Ledstiernan AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 08:46 CEST

Delårsrapport januari - juni 2007


Moderbolagets resultat efter skatt för det första halvåret 2007 uppgick till 7,6 (8,1) MSEK, motsvarande 0,03 (0,05) SEK/aktie.
Moderbolagets resultat efter skatt för det andra kvartalet 2007 uppgick till
6,5 (-7,2) MSEK, motsvarande 0,02 (-0,04) SEK/aktie.
Eget kapital i moderbolaget uppgick per 30 juni 2007 till 528,2 (551,7) MSEK, motsvarande 1,85 (1,93) SEK/aktie. Soliditeten uppgick till 100 (92) procent.
Koncernens nettoomsättning för det första halvåret 2007 uppgick till 253,2 MSEK.
Koncernens resultat efter skatt för det första halvåret 2007 uppgick till 18,7 MSEK, motsvarande 0,07 SEK/aktie.
Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2007 uppgick till 125,9 MSEK. Koncernens resultat efter skatt för det andra kvartalet 2007 uppgick till 13,7 MSEK.

Ledstiernan AB (publ) är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt. Portföljen består av 11 huvudinnehav. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen. www.ledstiernan.se


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
I februari erhöll Ledstiernan 10,3 MSEK i utdelning från The Phone Pages. The Phone Pages bedriver inte längre någon verksamhet sedan bolaget avyttrat hela sin patentportfölj. I samband med denna utdelning har Ledstiernan skrivit ned värdet på aktierna i The Phone Pages med 5,4 MSEK. Efter nedskrivningen uppgår bokfört värde i moderbolaget på aktierna i The Phone Pages till 4,4 MSEK, vilket motsvarar Ledstiernans andel av kvarvarande nettotillgångar i The Phone Pages.

I april investerade Ledstiernan i Katshing Netsales AB. Katshing säljer mobiltelefoner, tillbehör, mobilabonnemang och relaterade tjänster via Internet. Bolaget startades 2003 och är idag den största renodlade e-handelsaktören inom mobiltelefoni i Sverige. Katshing har som strategi att vara prisledande och att vara den mest kostnadeffektiva distributionskanalen för operatörer och mobiltelefontillverkare gentemot konsument. Verksamheten har uppvisat kraftig tillväxt sedan starten och ett positivt resultat under samtliga verksamhetsår. Bolaget är skuldfritt. Omsättningen för räkenskapsåret 1 maj 2006 - 30 april 2007 uppgick till 114.0 (52,0) MSEK, motsvarande en ökning jämfört med föregående år om 119 procent. Resultat efter finansnetto för 2006/2007 uppgick till 1,6 (0,0) MSEK. Affären genomfördes genom att Ledstiernan förvärvade 20 procent av aktierna i bolaget Wazoo Holding AB som äger 100 procent av aktierna i Katshing. Köpeskillingen uppgick till 6 MSEK. Ledstiernan har en option att öka ägandet till 35 - 40 procent under hösten 2007.

I juni genomförde Metrima en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 103 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionen minskade Metrimas skuldsättning väsentligt. Ledstiernan garanterade emissionen tillsammans med ONS Venture. Ledstiernan tecknade cirka 74 MSEK i emissionen genom att kvitta fordringar på Metrima. Ledstiernans ägarandel i Metrima uppgår efter emissionen till 71,2 procent och ONS Ventures ägarandel uppgår till 25,3 procent.

I juni förvärvade Polstiernan Industri 100 procent av aktierna i R-man i Värnamo AB ("R-man"). R-man tillverkar produkter främst baserade på bockade rör och svetsade komponenter till verkstads- och tung fordonsindustri. Förvärvet innebär en breddning av Polstiernans kundbas och produktionskunnande. R-man omsatte 100,4 MSEK och uppvisade ett rörelseresultat om 11,3 MSEK för 2006. Genom förvärvet har Polstiernankoncernen nu en omsättningstakt på årsbasis om cirka 600 MSEK. Förvärvet är ett led i Polstiernans arbete att bygga en stark underleverantörsgrupp inom stål- och aluminium. Köpeskillingen uppgick till 48,5 MSEK för aktierna. Räntebärande skulder i R-man uppgick vid förvärvet till cirka 3 MSEK och avsåg finansiell leasing. Investeringen genomfördes utan kapitaltillskott från Ledstiernan. R-mans verkställande direktör Bengt Svensson har i samband med affären förvärvat cirka 1 procent av aktierna i Polstiernan Industri AB.

