Archelon Mineral AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 09:26 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46367

ARCHELON MINERAL AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

(NGM:ARCH MTFB)


· Kärnborrning indikerar guldpotential i Solvik.
· Samarbete inlett om järnmalmsfyndigheter i Bergslagen.
· Nytt dotterbolag bildat på Balkan.
· Kraftig värdeutveckling på innehavet av aktier i Kilsta Metall.
· Förvärv av 25 procent ägarandel i Trollhättan Mineral.
· Investering i Amur Gold med förväntade stora guldreserver.
· Koncernens resultat -2,4 Mkr.
Archelon har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. Alternativt kan bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och bolaget gynnsamt sätt.


RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER

Koncernens resultat för årets första sex månader 2007 uppgick före skatt till minus 2,4 Mkr. Resultatet belastas till stor del av kostnader i samband med prospektering i Sverige, Serbien och Makedonien. Bolagets verksamhet var under första halvåret 2006 begränsad och av ringa betydelse, vilket bör tas i beaktande vid en jämförelse mellan de två rapportperioderna.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2007

Archelon Mineral AB bedriver verksamhet i Sverige och i Balkanregionen. Prospektering sker bland annat i samarbete med IGE Nordic AB inom undersökningstillstånden Solvik 1-4 i Bengtsfors kommun, norra Dalsland. Ett pågående kärnborrningsprogram har redovisat en betydande mineralisering med goda guldhalter innehållande även koppar och silver.

Archelon inledde under perioden även en omfattande inventering av bolagets järnmalmreserver i Bergslagen för att belysa förutsättningar att exploatera dessa. I juni 2007 träffades avtal med Kopparberg Mineral AB och International Gold Exploration IGE AB om samarbete där parterna på lika vilkor tar fram ett underlag för värdering av företagens järnmalmsfyndigheter i Bergslagen.

Archelon Mineral AB har i juni 2007 träffat avtal om förvärv av 25 procent av aktierna i Trollhättan Mineral AB. Trollhättan Mineral är moderbolag i en koncern med fyra dotterbolag. Koncernen har under 2006 genomgått en omstrukturering och verksamheten är i en positiv utveckling. Archelon förväntar att de förvärvade aktierna får en stark värdeutveckling. Därutöver får Archelon tillgång till ett brett industriellt kunnande och maskinell utrustning som förväntas komma till stor nytta i Archelons verksamhet i Trollhättan där ferrokrom i form av industriella restprodukter skall återvinnas ur deponier innehållande kalkslagg. Genom avtalet har parterna överenskommit att under 2007/2008 notera eller lista Trollhättan Mineral AB. Därvid kommer huvudägaren i TMAB att vederlagsfritt överlåta 10 procent av aktiestocken i bolaget till aktieägarna i Archelon.


I det helägda dotterbolaget Archelon d.o.o. i Serbien har under perioden genomförts provtagningar vars resultat indikerar att det rika innehållet av alluvial kassiterit i bolagets undersökningskoncession är högre än vad som tidigare antagits. Archelon har som målsättning att expandera sin verksamhet och närvaro på Balkan.


Händelser som inträffat efter rapportperiodens utgång

Archelon Mineral AB har under sommaren 2007 bildat ett nytt helägt dotterbolag i Makedonien, Archelon Makedonija d.o.o.e.l., som lämnat in en ansökan om undersökningskoncession för ett område i den nordöstra delen av Makedonien, ett fåtal kilometer från den bulgariska gränsen. Inom området har det tidigare genomförts ett visst prospekteringsarbete där analysresultat från sju kärnborrhål påvisar närvaron av en bly-zink mineralisering innehållande inslag av koppar och guld. Befintliga borrhål indikerar ett tonnage på ca 3 miljoner ton. Mineraliseringen är inte avgränsad och kan därför vara avsevärt större. Metallinnehållet, baserat på halter från borrkärnor, antyder vid ett grovt överslag ett metallvärde på ca 1 700 kr per ton vid dagens metallpriser. I mineraliseringens omedelbara närhet finns ett anrikningsverk där man tidigare anrikat en snarlik malm.

I Serbien har Archelons helägda dotterbolag Archelon d.o.o. ansökt om ytterligare två undersökningstillstånd, ett för en känd förekomst av antimon innehållande även bly och zink samt ett för en påvisad kopparmineralisering.

Inom ramen för Archelons framtida utveckling har styrelsen börjat undersöka förutsättningar att överföra undersökningstillstånden till ett för ändamålet nytt, ännu ej bildat, dotterbolag som därefter kan komma att bli separat listat.

Archelon har efter rapportperiodens utgång för ca 2 Mkr förvärvat 6,49 procent av aktierna i det nybildade ryska bolaget Amur Gold i en nyemission. Amur Gold har genom auktionsförfarande erhållit två koncessioner i Amur-regionen, Mogoktak och Ilichy-Unakienskiey. Koncessionerna täcker tillsammans en yta på ca 58 kvadratkilometer. Ett omfattande prospekteringsarbete är pågående. Inom koncessionsområdena finns så kallade P1 och P2 guldmineraltillgångar (resources) som enligt bolagets nuvarande beräkningar förväntas uppgå till totalt 104 ton guld, motsvarande drygt 3 miljoner ounces. Enligt föreliggande plan skall Amur Gold under 2008 noteras eller listas på en svensk handelsplats för aktiehandel. Archelons och övriga västerländska investerares aktier i Amur Gold är av praktiskt administrativa skäl interimistiskt förvaltarregistrerade. I samband med den planerade listningen kommer Archelons aktieinnehav i Amur Gold att direktregistreras på Archelon.

Under juli 2007 genomfördes en så kallad ägarspridning av aktier i Kilsta Metall AB till aktieägarna i Archelon. Kilsta Metall återvinner och fragmenterar aluminium med en egenutvecklad industriell process. Bolaget inledde sin verksamhet under fjärde kvartalet 2006.


(för fullständig rapport se bifogad fil)