokslutsåret 126 Mkr och producerar en volym av cirka 70.000 m3 sågade trävaror. Övertagandet beräknas ske per den 1 september 2007.
Koncernens resultatutveckling bedöms vara fortsatt stark under resterande del av året.


RÖRVIK TIMBER AB (PUBL)
Box 18, 561 21 Huskvarna
Tfn 036 - 580 11 40
Org nr 556541-2086


Koncernens verksamhet
Koncernen bedriver träförädling vid tio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden.
I AO Timber ingår koncernens sex sågverk, två enheter för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och limfog. AO Råvara som består av koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk och tradingverksamhet.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1 349 Mkr (1 068) och rörelseresultatet före finansiella poster till 171 Mkr (66).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 160 Mkr (58).

Det förbättrade resultatet för perioden beror i huvudsak på förbättrade försäljningspriser för såväl sågade trävaror som biprodukter samt en högre produktionstakt.

Under föregående år ingick 159 Mkr i netto­omsättning och 19 Mkr i resultat efter finans­netto för JABO Wood Products, som avyttrades den 30 juni 2006.

Andra kvartalet
Koncernens nettoomsättning under det andra kvartalet var 611 Mkr (577) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 87 Mkr (47).

Företagsaffärer
Som ett led i Rörvik Timber's långsiktiga strategi att bygga en stark och konkurrenskraftig trävaru­verksamhet i nordöstra Götaland har en avsikts­förklaring träffats om förvärv av Wilhelmssons Trävaru AB i Linghem utanför Linköping. Den pågående utbyggnaden av sågen i Boxholm från 160.000 m3 till 300.000 m3 och förvärvet av råvaruanskaffningsbolaget Wijkström har varit steg i denna strategi. Wilhelmssons omsatte under det senaste bokslutsåret 126 Mkr, har cirka 35 anställda och producerar cirka 70.000m3 sågade trävaror.
Förvärvet ger möjlighet att optimera produkt­sortiment och användande av råvara.
Målsättningen är att koncentrera sågverket på klentimmerproduktion och samtidigt öka produktionen till 100.000 m3.
Övertagande beräknas ske per den 1 september 2007 och få en positiv effekt på resultat per aktie under 2007.


Affärsområde Timber
Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 1 090 Mkr (904). Exportandelen av nettoomsättningen uppgick till 65 % (58).
Rörelseresultatet blev 172 Mkr (50).
Ökningen av nettoomsättningen beror i huvudsak på förbättrade försäljningspriser för såväl sågade trävaror som biprodukter. Förbättringen av resultatet beror på högre priser och högre volym vilket väl kompenserat för de ökade råvarukostnaderna.
Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 95 Mkr (28) med en rörelsemarginal på 19,1 % (5,1).
Sågproduktionen under perioden steg till 401 tm³ (387). Årstakten i koncernens anläggningar är för närvarande 800 tm³.
Under det andra kvartalet uppgick såg­produktionen till 196 m3 (194).
Priset på sågad fura och gran har fortsatt sin uppgång under det andra kvartalet. Branschens prisindex har under 2007 ökat med 20 % för furan och 16 % för granen. Under kvartalet har vi sett en fortsatt stark efterfrågan av varor i Europa, Asien och Nordafrika. Husindustrin och bygghandeln går för högtryck i Norden. USA-marknaden har däremot varit fortsatt svag.
Den starka efterfrågan i kombination med ändrade varuflöden är huvudorsakerna bakom prisuppgången. Underskott på träfibrer i Asien, främst Kina, innebär att deras kraftiga tillväxt medför ett stort flöde av timmer och trävaror från främst Ryssland. Detta i kombination med ökad inhemsk konsumtion har minskat östeuro-peiska volymer i Europa och Nordafrika. Den försvagade USA-marknaden har medfört ökade volymer från Kanada till England och Irland. Exporten från Europa till USA har minskat kraftigt.
Sammantaget har dessa förändrade varuflöden medfört en fortsatt stark europeisk trävaru-marknad tack vare den starka konjunkturen.
Vår bedömning är att marknaden för sågade trävaror kommer att se fortsatt stabil ut.
De orosmoln som finns är att en fortsatt svag marknad i USA leder till ökad export från Kanada till främst Storbritannien. Storm­fällningen i Europa har därutöver lett till en ökad produktion i Tyskland och Österrike av främst granprodukter.
Avsättningen för våra biprodukter bedöms vara fortsatt stark.
Den varma vintern och våren har lett till en bra efterfrågan på impregnerade produkter. Den starka trävarumarknaden har lett till en brist på råvara för impregnering.