MODERBOLAGET

Resultat
Moderbolagets resultat efter skatt för det första halvåret 2007 uppgick till 7,6 (8,1) MSEK, motsvarande 0,03 (0,05) SEK per aktie. Resultatet inkluderar en finansiell intäkt om 9,9 MSEK från konvertering av räntefordran på Metrima i samband med nyemissionen i Metrima, erhållen utdelning från The Phone Pages om 10,3 MSEK och nedskrivning av aktier i The Phone Pages med 5,4 MSEK. Resultatet för 2006 inkluderar vinst från försäljningen av Interpeak om cirka 17 MSEK.

Moderbolagets resultat efter skatt under det andra kvartalet 2007 uppgick till 6,5 (-7,2) MSEK.

Centrala kostnader och intäkter
Administrationskostnader och avskrivningar för det första halvåret 2007 uppgick till 8,5 (7,7) MSEK, varav personalkostnader uppgick till 3,2 (3,8) MSEK. Övriga administrationskostnader och avskrivningar uppgick till 5,3 (3,9) MSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,2 (0,8) MSEK och avser framförallt konsulttjänster till portföljbolagen. Finansiella poster netto uppgick till 11,1 (1,4) MSEK. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 5 (5) personer.

Finansiell ställning
Moderbolaget hade per 30 juni 2007 banktillgodohavanden om 54,9 (16,9) MSEK. Av dessa var 9,5 (14,9) MSEK spärrade som säkerhet för garantier som moderbolaget ställt i samband med försäljning av portföljbolag eller till förmån för befintliga portföljbolag. Samtliga spärrade medel beräknas frisläppas under 2007. Moderbolaget har inga räntebärande skulder. Soliditeten uppgick till 100 (92) procent.Investeringar
Bruttoinvesteringarna avseende aktier och lån under det första halvåret 2007 uppgick till 44,7 (108,4) MSEK. Investeringarna under perioden avser framförallt Metrima och Katshing. Vidare har mindre investeringar gjorts i bland annat ipUnplugged, Repeatit och EasyPark.

Avyttringar
Under det första halvåret 2007 har inga väsentliga avyttringar genomförts. Under motsvarande period föregående år avyttrades bland annat Interpeak, vilket medförde en realisationsvinst om cirka 17 MSEK.

Nedskrivningar
Nedskrivningarna under det första halvåret 2007 uppgick till 5,5 (0) MSEK och avsåg framförallt The Phone Pages.

Eget kapital
Per 30 juni 2007 uppgick moderbolagets eget kapital till 528,2 (551,7) MSEK, motsvarande 1,85 (1,93) SEK per aktie.Belopp i MSEK Bokfört värde
2007-06-30 Ägarandel Aktier Lån Totalt
Columbitech AB 17,3% 18,6 0,0 18,6
Continuent Inc 20,0% 13,1 1,3 14,4
EasyPark ASA 27,7% 44,6 1,7 46,3
ipUnplugged AB 44,4% 45,9 2,0 47,9
Metrima AB 71,2% 161,7 57,9 219,6
Millennium Media Group AB 36,2% 18,9 4,0 22,9
Polstiernan Industri AB 69,0% 49,2 6,0 55,2
Repeatit AB 54,4% 11,6 2,0 13,6
Soft Capital Investment AB 18,0% 0,1 6,5 6,6
Wazoo Holding AB (Katshing) 20,0% 6,1 0,0 6,1
Voice Provider Holding AB 47,6% 7,8 0,0 7,8
Bokfört värde huvudinnehav 377,6 81,4 459,0
Övriga innehav 12,0 1,9 13,9
Bokfört värde portföljbolag 389,6 83,3 472,9
Övriga tillgångar 2,3
Banktillgodohavanden 54,9
Avgår: Skulder -1,8
Summa eget kapital 528,2
Summa eget kapital per aktie, SEK 1,85


Information om portföljbolagen
Ledstiernan redovisar omsättning och resultat för portföljbolagen halvårsvis. För bolagen inom Venture (Columbitech, Continuent, ipUnplugged, Repeatit och Soft Capital) redovisas omsättning och resultat årsvis eftersom dessa bolag har en relativt liten omsättning och enstaka händelser kan medföra stora variationer i omsättning och resultat mellan kvartalen.

