AB Traction

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 10:05 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46372

TRACTION: DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Första halvåret

· Resultat efter skatt uppgick till 107,4 (165,3) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 6,49 (9,99) kr
· Eget kapital per aktie uppgick till 84 (78) kr
· Koncernens nettoomsättning uppgick till 141,9 (138,8) Mkr
· Värdeförändring värdepapper uppgick till 101,5 (156,7) Mkr
· Innehavet i AcadeMedia avyttrades

Andra kvartalet

· Resultat efter skatt uppgick till 22,7 (-8,4) Mkr
· Resultatet per aktie uppgick till 1,37 (-0,51) kr
· Koncernens nettoomsättning uppgick till 71,8 (73,5) Mkr
· Värdeförändring värdepapper uppgick till 20,7 (-21,6) Mkr
· Swedish Tool avyttrades till Duroc
· Ägarandelen i Mandator ökade till 11,5 %
· Traction har förbundit sig att sälja innehavet i EIAB

Efter rapportperiodens utgång

· Innehavet i EIAB avyttrades för 36 Mkr
· Aktier i Haldex har avyttrats för 55 Mkr


Verksamheten
Under det första kvartalet annonserades och genomfördes ett antal affärer och strukturella förändringar i Tractions portföljföretag. Thalamus förvärvade PtoP IT Consulting, Duroc förvärvade Swedish Tool och AcadeMedia förvärvade NTI (friskolor). Under det andra kvartalet har fokus legat på att slutföra dessa transaktioner och påbörja arbetet i syfte att hitta synergier och samordningsfördelar. I flera av Tractions projektföretag bör ytterligare strukturella förändringar ske i syfte att skapa större och mer stabila företag. Genom expansion kan centrala kostnader och funktioner fördelas på en större verksamhet vilket är en framgångsfaktor för att öka lönsamheten. Detta gäller främst i de noterade innehaven men även i några av våra onoterade företag.

Några nya investeringar har inte skett under det andra kvartalet och Traction har fortsatt hög likvid beredskap för nya affärer.

Dotterbolagen Ankarsrum Industries och Gnosjöplast belastar koncernens resultat under första halvåret med 7,7 (8,8) Mkr. Förlusterna är huvudsakligen relaterade till inkörningsproblem i Ankarsrum Diecasting samt ett maskinhaveri i Gnosjöplast. Pågående investeringar i Gnosjöplast kommer kraftigt att reducera risken för ytterligare driftsstörningar. Ny VD Anders Engström har tillträtt i Ankarsrum Industries under det andra kvartalet. Händelser efter rapportperiodens utgång

Traction har accepterat ett bud från EIABs huvudägare och sålt hela innehavet i EIAB för 36,5 Mkr (96 kr/aktie). Aktierna förvärvades i september 2006 för 47 kr/st vilket innebär en dubblering på 10 månader.

I juli såldes drygt 326 200 aktier i Haldex för 55 Mkr (168,5 kr/st).


Ekonomi

Perioden april-juni
Omsättningen i Tractions rörelsedrivande dotterföretag uppgick till 71,8 (73,5) Mkr. Rörelseresultatet inklusive förvaltningskostnader men exklusive värdeförändringar i värdepapper uppgick till -10,2 (-5,0) Mkr. Resultatet i dotterbolagen uppgick till -6,4 (-2,1) Mkr, se vidare not 2 sidan 8. Värdeförändringen i värdepapper uppgick till 20,7, (-21,6) Mkr och avser i huvudsak en positiv värdeförändring i Softronic och Duroc. Koncernens finansnetto uppgick till 12,2 (18,2) Mkr varav erhållna utdelningar uppgick till 7,6 (13,7) Mkr.

