Rederi AB Transatlantic

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 14:08 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46358

TRANSATLANTIC: DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Positiv utveckling för Industriell Sjöfart

· Koncernens nettoomsättning steg med 20% till 1 260 MSEK (1 050).
Periodens operativa resultat ökade med 41 MSEK och uppgick till 109 MSEK (68).

· På rullande tolvmånadersbasis uppgick koncernens operativa resultat till
257 MSEK vilket efter aktuell skatt motsvarade 8,40 SEK/aktie.

· Offshoremarknaden försvagades under det andra kvartalet, men resultatet är fortsatt starkt.

· Inom Industriell sjöfart förbättrades Europatrafikens resultat till följd av ökade volymer och effekter av gjorda marknadssatsningar medan resultatet i koncernens Atlanttrafik försämrades något jämfört med motsvarande period föregående år.

· Koncernens operativa resultat för helåret 2007 väntas bli bättre än föregående år.· Utfall för januari- juni 2007:

Nettoomsättning MSEK 1 260 (1 050)
Operativt resultat före skatt MSEK 109 (68)
Resultat före skatt MSEK 107 (64)
Resultat efter aktuell skatt MSEK 107 (64)
Resultat efter full skatt MSEK 96 (63)
Eget kapital den 30 juni 2007 uppgick till 39,90 kr/aktie (37,90 kr/aktie per 2006-12-31)
Soliditeten var per balansdagen 38 % (40% per 2006-12-31)


Transatlantics verksamhet, mål och strategi

Transatlantic består dels av affärsområde Industriell Sjöfart med två divisioner - Atlanttrafik och Europatrafik - dels av affärsområde Offshore/Isbrytning. Atlant- och Europatrafiken är inriktad på kontraktstrafik för framför allt skogs- och stålindustrin. Offshore/Isbrytning bygger på kombinationsfartyg med långtidskontrakt och garanterade intäkter för isbrytning samt i övrigt sysselsättning med främst riggförflyttningar inom offshoremarknaden.

Transatlantics affärsidé är att i ett nära och aktivt kundsamarbete marknadsföra, utveckla och leverera marknadens mest effektiva transportlösningar.

Transatlantics mål är att vara marknadsledande inom sina segment, med en lönsamhet som ger ägarna en god avkastning. Målet är en avkastning på eget kapital på minst 12% och en soliditet som inte understiger 30%.

Koncernens strategi för de närmaste åren betonar tillväxt och uthållig lönsamhet. Tillväxten kan ske både organiskt och genom förvärv. Koncernen har också en stor öppenhet för att utveckla olika partnerskap i syfte att bredda verksamheten eller för att genomföra olika investeringar och projekt.

Tillväxtambitionen kommer att kräva investeringar i nytt tonnage liksom i ersättningstonnage. Dessa omfattar samtliga divisioner och skall genomföras utan att äventyra koncernens finansiella mål. Det betyder också att koncernens tonnagebehov delvis kommer att lösas genom charteravtal och genom att externa investorer helt eller delvis engagerar sig i den flotta koncernen opererar.

Strategin för och utvecklingen av koncernen ställer stora krav på kvalitet, säkerhet och miljö, liksom lyhördhet för kundkrav och förändringsbenägenhet.


Allmän utveckling under det andra kvartalet

Under det andra kvartalet var sjöfartskonjunkturen generellt sett god till följd av en fortsatt stark världskonjunktur.
I Transatlantics segment var efterfrågan och sysselsättningen blandad. Affärsområde Offshore/Isbrytning noterade en viss dämpning av fraktraterna till följd av färre riggförflyttningar än väntat. I affärsområde Industriell Sjöfart hade division Europatrafik en god volymutveckling och en stark omsättningstillväxt under kvartalsperioden. I division Atlanttrafik rådde en viss obalans i trafikflödet över Atlanten vilket påverkade kapacitetsutnyttjandet negativt.

Affärsområde Industriell sjöfart förbättrade sitt operativa resultat, som för kvartalsperioden uppgick till 22 MSEK (15).

· Atlanttrafikens resultat blev något lägre än föregående år trots att den totalt trans-porterade godsmängden var högre än motsvarande period föregående år. Resultat-försämringen beror på obalanser i trafikflödet med större volymer från Nordamerika än till Nordamerika. Kvartalsresultatet har också negativt påverkats av trafikstörningar till följd av haveri på inhyrt tonnage.
Divisionens operativa resultat blev 6 MSEK (10).

· Europatrafiken gynnades av en positiv volymutveckling till följd av gjorda marknads-satsningar och periodens resultat förbättrades jämfört med föregående år.
Divisionens operativa resultat blev 16 MSEK (5).


I affärsområde Offshore/Isbrytning sjönk såväl sysselsättningen som fraktraterna under kvartalsperioden till följd av lägre offshoreaktiviteter, vilket var speciell tydligt under maj månad. Under kvartalsperioden påbörjade två fartyg långtidskontrakt som tecknats till goda fraktnivåer.
Affärsområdets operativa resultat blev 28 MSEK (38).

Koncernens operativa resultat för det andra kvartalet blev 41 MSEK (50). Koncernresultat för första halvåret och andra kvartalet 2007

Koncernens nettoomsättning för halvåret uppgick till 1 260 MSEK (1 050). Omsättningen ökade för de tre affärsdivisionerna med dryga 27 procent medan omsättningen för externa shipmanagement uppdrag minskade med 33 MSEK.

Koncernens operativa resultat för halvåret uppgick till 109 MSEK (68) och på rullande tolvmånadersbasis blev resultatet 257 MSEK.
Resultatet före skatt blev 107 MSEK (64). I resultatet ingår omstruktureringsposter om - 2 MSEK
(-4).

Nettoresultatet efter full skatt för halvårsperioden blev 96 MSEK (63).(för fullständig rapport se bifogad fil)