Ledstiernan har arbetat med Metrima under ett flertal år och har förvärvat betydande kunskap om marknaden för mätning av energi och närliggande områden. Ledstiernan har för avsikt att utveckla verksamheten inom den sektor som ofta benämns Clean Tech, dels genom en organisk tillväxt inom Metrima, dels genom investeringar i andra bolag inom detta område.Belopp i MSEK Omsättning Resultat efter finansiella poster
2007 2006 2006 2005 2007 2006 2006 2005
6 mån 6 mån helår helår 6 mån 6 mån helår helår

Industri
Polstiernan 1) 254,3 194,1 379,9 369,6 21,3 11,5 21,2 15,3
Clean Tech
Metrima 161,1 145,0 331,1 181,3 -26,2 -45,0 -138,6 -38,6
Media & Underhållning
MMG 63,6 50,5 105,2 88,7 9,9 7,7 10,9 4,8
Handel & Distribution
Wazoo Holding (Katshing) 2) 114,0 52,0 1,6 0,0
Teknologi- och tjänsteleverantörer
EasyPark 21,8 16,2 33,6 29,4 1,1 -0,6 -2,5 -3,0
Voice Provider 8,5 8,0 16,9 16,9 0,1 -0,3 0,2 0,1
Venture
Columbitech 24,1 10,4 3,3 -5,8
Continuent 11,5 7,9 -24,6 -51,2
ipUnplugged 9,7 10,5 -9,0 -3,6
Repeatit 12,4 4,6 -4,9 -10,0
Soft Capital 3)


1) Omsättning och resultat för Polstiernan för 2005 och 2006 är proforma inklusive Pallco. R-man ingår i siffrorna för 2007 från och med 2007-06-15.
2) Wazoo Holding har räkenskapsår 1 maj - 30 april. 2006 i tabellen ovan avser räkenskapsåret 2006/2007. 2005 avser räkenskapsåret 2005/2006.
3) Soft Capital startade sin verksamhet i oktober 2006.

INDUSTRI
Polstiernan
Omsättningen för det första halvåret 2007 uppgick till 254,3 MSEK. Omsättningen för motsvarande period föregående år (proforma) uppgick till 194,1 MSEK. Omsättningsökningen beror framförallt på ökade volymer till befintliga kunder.
Resultat efter finansnetto för det första halvåret 2007 uppgick till 21,3 MSEK. Resultat efter finansnetto för motsvarande period föregående år (proforma) uppgick till 11,5 MSEK. Resultatförbättringen beror dels på ökad omsättning, dels på förbättrade marginaler tack vare effektivare produktionsprocesser.
I juni 2007 förvärvades R-man i Värnamo AB. R-man omsatte 100,4 MSEK och uppvisade ett rörelseresultat om 11,3 MSEK för 2006.
Omsättningen för helåret 2007 bedöms komma att väsentligt överstiga 2006, även justerat för förvärvet av R-man.
Polstiernan bedriver genom dotterbolagen Pallco och R-man legotillverkning och ytbehandling av produkter i stål och aluminium samt produkter baserade på bockade rör och svetsade komponenter. Kunderna återfinns i huvudsak inom möbelindustri, telekomindustri, fordonsindustri och vitvaruindusti. Polstiernan åtar sig kompletta uppdrag som innebär allt ifrån deltagande vid konstruktion, ritning och prototypframtagning till tillverkning, kvalitet och logistik.

CLEAN TECH
Metrima
Omsättningen för det första halvåret 2007 uppgick till 161,1 (145,0) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till -26,2 (-45,0) MSEK.
Omsättningen är högre inom samtliga tre affärsområden, jämfört med föregående år. Resultatförbättringen är till stor del ett resultat av de omstruktureringsåtgärder som genomfördes under 2006.
I juni genomförde Metrima en nyemission som tillförde bolaget 103 MSEK före emissionskostnader. Genom emissionen minskade Metrimas skuldsättning väsentligt.
Arbetet med installation av elmätare inom affärsområde Energi inom befintliga kontrakt fortskrider enligt plan. Metrima förhandlar för närvarande med ett antal nätbolag angående nya affärer i Sverige och för även diskussioner med europeiska aktörer avseende affärer utanför Sverige. En första mindre order har erhållits på Åland.
Metrima möter ett stort intresse för bolagets produkter inom affärsområde Fastighet. Metrima har slutit ett stort antal nya avtal med fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar under 2007. Tillväxten under det första halvåret 2007 är väsentligt högre än för motsvarande period föregående år.
Metrima har intensifierat försäljningsarbetet inom affärsområde Fjärrvärme sedan slutet av 2006. Detta arbete börjar nu ge effekt och omsättningen inom affärsområde Fjärrvärme uppvisar en väsentligt högre tillväxt under 2007, jämfört med tidigare år.
Metrima utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för flerslagsmätning, det vill säga mätning av el, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten samt gas. Metrima är organiserat i tre affärsområden: Energi, Fjärrvärme och Fastighet. Gemensamt för dessa är att de är inriktade på mätning av olika typer av energislag. Med hjälp av Metrimas produkter och system möjliggörs debitering efter exakt förbrukning och varje individ kan kontrollera sin egen energianvändning. När man kan följa sin energikonsumtion och betala för den el, värme eller vatten man gör av med, ökar medvetenheten vilket skapar incitament till betydande energibesparingar och medför mindre miljöpåverkan. Kunderna finns framförallt bland nätbolag, fjärrvärmebolag och fastighets- och bostadsbolag i Sverige samt i ytterligare ett trettiotal länder.