Perioden januari-juni
Omsättningen i Tractions rörelsedrivande dotterföretag uppgick till 141,9 (138,8) Mkr. Rörelseresultatet inklusive förvaltningskostnader men exklusive värdeförändringar i värdepapper uppgick till -14,4 (-13,8) Mkr. Resultatet i dotterbolagen uppgick till -7,7 (-8,8) Mkr, se vidare not 2 sidan 8. Värdeförändringen i värdepapper uppgick till 101,5 (156,7) Mkr varav en omvärdering av onoterade aktieinnehav uppgick till +20,8 (44,6) Mkr som i huvudsak avsåg Swedish Tool. Under perioden har utdelning från Swedish Tool om 3,3 Mkr erhållits samt 18 Mkr avseende inlösen av aktier i Banking Automation. Värdeförändringen i den noterade portföljen uppgick till 80,7 (13,6) Mkr och avser i huvudsak en positiv värdeförändring i EIAB, Softronic och AcadeMedia. Koncernens finansnetto uppgick till 20,3 (22,4) Mkr varav erhållna utdelningar uppgick till 10,9 (16,0) Mkr.

En översiktlig fördelning av Tractions egna kapital framgår av nedanstående tabell. För ytterligare information om Tractions delägda företag hänvisas till www.traction.se.

(För tabell se bifogad fil)


Investeringar och försäljningar
Investeringar i aktier i projektföretag uppgick ackumulerat till 42,0 (22,2) Mkr och avser till största delen tilläggsinvesteringar i Mandator och Nilörngruppen. Därutöver har en mindre nyinvestering skett i det onoterade företaget Easy Interaction där Tractions ägande uppgår till 20%.

Försäljning av aktier i projektföretag inbringade 112,0 (389,5) Mkr och avser i huvudsak försäljning av hela aktieinnehavet i AcadeMedia och Swedish Tool samt försäljning av aktier i Haldex. Investeringar i övriga noterade företag uppgick netto till -70,0 (6,5) Mkr.

Likviditet och kassaflöde
Koncernens likvida medel uppgick till 748,8 (674,3) Mkr. Därutöver fanns övriga börsaktier, lånefordringar och räntebärande instrument om 52 (44) Mkr. Likvida medel i de centrala bolagen uppgick till 728 (671) Mkr. Kassaflödet uppgick till 102,9 (328,1) Mkr. Utdelning till aktieägarna har under perioden skett med 18,2 (15,4) Mkr.

Eget kapital
Eget kapital uppgick per den 30 juni 2007 till 1 386,5 (1 287,3) Mkr, motsvarande 84 (78) kr per aktie. Under året har inga aktier återköpts och det totala antalet återköpta aktier uppgick per den 30 juni 2007 till 465 000 st.

Moderbolaget
AB Tractions resultat för första halvåret uppgick till 94,9 (56,4) Mkr. Likvida medel uppgick per den sista juni till 597,7 (623,4) Mkr. Moderbolagets soliditet uppgick till 100 (90) %. Moderbolaget har inga externa lån. Investeringar i aktier uppgick netto till -63,0 (16,2) Mkr.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker i form av exponering mot en viss bransch eller ett enskilt innehav. Till detta kommer finansiella risker som i huvudsak är prisrisker, det vill säga risken för en värdeförändring i ett finansiellt instrument på grund av förändringar i antingen aktiekurser, valutakurser eller räntor. Utöver de risker som beskrivs i Tractions årsredovisning 2006, se not 1 sidan 17 för en utförligare beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering, bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.


Redovisnings- och värderingsprinciper
Delårsrapports har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Denna rapport har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen för 2006.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor

Informationstillfällen 2007

Publiceringsdatum för ekonomisk information:

23 oktober Delårsrapport juli-september 2007


Udertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Stockholm den 23 augusti 2007Petter Stillström Jan Andersson Jan Kjellman
Verkställande direktör


Bengt Stillström Pär Sundberg
Styrelseordförande

AB Traction (publ) Tel: 08-506 289 00
Box 3314 Fax: 08-506 289 30
Saltmätargatan 7 E-post: post@traction.se
103 66 Stockholm www.traction.se
Org.nr.556029-8654


(För fullständig rapport se bifogad fil)