Yield AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 09:28 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46368

YIELD: DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

(NGM:YILD MTFB)

· Yield förvärvar 10 procent av Scandinavian Financial Management och inleder strategiskt samarbete.
· Kraftigt övervärde i innehavet i Svenska Capital Oil efter notering av aktien.
· Dynamisk utveckling i intressebolaget Archelon Mineral.
· Investering genomförd i Challenger Mobile - ny teknik inom mobiltelefoni.
· Yield beslutar investera i Ericstam Banking Security - ny teknik inom banksäkerhet med stor potential.
· Yield bistår SeaNet och Cybaero inför noteringar på First North.
· Yields affärsmodell vidareutvecklas för att skapa värdeökningar för såväl Yield som Yields aktieägare.
· Förberedelse att omvandla bundet kapital till fritt för att möjliggöra extra utdelningar.
· Resultatet för perioden 1 089 Tkr (-1 933 Tkr).


Yields affärsidé, filosofi och vision
Yield har som affärsidé att bistå med tjänster till bolag vars aktie på kort sikt ska listas på handelsplats. Ett sätt är att på speciella villkor erbjuda Yields aktieägare att teckna aktier i det aktuella bolaget. Därmed fördelas aktier i externa bolag till många av Yields aktieägare. Verksamheten kan kombineras med en investering från Yields sida i det aktuella bolaget. Till affärsidén hör även att i egen regi identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt.
Yield skall bygga upp ett aktieinnehav i tillväxtbolag genom att gå in med väl avvägda investeringar i tidiga utvecklingsskeden samtidigt som de enskilda aktieägarna i Yield skall erbjudas fördelar i dessa bolag.


RESULTAT OCH FINANSIELLA UPPGIFTER
Resultatet för perioden januari till juni 2007 uppgår till 1 089 Tkr (-1 933 Tkr). Det positiva resultatet har uppnåtts genom utförda tjänster vid ägarspridning av aktier samt genom försäljning av en begränsad del av aktieinnehavet. Resultatet för det andra kvartalet var 304 Tkr (-888 Tkr).VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2007
Yield har under rapportperioden sålt endast en begränsad del av sitt aktieinnehav från investeringar under 2006. Merparten av bolagets investeringar ligger fortfarande orörda. Det tidigare helägda dotterbolaget Archelon Mineral AB, där Yield kvarstår som ägare till ca 44 procent av aktiestocken, utvecklas enligt plan. Yield har tidigare medverkat till igångstart, kapitalanskaffning och ägarspridning i Svenska Capital Oil. Efter listning av bolagets aktie på First North under juni månad uppgår Yields innehav till ett betydande värde.

Archelon Mineral har under perioden haft en dynamisk utveckling med bland annat följande:
- Investering i Trollhättan Mineral motsvarande 25 % av aktiekapitalet. Därutöver kommer Archelons aktieägare att vederlagsfritt tilldelas 10 % av ägandet.
- Bolaget har tillsammans med NGM-noterade IGE Nordic AB påträffat en lovande guldmineralisering i Solvik, Dalsland.
- Bolagets innehav i Kilsta Metall utvecklas mycket positivt

Svenska Capital Oil har under perioden inlett sin verksamhet i Ukraina. Bolaget har nyligen genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på ca 100 Mkr. Bolagets strategi är att hitta undervärderade fält i Ukraina där kapital behövs för produktion. Bolaget inleder för närvarande produktion på två licensblock i västra Ukraina.

Yield förvärvade under juni månad 10 % av aktiekapitalet i Scandinavian Financial Management AB (SFM). SFM arbetar med Financial Management och Sales Growth Management, både som investerare av riskkapital och/eller konsulter. SFM drivs av åtta partners, alla med lång praktisk erfarenhet av att bygga upp, utveckla, driva och sälja företag på en internationell marknad. Bolagets portföljbolag har utvecklats positivt under första halvåret. ICU Intelligence har utvecklat Spelkoll, ett verktyg som förebygger spelproblem, som lanseras av Svenska Spel. Aitellus verktyg för omvärldsbevakning visar sig tillhöra de bästa i branschen enligt en oberoende analys. Lockpick Entertainment har lanserat online multiplayer spelet Dreamlords som rönt positiv uppmärksamhet i branschen. Clever Media fick nya installationer på Kolmården, Universeum och Mölndals museum. Idevios digitala kartor som bland annat används av FMV är fem gånger effektivare än Google Maps, Yahoo Maps och Microsoft Live Searc h.

Under andra kvartalet genomfördes en investering i Challenger Mobile AB motsvarande ca 7 procent av aktiekapitalet. Challenger Mobile har utvecklat en teknik som gör det möjligt att ringa via Internet med mobiltelefon och därmed uppnå betydligt sänkta kostnader. Användandet av denna teknik bedöms stå inför en kraftig tillväxt. Under perioden har Yield bistått med kapitalanskaffning i bolaget via en private placement. Bolaget har tagit sin första genombrottsorder genom att licensiera sin tekniska plattform för VoIP. Därtill planeras för en lansering mot internationell media och kunder under hösten 2007 liksom deltagande i ett flertal internationella mässor. Bolaget har noterat ett starkt intresse för sina produkter.