MEDIA & UNDERHÅLLNING
Millennium Media Group
Omsättningen för det första halvåret 2007 uppgick till 63,6 (50,5) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 9,9 (7,7) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 17,7 (13,8) MSEK.
Samtliga bolag inom koncernen uppvisar en ökad omsättning. Resultatutvecklingen har varit särskilt positiv för NonStop Television som gynnas av övergången till digital-TV i norra Europa.
MMG har träffat avtal avseende bland annat kanalerna VOOM och Silver med kabel-TV bolag och andra operatörer i Sverige och Baltikum. I början av maj 2007 lanserades Silver på Canal Digitals plattform till över 900.000 kunder.
MMGs kanaler distribueras nu till fler än 5 miljoner hushåll i 9 länder.
MMG har även träffat avtal med mobiltelefonoperatören 3 avseende distribution av Silver via mobiltelefon.
Millennium Media Group ("MMG") är en snabbväxande mediekoncern med huvudsaklig verksamhet inom förvärv och distribution av film- och TV-rättigheter samt utveckling och drift av TV-kanaler. Med Sverige som bas bedriver MMG verksamhet internationellt genom koncernens fyra helägda dotterbolag NonStop Television AB, NonStop Entertainment AB, NonStop Sales AB och PrimeText International AB.

HANDEL & DISTRIBUTION
Wazoo Holding (Katshing)
Omsättningen för räkenskapsåret 2006/2007 uppgick till 114,0 (52,0) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 1,6 (0,0) MSEK.
Försäljningsökningen är ett resultat av koncentrerade marknadsföringsinsatser, vilket ökat kännedomen om varumärket Katshing samt lett till ökad trafik på siten. Resultatförbättringen är ett resultat av den ökade volymen och uppnåddes trots kostnader för att uppgradera siten samt flytt till nya större lokaler.
Under 2007 har Katshing fortsatt utveckla funktion och design på siten för att göra den ännu mer användarvänlig för kunderna. Bland annat har bolaget lanserat en chatfunktion där kunderna kan få direktkontakt med kundtjänst via Internet samt en mobilguide som förenklar för kunderna att fatta beslut i samband med köp.
Katshing har tecknat avtal med mobiloperatören 3 och har nu samtliga stora nätägande operatörer i utbudet. Katshing erbjuder nu även kontantkort från Comviq, Halebop och Telia.
Wazoo Holding bedriver genom det helägda dotterbolaget Katshing Netsales AB försäljning av mobiltelefoner, tillbehör, mobilabonnemang och relaterade tjänster via Internet. Katshing har som strategi att vara prisledande och att vara den mest kostnadseffektiva distributionskanalen för operatörer och mobiltelefontillverkare gentemot konsument.

TEKNOLOGI- OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER
EasyPark
Omsättningen för det första halvåret 2007 uppgick till 21,8 (16,2) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 1,1 (-0,6) MSEK.
Tillväxten är framförallt hänförlig till ökade volymer på den nordiska marknaden. Verksamheten i Tyskland, som startade under 2006 utgör fortfarande en liten andel av koncernens omsättning. Resultatförbättringen beror i första hand på den ökade omsättningen.
EasyPark erbjuder bilister en enklare, bekvämare, säkrare och mer kostnadseffektiv betalning och administration av parkering och andra relaterade avgifter. EasyPark gör det möjligt för parkeringsoperatörerna att erbjuda bättre service och samtidigt minska kostnaderna för mynt- och korttransaktioner, för att på sikt helt avveckla dyra och omoderna parkeringsautomater.

Voice Provider
Omsättningen för det första halvåret 2007 uppgick till 8,5 (8,0) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 0,1 (-0,3) MSEK.
Voice Provider har under de senaste åren kontinuerligt ökat kundbasen. Kundkontrakten sträcker sig i allmänhet över ett flertal år och genererar stabila intäkter under kontraktstiden.
Under 2007 har Voice Provider, i samarbete med Addici, lanserat röststyrd bokning för Bilprovningen.
Voice Provider är marknadsledande inom röststyrda telefonitjänster på den skandinaviska marknaden. Voice Providers produkter bygger på öppna standarder och är utvecklade för att vara skalbara, stabila och utvecklingsbara. Målgruppen är företag och organisationer som vill förbättra och effektivisera servicen till sina kunder. Voice Providers kunder innefattar SAS, Posten i Sverige, Svenska Golfförbundet, Posten i Norge, NSB i Norge, DSB-Rejseplanen i Danmark, ATG, Svenska Spel, Swebus Express och BGC.

