Securitas AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 08:49 CEST

Delårsrapport januari - juni 2007


ANTALET KUNDAVGÅNGAR STABILISERAS I KVARTALET
Nettotillväxten i kundportföljen i kvartalet var 35 029* nya kunder
Kundavgångarna i kvartalet uppgick till 13 947* kunder
Återbetalningstiden för investeringen i nya kunder i kvartalet var 4,0 år
*) Nettotillväxt och Kundavgångar har justerats med 6 419 icke resultatpåverkande kundavgångar, som ett resultat av en bättre uppföljning av kundportföljen i Spanien.


FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT
notera att jämförelsesiffrorna är proforma


apr-jun 07 apr-jun 06 jan-jun 07 jan-jun 06
Försäljning, TSEK 949 304 828 898 1 861 211 1 608 657
Försäljningstillväxten
justerad för valutapåverkan, % 15 24 17 24
Rörelseresultat, TSEK 69 860 51 241 140 479 107 960
Rörelsemarginal, % 7,4 6,2 7,5 6,7
Periodens resultat, TSEK 45 449 32 989 90 443 70 155
Resultat per aktie, SEK 0,12 0,09 0,25 0,19OPERATIVA NYCKELTAL
Nettotillväxten i kundportföljen var 17,4* procent (24,3**)
Kundavgångarna uppgick till 6,7* procent (5,4)
Återbetalningstiden för investeringen i nya kunder var 4,1 år (3,7)
*) Nettotillväxt och Kundavgångar har justerats med 6 419 icke resultatpåverkande kundavgångar, som ett resultat av en bättre uppföljning av kundportföljen i Spanien.
**) Justerad för försäljning av 4 174 larm till Securitas AB.
Nettotillväxten och kundavgångar beräknas på rullande 12 månader och återbetalningstiden på delåret.


KONCERNCHEFEN KOMMENTERAR
Ökat fokus på kundvård och uppsägningar har gett påtagliga positiva resultat. Vårt viktigaste nyckeltal för det långsiktiga värdeskapandet - kundavgångarna - utvecklar sig i rätt riktning. Vi har drygt 1 400 färre kundavgångar detta kvartal jämfört med föregående kvartal. Därför är det min bedömning att vi med ett fortsatt fokus på en ökad proaktivitet och förbättrad kundservice skall kunna hålla oss kring denna nivå även för de kommande kvartalen.
Under kvartalet tillkom 48 976 nya kunder vilket låg i linje med att vi normalt har en något högre försäljning under denna period av året. Långsiktigt är nettotillväxten i kundportföljen beroende av att vi växer med kvalitet och att nytillkommande kunder uppskattar våra tjänster under många år. Fokus ökar både på att vårda befintliga kunder och göra en bättre selekteringen av nytillkommande kunder. Kundmixen har stor betydelse där vissa segment helt enkelt inte ger en lönsam tillväxt. Vi har under kvartalet minskat försäljningsansträngningarna gentemot nybyggnation av lägenheter och fritidsboende när den sker via indirekta försäljningskanaler.
Det finns en liten tröghet i marknaden vilket även avspeglar sig i att kostnaden för att förvärva en ny kund ökat med 200 kronor under kvartalet. Trots detta minskade återbetalningstiden något under kvartalet då nettobidraget i kundportföljen ökade till 124 kronor per kund genom ökad effektivitet och skalfördelar. Rapporterad återbetalningstid (QTD) var 4,0 år, ­vilket är den lägsta sedan börsnoteringen.
Vi har 888 649 kunder i kundportföljen med en genomsnittlig livslängd på 10-11 år. Försäljningstakten ligger på en nivå kring 30 000 nya kunder netto per kvartal - även om detta kvartal hamnade kring 35 000 nya kunder - vilket indikerar en nettoportföljstillväxt på drygt 14 procent för helåret. Min bedömning - förutsatt nuvarande trend - är att nettotillväxten kommer att hamna inom intervallet 15-17 procent för 2007.