Under perioden slöts avtal angående investering motsvarande ca 7 % av aktiekapitalet i Ericstam Banking Security AB. Bolaget har utvecklat en metod för att öka säkerheten vid PIN-kodshantering. Förhandlingar pågår med ledande affärsbank.

Yield har bistått med tjänster till SeaNet och Cybaero inför deras respektive listningar på First North.

Yields affärsmodell, där Yield deltar i tidiga riktade emissioner förutsatt att Yields aktieägare erhåller en förmån i form av förtur i kommande publika emissioner, väcker en allt större uppmärksamhet och flera kontakter har under perioden etablerats med olika företag vilka förväntas leda till nya affärsmöjligheter.


YIELDS AKTIEINNEHAV PER SISTA JUNI 2007

Archelon Mineral AB - Göteborgs OTC-lista/Nordic MTF
Antal aktier: ca 14,2 miljoner. Kurs ca 1:40 kr. Marknadsvärde ca 20 Mkr.

Svenska Capital Oil AB - First North
Antal aktier: ca 9,3 miljoner. Kurs ca 2,40 kr. Marknadsvärde ca 22 Mkr.

Opus Prodox AB - First North
Antal aktier: ca 700 000. Kurs ca 2,90 kr. Marknadsvärde ca 2 Mkr.

CybAero AB - First North
Antal aktier: 50 000. Kurs ca 10 kr. Marknadsvärde ca 0,5 Mkr.

PSI Spelinvest AB - First North
Antal aktier: 400 000. Kurs ca 0,80 kr. Marknadsvärde ca 0,3 Mkr.

Challenger Mobile AB
Antal aktier: 118 000. Teckningskurs i senaste emission 16,30 kr. Marknadsvärde ca 1,9 Mkr.

Scandinavian Financial Management AB
10 procent av aktiekapitalet. Marknadsvärde baserat på planerad emission/notering hösten 2007, ca 6 Mkr.

Public Eye AB
3,5 procent av aktiekapitalet. Går ihop med Intius AB, listat på Aktietorget. Marknadsvärde ca 0,8 Mkr.

Ericstam Banking Security AB
7 procent av aktiekapitalet. Marknadsvärde svårbedömt, ca 0,5 Mkr.

ÖVRIG INFORMATION
Investeringar
Yield har under perioden januari till juni 2007 gjort investeringar uppgående till 5,7 Mkr i form av aktier i bland annat Svenska Capital Oil AB.

Kommentarer till räkenskaperna
Eget kapital per aktie uppgick till 0,14 kr (0,09 kr). Resultatet per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,03). Likvida medel uppgick vid periodens ingång till 2 991 Tkr och vid periodens slut 3 099 Tkr. Soliditeten uppgick till 77 procent.

Anställda
Medelantalet anställda var per sista juni 2007 tre personer på heltid.

Aktien
Antalet registrerade aktier i Yield uppgick per 2007-06-30 till 2 000 000 stycken av serie A och 80 962 962 stycken av serie B. Totalt antal röster uppgår till 100 962 962 stycken. Aktiens kvotvärde är 0,02 kr.

Yield har cirka 3 500 VPC-registrerade aktieägare. En handelspost uppgår till 5 000 aktier. Bolagets B-aktie handlas sedan den 16 maj 2005 på Göteborgs OTC-lista, som ingår i NGM:s handelssystem Tellus under avdelningen Nordic MTF. Kortnamn för Yield på aktielistan är Yild MTFB.

Kursinformationen distribueras i realtid till ledande finansiella aktörer, vilket gör att aktuell kursinformation är lätt åtkomlig. Aktiekursen och orderdjupet kan följas på bland annat Thenberg & Kindes hemsida www.thenberg.se eller Nordic MTF:s hemsida under fliken Nordic MTF/kurser på www.ngm.se.

Redovisningsmetoder
Bolaget har vid upprättandet av denna delårsrapport tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för perioden jan - sep 2007 lämnas torsdagen den 15 november 2007. Bokslutskommuniké för 2007 lämnas i februari 2008.

Göteborg den 23 augusti 2007
Styrelsen för Yield AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Patric Perenius, VD Yield AB
Telefon: 0709-688806, E-post: info@yield.nu

GRANSKNINGSRAPPORT
Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorns granskning.


(För fullständig rapport se bifogad fil)

Yield har som primär affärsidé att ägarsprida aktier i andra bolag. Aktier i externa bolag fördelas till Yields ca 2 800 aktieägare. Därmed uppnås väsentliga villkor för att bolaget ska kunna bli publikt och noterat på en handelsplats för aktier, t ex Stockholmsbörsen eller NGM. I Yields verksamhet ingår även att identifiera, förädla och ägarsprida till Yields aktieägare råvaruprojekt i tidiga skeenden.