VENTURE
Columbitech
I april erhöll Columbitech en order avseende mjukvarulicenser och support till ett initialt värde av cirka 17,5 MSEK från ett ledande amerikanskt detaljhandelsföretag.
Bolaget förväntas uppvisa god tillväxt under 2007.
Columbitech är en global leverantör av mjukvara för högpresterande säker trådlös access. Bolaget är marknadsledande inom detaljhandel och offentlig sektor globalt med fler än 1,4 miljoner installerade licenser, vilket inkluderar installationer hos tre av de största detaljhandelskedjorna i USA.

Continuent
Bolaget har under andra kvartalet 2007 genomfört åtgärder för att minska kostnadsmassan, bland annat genom att minska personalen i Frankrike.
Continuent har tagit in ny finansiering under 2007. Ledstiernan har valt att inte delta i denna finansieringsrunda och ägarandelen har därför minskat.
Utvecklingsarbetet med uni/cluster för att förbättra funktionaliteten samt förenkla implementeringen hos kund fortsätter enligt plan.
Continuent utvecklar och säljer lösningar för databastillgänglighet. Med dessa säkrar kundföretag att deras datasystem och it-stödda affärsprocesser fungerar utan avbrott dygnet runt.

ipUnplugged
Bolaget har breddat försäljningskanalerna på den växande europeiska marknaden genom avtal med nya återförsäljare i Storbritannien, Frankrike, Schweiz och Norge.
Ökad närvaro och intresse i USA har uppnåtts igenom att bolaget har blivit teknologipartner med Checkpoint, en av världens största leverantörer av säkerhetslösningar, där bolaget tillför mobilitet i Checkpoints befintliga VPN lösning. Vidare har under halvåret intresset ökat för bolagets produkter genom partnerna Cisco Systems och Alcatel-Lucent.
Bolaget har utvecklat den av femte generationen av företagets lösning för säker och sömlös mobilitet över olika nät (3G, WiFi, CDMA, LAN). Den senaste versionen präglas av en ökad skalbarhet för att kunna möta behoven i större implementationer hos globala företag och operatörer.
ipUnplugged utvecklar nätverksprogramvara för operatörer och företag som möjliggör att användare säkert och utan avbrott kan förflytta sig mellan olika typer av trådlösa och fasta nätverk.Repeatit
Repeatit har träffat avtal med en underleverantör som nu tar över större delen av inköp av komponenter, sammansättning och distribution av Repeatits produkter. Detta beräknas medföra förbättrat kassaflöde och lägre produktionskostnader för Repeatit samt ökad leveransprecision gentemot kund.
Under 2007 har Repeatit lanserat ett antal nya produkter med utökad funktionalitet och förbättrad prestanda.
Repeatit utvecklar och säljer en radiobaserad lösning för fast trådlöst bredband som snabbt etablerat sig på den växande marknaden för bredband utanför tätorter. Tillämpningar där produkterna främst används är i fasta trådlösa nät, säkerhet och övervakning, "hotspot"-lösningar, avläsning av elmätare och uppbyggnad av tillfälliga nät för mässor, byggarbetsplatser och liknande.

Soft Capital
Sedan lanseringen av bingositen Bertil har antalet bingositer på den svenska marknaden ökat. Detta medför ökad konkurrens om spelarna. Bertil strävar efter att erbjuda en unik och underhållande site och arbetar därför kontinuerligt med att utveckla siten.
Vid utgången av juni 2007 uppgick antalet registrerade medlemmar till 62 000 stycken, vilket motsvarar en ökning med cirka 13 procent sedan mars 2007.
Soft Capital Investment AB är ett holdingbolag med för närvarande ett helägt dotterbolag, Bertil in Malta Ltd ("Bertil"). Bertil har erhållit en spellicens från Lotteries and Gaming Authority på Malta som ger Bertil rätt att bland annat bedriva bingo på nätet. Bertil skall, på utvalda marknader i Europa, erbjuda en nischad site som fokuserar på bingo i en modern, underhållande och innovativ tappning.

KONCERNEN
Av portföljbolagen är det endast Polstiernan Industri som konsolideras i koncernräkenskaperna. Övriga portföljbolag ingår i koncernredovisningen som intressebolag eller finansiella investeringar. Detta medför att koncernräkenskaperna är svåranalyserade och för en ändamålsenlig analys bör utvecklingen och ställningen analyseras bolag för bolag.