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

OPERATIVA NYCKELTAL 30 juni 30 juni
2007 2006
Nettotillväxt i kundportföljen, % 17,4* 24,3**
Kundportfölj 888 649 762 574
Kundavgångar, % 6,7* 5,4
Återbetalningstid, år 4,1 3,7


*) Nettotillväxt och Kundavgångar har justerats med 6 419 icke resultatpåverkande kundavgångar.
Nettotillväxten och Kundavgångarna inklusive engångspost uppgick till 16,5 respektive 7,5 procent.
**) Justerad för försäljning av 4 174 övervakade larm till Securitas AB.
Nettotillväxten och kundavgångarna beräknas på rullande 12 månader och återbetalningstiden på delårsperioden.


FINANSIELLA NYCKELTAL
april-juni januari-juni
TSEK 2007 2006 2007 2006
Försäljning 949 304 828 898 1 861 211 1 608 657
Försäljningstillväxt justerad för valutapåverkan, % 15 24 17 24
Rörelseresultat 69 860 51 241 140 479 107 960
Rörelsemarginal, % 7,4 6,2 7,5 6,7
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 186 714 148 558 369 810 297 651
Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar (EBITDA), % 19,7 17,9 19,9 18,5
Periodens resultat 45 449 32 989 90 443 70 155
Resultat per aktie, SEK 0,12 0,09 0,25 0,19
Sysselsatt kapital - - 1 633 296 1 364 783
Nettoskuld - - 43 095 835 015
Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 16 15
Fritt kassaflöde 54 998 -51 015 89 589 -159 365


Notera att jämförelsesiffrorna är proforma. För en redogörelse av de justeringar som gjorts i Proformaredovisningen hänvisas till Prospektet för utdelning och notering, sidan 36, som offentliggjordes i början av september 2006 och som finns tillgängligt på www.securitas-direct.com. Nyckeltalen avseende balansräkning samt kassaflöde avser legalt utfall.


MÅL OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Securitas Direct har tre långsiktiga operativa mål:
Nettotillväxt i kundportföljen på över 20 procent per år
Kundavgångar under 6 procent per år
Återbetalningstid för investering i nya kunder under 4 år
Företagsledningens bedömning avseende en Nettotillväxt i kundportföljen på 15-17 procent för helåret och en Återbetalningstid i slutet av året i nivå med det långsiktiga målet på 4 år kvarstår.
Vidare gör företagsledningen bedömningen att antalet kundavgångar i tredje och fjärde kvartalet kommer att ligga i linje med det andra kvartalet.
Rörelsemarginal förväntas uppgå till 7,5 procent och det fria kassaflödet förväntas bli positivt för helåret 2007.

INFORMATIONSMÖTE OCH TELEFONKONFERENS
Informationsmöte kommer att hållas den 22 augusti 2007 kl. 09.30, på Radisson SAS Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm.
För att följa informationsmötet via Internet, besök www.securitas-direct.com och avdelningen för investerare och media.
För att följa informationsmötet via telefon (och ställa frågor), ring +44 (0)20 7162 0025. Ring in 10 minuter innan för registrering.

Telefonkonferens kl 17.30 den 22 augusti 2007
Securitas Directs ledning ger en kort presentation av delårsrapporten samt svarar på frågor. För att deltaga ring +44 (0) 20 7162 0025. Ring in 10 minuter innan för registrering.
Fullständig agenda finns i ett pressmeddelande som skickades ut 2007-08-13.

Inspelade versioner
Inspelade versioner av informationsmötet och eftermiddagens telefonkonferens kommer att finnas tillgängliga på Securitas Directs webbplats.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Dick Seger, VD och koncernchef, 0708 21 88 17
Lars Andersson, Ekonomidirektör, 0706 32 75 80
Michael Peterson, Investerar- och mediarelationer, 0733 22 18 14
e-post: ir@securitas-direct.com, www.securitas-direct.com