Arena Personal

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 11:14 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46355

ARENA PERSONAL: DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Delårsrapporten i korthet
* Omsättningen uppgick till 77,1 Mkr (43,8), en ökning med 76 procent
* Rörelseresultatet ökade med 55 procent till 5,5 Mkr (3,5), vilket ger en rörelsemarginal om 7,1 procent (8,1 procent)
* Resultatet före skatt uppgick till 5,9 Mkr (3,6) och resultatet efter schablonskatt uppgick till 4,2 Mkr (2,4)
* Resultat per aktie uppgick till 0,22 kr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 Mkr (2,7)


Viktiga händelser efter periodens utgång
Förvärv av Personalproffsen i Mälardalen AB. Genom förvärvet stärker Arena sin ställning i Mälardalen. Personalproffsen bedöms omsätta cirka 50 Mkr under 2007. Köpeskillingen består av en kontant del som uppgår till 10,5 Mkr samt 1 200 000 nyemitterade aktier i Arena.

Förvärv av Burland & Brattemo Verkstad AB i Sundsvall. Förvärvet är ett första steg för expansion i Norrland. Burland & Brattemo bedöms omsätta cirka 11 Mkr under 2007. Köpeskillingen består av en fast del och en tilläggsköpeskilling. Den fasta delen uppgår till 4 Mkr och tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt 2 Mkr och kommer att utgå i juni 2008.

Arena Personal:s verksamhet
Arena har under perioden haft en god tillväxt som gett en omsättningsökning på 76 procent jämfört med samma period föregående år. Under januari 2007 har kontor öppnats i Södertälje och Göteborg. I och med förvärven av Personalproffsen och Burland & Brattemo har Arenas verksamhet breddats geografiskt till Fagersta, Västerås och Sundsvall.

Branschen
Framtiden ser ljus ut för bemanningsbranschen i Sverige med ett flertal faktorer som driver utveckling och efterfrågan. Under första kvartalet ökade branschen med 19 procent.

Omsättning

Halvåret
Omsättningen för perioden ökade med 76 procent till 77,1 Mkr (43,8). Verksamhetsområdena Industri och Kontor står tillsammans för 71 procent av omsättningen. Bolagets största kund står för 8,8 procent av omsättningen.

Andra kvartalet
Omsättningen under andra kvartalet ökade med 71 procent till 41,0 Mkr (24,1).

Resultat

Halvåret
Rörelseresultatet ökade med 55 procent och uppgick till 5,5 Mkr (3,5), vilket ger en rörelsemarginal om 7,1 procent (8,1 procent), vilket ligger i linje med Bolagets lönsamhetsmål. Resultatet före skatt uppgick till 5,9 Mkr (3,6) vilket motsvarar en förbättring med 39 procent jämfört med föregående år.

Andra kvartalet
Rörelseresultatet ökade med 21 procent och uppgick till 2,7 Mkr (2,2), vilket ger en rörelsemarginal på 6,6 procent (9,3 procent).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 juni 2007 till 23,3 Mkr (10,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,4 Mkr (2,7). Soliditeten uppgick till 51,35 procent (35,63 procent). Koncernens räntebärande skulder uppgick per 2007-06-30 till 0 kr. Sedan den 30 juni har kontanta köpeskillingar om 14,5 Mkr betalats ut avseende förvärven av Personalproffsen i Mälardalen AB och Burland & Brattemo Verkstad AB.

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,11 Mkr (0,22). Under 2007 kommer en tilläggsköpeskilling om ytterligare 3 Mkr avseende förvärvet av Techlog att utgå.

Medarbetare
Per den 30 juni uppgick antalet årsanställda till totalt 347 personer (195).

Moderbolaget
Koncernen består av moderbolaget Arena Personal AB (publ) och sju helägda dotterbolag, varav ett
är vilande. Den övervägande delen av koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolagen. I moderbolaget bedrivs övergripande koncernledning. Extern nettoomsättning för moderbolaget uppgick till
0,0 Mkr (0,0).

Prognos
Arena utvecklas väl i linje med de prognoser som tidigare lämnats av bolaget, både omsättning- och resultatmässigt. Härutöver har förvärven av Personalproffsen och Burland & Brattemo genomförts. Personalproffsen bedöms omsätta cirka 50 Mkr under 2007. Burland & Brattemo bedöms omsätta cirka 11 Mkr under 2007. Förvärven konsolideras från och med respektive förvärvstillfälle. Arena bedömer att man kommer att kunna bibehålla den höga tillväxttakten.

Skatter
Periodens resultat har belastats med en schablonskatt om 28 procent. Koncernens skattekostnad för helåret 2006 uppgick till 3,74 Mkr vilket motsvarar en skattesats på 33,9 procent. För perioden januari - juni 2006 har resultatet därför belastats med en schablonskatt om 33,9 procent. Arena konsoliderade det förvärvde bolaget Techlog från och med den 1 juli 2005 och Techlog förlängde i samband med detta sitt räkenskapsår till 18 månader. Hela skattekostnaden för Techlogs förlängda räkenskapsår belastade koncernens skattekostnad 2006.

Aktien
Antalet aktier har under juli månad ökat genom nyemission av 1 200 000 aktier för betalning av förvärvet av Personalproffsen. Totalt antal aktier är efter emissionen 20 422 550.
Handelsposten ändrades den 10 juli från 1000 aktier till 500 aktier.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Arenas verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. Dessa kan i olika grad påverka Bolagets verksamhet både positivt och negativt. Arena kan motverka och parera för negativa effekter i olika grad. Negativa faktorer kan ha en betydande inverkan på värdet av bolagets tillgångar och resultat. För en närmare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till sidan 15 i årsredovisningen för 2006.
Bolaget bedömer inte att några väsentliga risker har tillkommit utöver de som beskrivs i årsredovisningen för 2006.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Bolaget har sedan 2005 upprättat sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) samt de tolkningsuttalanden som ges ut av International Financial Reporting Interpretations Committée (IFRIC).

(För fullständig rapport se bifogad fil.)