Jämförelsetal
I samband med övergången till redovisning enligt IFRS upprättande Ledstiernan jämförelsetal för helåret 2005 i koncernredovisningen. Jämförelsetalen avsåg moderbolaget omräknat i enlighet med IFRS. Eftersom Ledstiernan inte fastställt verkligt värde i enlighet med IAS 39 avseende portföljbolagen per kvartal under 2006 kan inga kvartalsvisa jämförelsetal för 2006 lämnas.

Verkligt värde
Ledstiernan redovisar aktier i och fordringar på portföljbolag som inte är dotterbolag till verkligt värde i koncernens balansräkning och värdeförändringar avseende portföljbolagen redovisas i koncernens resultaträkning. Verkligt värde fastställs i enlighet med de metoder som anges i årsredovisningen för 2006.

Verkligt värde i koncernen på aktier och fordringar avseende intressebolag och finansiella investeringar uppgick per 30 juni 2007 till 480 MSEK. Polstiernan Industri ingår i koncernräkenskaperna som dotterbolag och inkluderas därför inte i beräkningen av verkligt värde. Totalt verkligt värde överstiger moderbolagets totala bokförda värde avseende aktier och fordringar i portföljen, exklusive Polstiernan Industri, med 63 MSEK.

Omsättning, resultat och finansiell ställning
Koncernens omsättning under det första halvåret 2007 uppgick till 253,2 MSEK, rörelseresultatet uppgick till 15,1 MSEK och resultat efter skatt uppgick till 18,7 MSEK. Resultatet inkluderar värdeförändring av finansiella instrument om -9,7 MSEK. Denna värdeförändring är framförallt hänförlig till The Phone Pages och är en konsekvens av den utdelning som lämnats under 2007. Ledstiernan har erhållit 10,3 MSEK i utdelning från The Phone Pages under 2007. Banktillgodohavande per 30 juni 2007 uppgick till 62,4 MSEK. Av dessa var 9,5 MSEK spärrade som säkerhet för garantier som Ledstiernan ställt i samband med försäljning av portföljbolag eller till förmån för befintliga portföljbolag. Samtliga spärrade medel beräknas frisläppas under 2007. Räntebärande skulder uppgick till 81,9 MSEK. Koncernens räntebärande skulder avser framförallt skulder i Polstiernan Industri AB som togs upp som en del i finansieringen av förvärven av Pallco och R-man. Icke räntebärande långfristiga skulder uppgick till 87,7 MSEK och inkluderar beräknad köpeskilling avseende resterande 30 procent av aktierna i Polstiernan Industri. Soliditeten uppgick till 70 procent.

Koncernens omsättning under det andra kvartalet 2007 uppgick till 125,9 MSEK. Koncernens resultat efter skatt under det andra kvartalet 2007 uppgick till 13,7 MSEK.


Förvärv av R-man
Den 15 juni 2007 förvärvade Ledstiernan, via dotterbolaget Polstiernan Industri 100 procent av aktierna i R-man i Värnamo AB. Polstiernan Industris anskaffningsvärde för aktierna i R-man uppgick till 48,5 MSEK. Direkta förvärvskostnader uppgick till 0,3 MSEK. I den preliminära förvärvsanalysen som upprättats med anledning av förvärvet av R-man har immateriella tillgångar i form av kundrelationer identifierats till ett värde om 5,6 MSEK. Dessa immateriella tillgångar bedöms ha en nyttjandeperiod om fem år.


TSEK Verkligt värde Förvärvat bokfört värde
Immateriella anläggningstillgångar 5 600 -
Övriga anläggningstillgångar 34 607 16 491
Övriga tillgångar 35 466 35 036
Summa tillgångar 75 673 51 527
Uppskjuten skatteskuld 9 903 3 142
Övriga skulder 18 987 16 003
Summa skulder 28 890 19 146

Totalt förvärvade nettotillgångar 46 783 32 381

Specifikation av förvärvad goodwill
Totalt anskaffningsvärde 48 770
Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar 46 783
Goodwill 1 987


REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2006.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
I augusti förvärvade Metrima rättigheter och andra tillgångar avseende radiobaserad kommunikationsteknologi från det svenska företaget Commet. Genom förvärvet får Metrima tillgång till en framstående teknik för radiobaserad överföring av mätvärden avseende energi. Denna teknik är ett viktigt komplement till Metrimas egen teknologi som främst baseras på kommunikation genom elnätet. Genom kombinationen av dessa två tekniker kan Metrima erbjuda marknadens mest flexibla och konkurrenskraftiga alternativ. Commets personal kommer att övergå i anställning hos Metrima och Commets befintliga kunder kommer att erbjudas utbyggnad av sina insamlingssystem och supporttjänster från Metrima.


