ICM Kungsholms

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 09:03 CEST

(Aktietorget: ICM)

· Rörelsens intäkter 93,2 (85,4) mkr
· Rörelseresultat 5,9 (2,0) mkr
· Resultat efter skatt 4,3 (1,4) mkr
· Resultat per aktie 1,55 (0,53) kr
· Totalt kassaflöde -1,1 (1,0) mkr
· Soliditet 46,3 (33,9) %

Viktiga händelser under första halvåret
Under det första halvåret 2007 har ICM dragit nytta av gjorda satsningar på marknadssidan och en god konjunktur. Resurserna har varit väl belagda och i vissa sektorer har det periodvis rått resursbrist. Bolagets utmaning i en sådan marknad är att balansera mellan kortsiktiga vinster å ena sidan eller kvalitet i tjänsterna och långsiktighet i affärerna å den andra sidan, varvid vi valt kvalitet, långsiktighet och lönsamhet.

Den omsättningsökning i kärnverksamheten som vi löpande kunnat redovisa sedan 2004 har fortsatt och ökningen, som är helt organisk, ligger vid 9 % jämfört med motsvarande period 2006. Det är främst de nationella aktiviteterna som ökat sin beläggning och, som planerat, kompenserat för det minskade engagemanget inom affärsområdet Transporttjänster. Den internationella verksamheten har ökat jämfört med föregående år men endast marginellt. Å andra sidan är andra halvåret vanligen starkare på det internationella området och förlusten förra året av UD-avtalet svarade för ett väsentligt omsättningstapp, som dock kunnat ersättas med andra internationella flyttuppdrag med bättre marginaler. Händelserna tidigare i år som medfört att antalet kompetenta aktörer på marknaden reducerats visar alla tecken på att ICM skall kunna dra fördel av den ändrade marknadssituationen och vi har därför stärkt resurserna såväl marknadsmässigt som operationellt. Alla viktiga avtal som varit aktuella för omförhandling under perioden har säkrats med förnyat förtroende.

Vid senaste årsskifte förvärvades tomträtten till grannfastigheten vid kontoret i Spånga i syfte att uppföra en ny byggnad med upp till 2 000 kvm lageryta. Den nya byggnaden beräknas stå inflyttningsklar sommaren 2008.

Under mars 2007 genomförde styrelsen en riktad emission om 250 000 aktier till ett pris av 20 kr per styck till två privata investerare. Styrelsens avsikt var dels att bidra till ökad ägarspridning, dels att tillföra bolaget ytterligare kompetens och vidga dess nätverk. Investorerna har även köpt aktier i bolaget på marknaden och kontrollerar tillsammans ca 25 % av bolagets aktiestock och båda valdes in i bolagets styrelse vid den ordinarie årsstämman i maj.

Det andra kvartalet har verksamheten konsoliderats något för att klara det ökande antalet order vilket naturligtvis kräver omfördelning och utökning av produktionsresurserna. Sex fordon med tillhörande personal har köpts upp från en underleverantör under april månad vilket säkrar kapacitet för främst IT-logistiken. Rekrytering av kompetent säljpersonal för att starta också inrikes flyttverksamhet i Göteborg skedde under andra kvartalet.


Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
Sommarperioden är högsäsong i flyttbranschen samtidigt som semesterperioden infaller. Den goda orderingången och medföljande arbete att finna produktionslösningar har präglat tiden efter rapportperiodens slut. Parallellt med detta har förberedelser inför projektet i Göteborg samt byggprojektet i Spånga pågått.


Intäkter och resultat
Rörelsens intäkter för perioden januari-juni uppgick till 93 159 (85 440) tkr, varav intäkterna för perioden april - juni uppgick till 46 798 (43 192) tkr. Resultatet före finansiella poster uppgick för halvåret till 5 914 (2 050) tkr och för andra kvartalet till 3 017 (1 969) tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick för halvåret till 5 932 (1 926) tkr, varav för andra kvartalet till 3 046 (1 906) tkr. Rörelsemarginalen för halvåret uppgick till 6,4 (2,4) procent.


Finansiell ställning och kassaflöde
Balansomslutningen per 2007-06-30 uppgick till 69 666 tkr jämfört med 63 686 tkr vid årets början och soliditeten till 46,3 procent jämfört med 39,7 procent per 2006-12-31.

