Linear AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 13:07 CEST

(Aktietorget: LINE B)

· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 30,2 (0,0) tkr
· Rörelseresultatet uppgick till - 2 665,5 (- 1 666,0) tkr
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 914,3 (- 1 692,0) tkr.
· Periodens resultat uppgick till - 2 054,3 (- 1 692,0) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till - 1,2 (- 1,4) kr

Bolagets verksamhet
Linear AB (publ) har utvecklat en ny typ av ergonomisk ridsadel, Rebel:one. Sadeln är baserad på ingående studier av både ryttarens och hästens ergonomi och rörelse.
Ursprunget är att grundarna till bolaget beslutade år 2001, att med sina erfarenheter, utveckla en helt ny sadel och att i varje steg optimera processerna med utgångspunkt från modern tillverkningskunskap och material. Tidigare har sadeltillverkning baserats på traditionell hantverksteknik.
Bolaget som grundades 2004 bedriver utveck-ling, tillverkning och testverksamhet i Västervik och försäljning i Uppsala.

Bolagets utveckling under första halvåret
Produkten/-er
Första produkten, sadeln Rebel:one, finns efter en del förseningar idag tillgänglig för försäljning på marknaden. Detta gör att Linear åter blickar framåt. Sonderingar kring nya sadelvarianter har inletts och bland annat har en nyutvecklad galoppsadel lokaliserats ute i Europa och ett ömsesidigt intresse finns för samarbete.
Vidare har bolaget noterat ett allt större intresse från veterinärkåren där sadeln Rebel:one rönt uppmärksamhet som hjälp-medel för rehabilitering av hästar med ryggproblem.

Försäljning
Försäljningen och leveranserna av Rebel:one inleddes i juni. I ett första steg skall utvalda återförsäljare köpa ett så kallet återförsäljar-kit. Tre stycken kit har bolaget levererat och fakturerat innan halvårsskiftet.
Arbetet med att kontraktera nya återförsäljare har fortsatt.
Någon försäljning av sadlar till slutkund har inte förekommit under det första halvåret.

Övrigt
Bolaget har i juni med bemyndigande från årsstämman 2006 genomfört två emissioner dels en nyemission om 360 tkr och dels en kvittningsemission om 2 250 tkr. Totalt har dessa emissioner givit ett nettotillskott i aktiekapitalet med 2 610 tkr.

Vid årsstämman 13 juni 2007 valdes delvis en ny styrelse för bolaget. Till ny ordförande för styrelsen valdes Jan Nilstadius och till nya ledamöter valdes Maria Widell Christiansen och Michael Gantén. Åke Zetterberg och Roger Schill omvaldes.

Summa rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter uppgick till 503,1 (4,0) tkr under första halvåret och var i huvudsak aktiverat "arbete för egen räkning" i praktiken arbete med utvecklingen av sadeln, samt försäljning av de första sadlarna. Netto-omsättningen uppgick med detta till 30,2 (0,0) tkr.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till - 2 665,5 (- 1 666,0) tkr och rörelsemarginalen var negativ. Rörelseresultatet består i huvudsak av kostnader för VD-lön, marknadsföring och lansering av produkten, inklusive lönekost-nader för försäljnings- och produktavdelningen.
Kostnader för framtagande och utveckling av sadeln har aktiverats som "Balanserade utgifter för utvecklingsarbete" i balans-räkningen (jfr ovan).

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 914,3 (- 1 692,0) tkr. Finansnettot för perioden uppgick till - 248,8 (- 26,0) tkr.

Skatt
Bolaget ändrade i samband med Boksluts-kommunikén för 2006 principen för beräkning av skatt eftersom styrelsen då gjorde bedömningen att framtida underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas inom föreskrivna tidsperioder. Denna bedömning ligger fast. Principförändring borde dock ha fördelats mellan första och andra halvåret 2006. Detta gjordes emellertid inte och föregående halvårsrapport ligger därför kvar med ursprungliga siffror. Med jämförbara principer för skatt skulle första halvårets resultat 2006 ha uppgått till - 1 222 tkr.

Investeringar
Under perioden har investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgått till 95,5 (63,0) tkr. Investeringar i immateriella anläggnings-tillgångar uppgick till 486,0 (564,0) tkr.