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.Stockholm den 22 augusti 2007

Leif Almstedt Thomas Blitz Alf Blomqvist
Ordförande Styrelseledamot Verkställande direktör
Styrelseledamot

Adam Gillberg Mats Lönnqvist Hans Risberg
Styrelseledamot Styrelseledamot StyrelseledamotDenna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Alf Blomqvist, VD, tel: 08-545 035 00, mobil: 0733-14 97 00
Fredrik Lindgren, Finanschef, tel: 08-545 035 00, mobil: 0708-54 44 20


Informationstillfällen 2007
Delårsrapport januari - september 2007 7 november 2007, klockan 08.00
Bokslutskommuniké helåret 2007 Februari 2008


Ledstiernan AB (publ)
Grev Turegatan 18
114 46 STOCKHOLM
Tel: 08-545 035 00, Fax: 08-545 035 35
Organisationsnummer: 556122-2158
www.ledstiernan.se

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET 2007 2006 2007 2006 2006
Belopp i tusental kronor april - juni april - juni jan - juni jan - juni jan - dec
Resultat portföljinnehav
Exitresultat - 354 -2 17 846 17 123
Aktieutdelning - - 10 264 - -
Nedskrivningar -109 - -5 510 - -22 041
Värdeförändring finansiella instrument - -7 457 - -4 211 -5 087

Övriga rörelseintäkter 127 316 168 801 1 001

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader -3 821 -4 023 -8 334 -7 613 -15 902
Avskrivningar -67 -51 -123 -108 -189
Rörelseresultat -3 870 -10 861 -3 537 6 715 -25 095
Finansiella poster 10 369 3 697 11 104 1 424 2 655
Resultat efter finansiella poster 6 499 -7 164 7 567 8 139 -22 440
Skatt - - - - -
Periodens resultat 6 499 -7 164 7 567 8 139 -22 440

Genomsnittligt antal aktier 285 968 210 190 645 473 285 968 210 166 814 789 226 391 500
Antal aktier vid periodens slut 285 968 210 285 968 210 285 968 210 285 968 210 285 968 210

Resultat per aktie, SEK 1) 0,02 -0,04 0,03 0,05 -0,10

1) Ledstiernan hade per 2007-06-30 3 984 055 utestående teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie till en kurs om SEK 4,60 till och med
2007-12-31. Beroende på skillnaden mellan teckningskurs och aktuell aktiekurs medför teckningsoptionerna för närvarande ingen utspädningeffekt.

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET 2007 2006 2006
Belopp i tusental kronor 30 juni 30 juni 31 dec
Materiella anläggningstillgångar 231 306 268
Finansiella anläggningstillgångar 472 900 376 561 433 824
Kortfristiga fordringar 2 046 205 275 8 524
Bank och kortfristiga placeringar 54 888 16 874 82 577
Summa tillgångar 530 065 599 016 525 193

Eget kapital 528 224 551 741 520 657
Räntebärande kortfristiga skulder - 30 000 -
Icke räntebärande kortfristiga skulder 1 841 17 275 4 536
Summa eget kapital och skulder 530 065 599 016 525 193

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET 2007 2006 2006
Belopp i tusental kronor jan - juni jan - juni jan - dec
Kassaflöde från rörelsen 13 200 -4 889 -11 713
Förändring av rörelsekapital -10 176 9 079 -7 288
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 024 4 190 -19 001
Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 713 -61 016 -141 795
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 15 911 185 584
Periodens kassaflöde -27 689 -40 915 24 788
Likvida medel vid periodens början 82 577 57 789 57 789
Likvida medel vid periodens slut 54 888 16 874 82 577
RESULTATRÄKNING, KONCERNEN 2007 2007 2006
Belopp i tusental kronor april - juni jan - juni jan - dec
Nettoomsättning 125 887 253 209 111 277
Värdeförändring finansiella instrument och intressebolag -109 -9 731 10 111
Aktieutdelning - 10 264 -
Övriga rörelseintäkter 647 1 221 1 001
Övriga rörelsekostnader -113 405 -229 173 -115 297
Avskrivningar -5 856 -10 718 -3 810
Rörelseresultat 7 164 15 072 3 282
Finansiella poster 9 335 9 552 1 477
Resultat efter finansiella poster 16 499 24 624 4 760
Skatt -2 808 -5 926 -2 418
Periodens resultat 13 691 18 698 2 342

Genomsnittligt antal aktier 285 968 210 285 968 210 226 391 500
Antal aktier vid periodens slut 285 968 210 285 968 210 285 968 210

Resultat per aktie, SEK 1) 0,05 0,07 0,01

1) Ledstiernan hade per 2007-06-30 3 984 055 utestående teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie till en kurs om SEK 4,60 till och med
2007-12-31. Beroende på skillnaden mellan teckningskurs och aktuell aktiekurs medför teckningsoptionerna för närvarande ingen utspädningeffekt.