Affärsområde Råvara
Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 736 Mkr (424).
Rörelseresultatet blev 6 Mkr (0).

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 2 Mkr (1) med en rörelsemarginal på 0,6 % (0,3).

Under januari 2007 har stormen Per drabbat vårt område och andra stormar har dragit över Nord­europa.
Effekterna av granbarkborrens härjningar är redan idag omfattande och innebär en stor risk för skogen i de stormdrabbade områdena. Oron för insektsangrepp är stor och många skogsägare väljer att avverka utsatta bestånd medan de fortfarande är friska.
Sammanfattningsvis innebär detta ett ökat utbud av storm- och insektsskadad skog. Detta kan leda till ett sämre produktionsutfall och en större andel sågade trävaror med lägre kvalitet.

Råvaruflödet har under perioden varit starkt.
Nya vattenlager har upprättats i takt med att vi tar emot större flöden än vad vi kan förbruka.
Vi beräknar att ha ca 600.000 m3fub i dessa vattenlager.

Den bedömning av volymen som förelåg efter stormen Per var underskattad och flera bedömare menar att volymen är minst 16 i stället för 12 miljoner m3sk.
Bristen på upparbetnings- och transport­resurser har lett till att upparbetningen blivit klar först under augusti. Den kalla och regniga sommaren har kortsiktigt minskat risken för barkborreangrepp.

Affärsområdets råvarustrategi innebär att anskaffningen även i fortsättningen väsentligt kommer att överskrida behovet vid egna verk. Skälet till detta är att säkerställa att tillräcklig råvara finns i alla konjunkturlägen och att hålla nere råvarukostnaden. Importavtal har tecknats med flera leverantörer.
Rörvik Timber beräknar att hantera ett timmerflöde som är större än 3 miljoner m³.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 39 Mkr (42) och avsåg byggnader med 1 Mkr och resterande maskiner och inventarier.Likviditet
Likvida medel och beviljade outnyttjade krediter uppgick till 121 Mkr (137).

Aktiedata och nyckeltal
Resultatet per aktie uppgick till 8,30 kr (3,01). Eget kapital per aktie uppgick till 29,40 kr (20,87). Soliditeten var 28,3 % (24,3).

Ny information
I enlighet med nya svenska rapporteringskrav för noterade bolag, gällande från 1 juli 2007, har två nya avsnitt lagts till i halvårsrapporten; Risker och osäkerhetsfaktorer samt Transaktioner med närstående. Styrelsemedlemmarna ska även lämna en försäkran och underteckna halvårsrapporten.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av valutakurser och räntenivåer.
De affärsmässiga riskerna består främst av prisutvecklingen på sågade trävaror som till stor del påverkas av den rådande världskonjunkturen. Den färdiga produkten är mycket känslig för priset på råvara och energi, då dessa båda parametrar står för en stor del av produktens tillverkningskostnad. Rörvik Timbers råvarustrategi är att anskaffningen av råvara allt väsentligt ska överskrida behovet vid egna verk. Skälet till detta är att säkerställa att tillräcklig råvara finns i alla konjunkturlägen och att hålla nere råvarukostnaden.
Kostnaden för energi är betydande för Rörvik Timber. Koncernens strategi är att långsiktigt via terminskontrakt säkerställa rimlig kostnadsnivå vad gäller el.
En redogörelse för koncernens hantering av de finansiella riskerna finns på sidan 33 i årsredovisningen för 2006.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner har ägt rum mellan Rörvik Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat. Samtliga transaktioner som sker mellan Rörvik Timber och närstående bolag prissätts enligt gällande marknadsvillkor.


Framtidsutsikter
Koncernens resultatutveckling bedöms vara fortsatt stark under resten av året.
Under tredje kvartalet genomför koncernen sedvanligt underhåll och stopp för att genomföra investeringar.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med de tillämpade i 2006 års årsredovisning.

Nästa rapportdatum
Publicering av delårsrapporten för perioden januari - september kommer ske måndagen den 19 november 2007.
Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Huskvarna den 20 augusti 2007


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
Johan Hansen, ordförande

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
Rolf Ekedahl

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
Nils Kuylenstierna

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
Bo Lindwall, Skog och träfacket

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
Tommy Halldin, SIF

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
Per Rodert, verkställande direktör

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
Göran Sundström

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
Cornelia Strauss

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________
Kjell NilssonRapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För ytterligare information, kontakta gärna:
Per Rodert, vd, 0705-93 11 45


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport Januari - juni 2007
http://hugin.info/1184/R/1147812/219017.pdf