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 5 355 (3 698) tkr. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -1 115 (956) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 9 499 tkr jämfört med 10 614 tkr vid periodens början. Outnyttjad checkkredit uppgick till sju miljoner kr.

Bolagets goda likvida situation har möjliggjort att samtliga räntebärande skulder har avvecklats och befintliga lån har återbetalades under årets första kvartal med 5 556 tkr. Gällande leasingkontrakt löper oförändrat.


Investeringar
Under första halvåret 2007 uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 3 712 (456) tkr. Under samma period avyttrades anläggningstillgångar för 180 (425) tkr.


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
I bolagets årsredovisning för 2006 (not 33) beskrivs främst de ekonomiska riskerna och hur dessa hanteras. Härvidlag har inga förändringar skett, d.v.s. riskerna är fortsatt under kontroll. Andra risker är att företaget förlorar flera nyckelmedarbetare inom en kort tidsrymd vilket på sikt kan leda till intäktstapp. De fyra största kunderna svarar tillsammans för drygt 27 % av omsättningen. Dessa fyra är spridda såväl geografiskt som på olika affärsområden. Sannolikheten att alla fyra skulle förloras samtidigt eller inom en kort tidsrymd bedöms inte som stor. En av de fyra, svarande mot ca 12 % av bolagets omsättning, genomför en ny upphandling inför utgången av befintligt avtal våren 2008.


Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar från 1 januari 2005 Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06. AktieTorget ändrade status den 29 mars 2007 och blev s.k. MTF (Multilateral Trading Facility) enligt den nya EU-normen men bolaget fortsätter att utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering med beaktande av de undantag från och tillägg till IFRS/IAS som anges i RR 32:06, Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för 2006.


Utsikter 2007
Vi bedömer att ICM under 2007 har fortsatt goda möjligheter att befästa sin ställning som ett av landets mest seriösa flyttföretag och planerar för en fortsatt ökad omsättning med bibehållen lönsamhet.

Förberedelserna för att dra fler fördelar av bolagets många rikstäckande inrikesavtal är klara och fr o m augusti månad är vi i full gång med heltäckande inrikes flyttservice också i Göteborgsområdet.

För att klarlägga bolagets verkliga finansiella styrka initierade styrelsen en marknadsvärdering av den befintliga fastigheten i Spånga vilken visade att det bedömda marknadsvärdet beräknas överstiga det bokförda värdet med ca 35 %.

Det är styrelsens uppfattning att bolagets finansiella styrka möjliggör ytterligare åtgärder för att nå både högre omsättning och en god rörelsemarginal. Förvärv, som kan bidra med synergi- och skaleffekter, är alternativ som kan komplettera den organiska tillväxten. Diskussioner förs löpande då intressanta objekt bjuds ut till försäljning. Förvärvsobjekt skall vara geografiskt och/eller produktmässigt kompletterande men samtidigt kulturellt överlappande. ICMs rykte som seriös och högkvalitativ leverantör på marknaden kommer inte att äventyras.


Nästa rapporttillfälle
Nästa rapporttillfälle, Delårsrapport för perioden t.o.m. september 2007, är den 1 november 2007.


Halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm den 23 augusti 2007
Styrelsen i ICM Logistik AB (publ)
Per-Gunnar Eriksson
Ordförande

Thomas Hanbo
Styrelseledamot, VD

Johan Blomqvist
Styrelseledamot

John Pettersson
Styrelseledamot

Paul Rönnberg
Styrelseledamot

Anna Serner
Styrelseledamot

Kerstin Sjöstrand
Styrelseledamot

Granskningsrapport
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för ICM Logistik AB (publ), org.nr 556257-2189, för perioden januari - juni 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 augusti 2007
Lindebergs Grant Thornton AB

Lena de Rosche
Auktoriserad revisor


För ytterligare information:
ICM Logistik AB, VD Thomas Hanbo, telefon: 08-445 70 90, mobil: 0733 - 25 77 27, e-post: thomas.hanbo@icm.se. Bolagets hemsida har adressen www.icm.se.

ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten. Andra viktiga områden är tredjepartslogistik för datautrustning, internationella bohagsflyttar, kulturtransporter samt distribution och lagring. Vid tidpunkten för delårsrapporten sysselsätter bolaget 139 medarbetare och antalet fordonsekipage uppgår till cirka 45. Driftställen finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala samt Örebro. Bolagets aktie är listad vid AktieTorget och adress till bolagets hemsida är www.icm.se