Finansiell ställning
Bolaget har vid periodens slut 50,2 (0,0) tkr i likvida medel exklusive ej utnyttjad del av checkkrediten. Soliditeten uppgick till 30,7 procent jämfört med 30,2 procent vid senaste årsskiftet. Under juni månad genomfördes ny- och kvittningsemissioner och bolaget tillfördes 2 610 tkr i nytt eget kapital.

Kassaflödesanalys
Under perioden har kassaflödet varit negativt med 34,0 tkr mot ett positivt kassaflöde på 304,0 tkr under föregående år.

Väsentliga risker och osäkerhets-faktorer
Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen för 2006. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Händelser efter periodens slut
Det mest glädjande är att Rebel:one sadeln nu finns tillgänglig för försäljning på marknaden och försäljningen via återförsäljare till slutkunder har inletts.
Under SM för Islandshästar i början av juli ställdes sadeln ut. Intresset för sadeln var stort. Rebel:one sadeln visades även vid Falsterbo Horseshow under senare delen av juli.
Under juli månad lades också en första lite större beställning av sadlar. Dessa sadlar kommer att levereras i slutet av augusti. Till dags dato är drygt ett 10-tal sadlar levererade och fakturerade. Merparten av sadlarna är till kontrakterade återförsäljare men ett par sadlar är har via återförsäljare sålts till slutkunder.

Framtidsutsikter
Bolaget räknar med att fortsätta att teckna kontrakt med nya återförsäljare under resten av 2007. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på att sälja sadeln på den skandinaviska marknaden. Det viktiga är att säkra en lyckad lansering av sadeln på den skandinaviska marknaden.
Etablerade kontakter i Frankrike och Benelux kommer successivt att bearbetas. Även tidigare kontakter i USA, Spanien samt England är under bearbetning. Linear AB har även kontaktats av andra intressanta innovatörer inom både sadelbranschen samt närliggande produkter varför vi ser över möjligheterna att snabbt kunna bredda sortimentet.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars aktier är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i nämnda rekommendation. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, med beaktande av de undantag från och tillägg till IFRS/IAS som anges i RR 32:06. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2006.
Bolaget är sedan hösten 2006 noterat på Aktietorget.

En del förändringar har gjorts sedan halvårsrapporten juni 2006, då bolaget inte var noterat på Aktietorget. Linear AB har följt Årsredovisningslagen fullt ut och bl a aktiverat arbete för egen räkning under rubriken "Summa rörelseintäkter".
Styrelsen har vidare gjort en bedömning att tidigare skattmässiga underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas i framtiden och en Latent skattefordran har aktiverats.
Vid halvårsrapporten 2006 gjordes förändring av redovisningsprincip avseende skatt på uppskrivning s k Latent skatteskuld. Bolaget har lagt tillbaka justeringen i 2005 års balansräkning under rubriken avsättningar.

Kommande rapportdatum
· Kvartalaredogörelse juli - september 2007 kommer avges 31 oktober 2007
· Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 kommer att avges i februari 2008Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.
Västervik den 21 augusti 2007

Jan Nilstadius
(Ordf)

Mara Widell Christiansen
Michael Gantén
Åke Zetterberg
Roger Schill
Per-Martin Andrén
(VD)


Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisor.

Granskningsberättelse
Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat.
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision.
Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm den 21 augusti 2007

Thomas Daae
Aukt revisor
Lindebergs Grant ThorntonFrågor besvaras av
VD Per-Martin Andrén, Linear AB, 0490 - 153 17, pm@linear.se

Linear AB (publ), org. nr 556672-9074
Lucernavägen 7
593 50 VÄSTERVIK
Telefon: +46 (0)490-153 17, Web: www.linear.se

Linear AB (publ) utvecklar ridsportprodukter för medvetna ryttare. Målsättningen är att tillhandahålla produkter som är optimala för användning i dagens ridmiljö och med utnyttjande av moderna material samt senaste kunskapen inom såväl human som hästområdet.
Linears produkter kännetecknas av en omsorg om detaljer, hög funktionalitet, design samt slitstyrka. Ingen möda sparas för att hitta den bästa materialkombinationen eller funktionen.
Linears produkter utvecklas i nära samarbete med ett internationellt expertteam samt testas ingående av såväl proffs som amatörer.
Linear noteras sedan oktober månad 2006 på Aktietorget.