Affärsstrategerna AB

Delårsrapport januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:27 CEST

Substansvärdet den 30 juni 2007 uppgick till 196,5 Mkr (186,5), motsvarande 4,26 kr per aktie (4,04)
Substansvärde den 21 augusti 2007 uppgick till 4,10 kr per aktie
Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 0,2 Mkr (-17,9) och resultat per aktie 0,00 kr (-0,38)
Eget kapital per aktie uppgick till 3,37 kr per aktie (3,31)
Likvida medel uppgick till 2,4 Mkr (17,9)
Försäljning av Webupdate
Nyinvestering i Munax och Starlounge
Investering i AlphaHelix i övertecknad nyemission


Resultat per aktie är beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier under året före utspädning.
Substansvärde per aktie är beräknat på antalet utestående aktier vid periodens slut (46 157 157).


Halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Stockholm den 22 augusti 2007


Claes Göran Fridh, VD Anders Bergnäs, Ordförande

Akbar Seddigh, ledamot Barbro Wallin, ledamot

Thomas Bernsten, ledamot Sten Thunberg, ledamotDenna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.


Kommande rapporter

Delårsrapport jan-september 2007 25 oktober 2007


För ytterligare information kontakta

Claes-Göran Fridh, VD
08-545 831 95
cgfridh@astrateg.se

Lennart Ekberg, finanschef
08-545 831 98
lennart@astrateg.se

Affärsstrategerna AB
(Org.nr 556321-4096)
Artillerigatan 6
114 51 STOCKHOLM
Telefon: 08-662 40 30
Fax: 08-660 83 19
E-post: info@astrateg.se
www.astrateg.se