BALANSRÄKNING, KONCERNEN 2007 2006
Belopp i tusental kronor 30 juni 31 dec
Immateriella anläggningstillgångar 87 123 80 704
Materiella anläggningstillgångar 123 187 80 851
Finansiella anläggningstillgångar 480 420 444 913
Kortfristiga fordringar 119 364 94 745
Bank och kortfristiga placeringar 62 404 86 594
Summa tillgångar 872 498 787 807

Eget kapital 611 624 592 103
Icke räntebärande långfristiga skulder 87 705 76 939
Räntebärande skulder 81 935 47 600
Icke räntebärande kortfristiga skulder 91 234 71 165
Summa eget kapital och skulder 872 498 787 807

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN 2007 2006
Belopp i tusental kronor jan - juni jan - dec
Kassaflöde från rörelsen 39 144 -218
Förändring av rörelsekapital -1 165 -8 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten 37 979 -8 218
Kassaflöde från investeringsverksamheten -95 136 -188 975
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32 967 225 998
Periodens kassaflöde -24 190 28 805
Likvida medel vid periodens början 86 594 57 789
Likvida medel vid periodens slut 62 404 86 594


FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, MODERBOLAGET 2007 2006 2006
Belopp i tusental kronor jan - juni jan - juni jan - dec
Belopp vid årets ingång 520 657 357 514 357 514
Nyemission - 186 088 185 583
Periodens resultat 7 567 8 139 -22 440
Belopp vid periodens utgång 528 224 551 741 520 657

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN 2007 2006
Belopp i tusental kronor jan - juni jan - dec
Belopp vid årets ingång 592 103 404 179
Nyemission 2 200 185 583
Övrigt -1 377 -
Periodens resultat 18 698 2 342
Belopp vid periodens utgång 611 624 592 103

FLERÅRSÖVERSIKT 2007 2006 2006 2005 2004 2003 2002
30 juni 30 juni 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec
Data per aktie
Moderbolagets eget kapital/aktie, SEK 1,85 1,93 1,82 2,50 2,97 3,33 4,26
Koncernens eget kapital/aktie, SEK 2,14 - 2,07 2,83 - - -
Moderbolagets resultat/aktie, SEK 0,03 0,05 -0,10 -0,50 -0,38 -0,93 -1,06
Koncernens resultat/aktie, SEK 0,07 - 0,01 -0,88 - - -
Antal aktier, tusental 285 968 285 968 285 968 142 984 140 399 136 834 136 834
Genomsnittligt antal aktier, tusental 285 968 166 815 226 391 141 907 139 804 136 834 122 822
Utestående teckningsoptioner, tusental 3 984 3 666 3 984 3 666 - - -
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 1,90 1,55 1,83 4,05 3,23 2,80 3,10
Börsvärde vid periodens slut, MSEK 543 443 523 579 453 383 424
Utdelning/aktie, SEK 0 0 0 0 0 0 0

Moderbolagets resultat och ställning
Resultat portföljinnehav, MSEK 5 14 -10 -53 -46 -115 -114
Rörelseresultat, MSEK -4 7 -25 -78 -61 -134 -140
Resultat efter skatt, MSEK 8 8 -22 -71 -53 -128 -130
Eget kapital, MSEK 528 552 521 358 417 456 583
Soliditet, % 100 92 99 98 98 99 96
Investerat kapital i befintlig portfölj, MSEK 626 509 582 443 426 547 576
Investerat kapital/aktie, SEK 2,19 1,78 2,03 3,10 3,03 3,99 4,21
Bokfört värde portföljen, MSEK 473 377 434 302 308 313 357
Bokfört värde portföljen/aktie, SEK 1,65 1,32 1,52 2,11 2,19 2,29 2,61
Förvaltningskostnad/genomsnittligt EK, % 2,82 4,59 3,19 6,61 3,86 3,54 4,14
Kassa/aktie, SEK 0,19 0,06 0,29 0,40 0,81 1,04 1,69
Antal anställda vid periodens slut 5 5 5 5 7 9 9

Koncernens resultat och ställning
Nettoomsättning, MSEK 253 - 111 - - - -
Rörelseresultat, MSEK 15 - 3 - - - -
Resultat efter skatt, MSEK 19 - 2 - - - -
Eget kapital, MSEK 612 - 592 - - - -
Soliditet, % 70 - 75 - - - -
Antal anställda vid periodens slut 255 - 180 - - - -