SRAB Shipping AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 13:13 CEST

· Försäljning av M/T Skagica innebar
- en reaförlust
- ett likviditetstillskott
- att en förlustkälla eliminerades
· M/T Pakri Victory nu inkörd och fungerar väl
· M/T Arctica sysselsätts sedan halvårsskiftet i spotmarknaden
· Fortsatt stigande nybyggnadspriser medför ökade värden på SRABs två nybyggnadskontrakt

Verksamhet


SRAB Shipping AB (publ) bedriver rederiverksamhet.
Rederiet opererar sju fartyg (två kemikalie- och produkttankers samt fem delägda torrlastfartyg) och sysselsätter ombord och iland totalt ca 90 personer. Ytterligare två kemikaliefartyg är beställda och byggs på varv i Turkiet. Beträffande bolagets två kemikalie-och produktankers så befraktas M/T Arctica i spotmarknaden av Ivar Lundh & Co AB i Stockholm medan
M/T Pakri Victory sysselsätts på timecharter till Pakri Tankers i Estland i fem år. De fem delägda fartygen är samtliga sedan flera år tillbaka sysselsatta på längre timecharterkontrakt.

SRAB Shipping AB (publ) B-aktie handlas på First North. Antalet aktieägare var ca 750 st den 30 juni 2007.

Utvecklingen under första halvåret

Omsättning

Omsättningen under perioden uppgick till 34,2 Mkr (26,8) vilket är en ökning med 28 %. Ökningen förklaras av det nya fartyget M/T Pakri Victory. Försäljningen av M/T Skagica påverkade omsättningen i juni månad.

Resultat

Rörelseresultatet var -12,5 Mkr (-1,1).
Rörelsemarginalen var för perioden negativ (neg).
Resultatet efter finansnetto uppgick till -17,0 Mkr (-1,7).
Resultat efter skatt uppgick till -16,5 Mkr (-1,7).

Kassaflöde och soliditet

Periodens kassaflöde uppgick till -3,6 Mkr (-0,8).
Likvida medel uppgick till 16,3 Mkr
Nettoskulden uppgick till 144,2 Mkr (138,4)
Soliditeten uppgick till 23% (41).

Försäljning av MT Skagica

Försäljningen av MT Skagica, som genomfördes i slutet av juni, innebär att en betydande förlustkälla hos SRAB har eliminerats. Fartyget som ingått i SRABs flotta sedan 1999 har under de senaste åren genererat löpande förluster. Före halvårsskiftet skulle dessutom fartyget genomgå en omfattande och, enligt bolagets bedömning, kostsam klassningsdockning. Mot denna bakgrund togs beslut om en försäljning även om detta skulle innebära en reaförlust. Avyttringen av M/T Skagica, byggd 1977, skall vidare ses som ett led i SRABs strategi om en föryngring av fartygsflottan.
Försäljningen resulterade i en reaförlust om ca 8,5 mkr. Samtidigt innebar försäljningen ett likviditetstillskott på drygt 10 mkr.
Reaförlusten samt löpande driftsförluster under första halvåret innebär att M/T Skagica ensamt svarade för en rörelseförlust på 13,6 mkr.

Inkörning av MT Pakri Victory

Som tidigare rapporterats så belastades resultatet under första kvartalet med igångkörningskostnader för M/T Pakri Victory, som levererades från varv under december 2006. Fartyget, som sysselsätts i trafik mellan hamnar i Östersjön och Rotterdam/Hamburg-området tappade också under hårt väder sitt ankare och fick gå till varv för reparation med ökade kostnader som påföljd. I samband med detta var fartyget "off-hire" under ca 12 dygn vilket resulterade i ett intäktsbortfall. Efter en inte helt problemfri start, är nu såväl fartyg som manskap väl inkörda och för andra kvartalet ser resultatet väsentligt bättre ut och ligger i linje med budget.
M/T Pakri Victory är sysselsatt på ett femårigt time-charterkontrakt med Pakri Tankers Oü i Estland. Fartyget har sedan leveransen gjort ett drygt tjugotal resor främst med kemikalielaster ut från Baltikum till


Hamburg/Rotterdam-området. Ofta har fartyget också last med sig i retur in i Östersjön.


MT Arctica sysselsätts i spotmarknaden

M/T Arctica har, sedan hon förvärvades 1997, sysselsatts på ett timecharterkontrakt med Ivar Lundh & Co AB. Detta kontrakt löpte ut vid halvårsskiftet och SRAB har under våren utvärderat ett par timecharter alternativ. Beslut har dock tagits om att tillsvidare i samarbete med Ivar Lundh & Co befrakta fartyget i spotmarknaden.

I likhet med Pakri Victory så råkade MT Arctica under första kvartalet under svåra väderförhållanden ut för ett haveri som föranledde ett varvsbesök. Andra kvartalet har däremot förflutit utan några negativa överraskningar och fartyget genererat och resultat och kassaflöden i linje med budget.

Norswede Shipping

SRABs fem delägda torrlastfartyg, som ligger i intressebolaget Norswede Shipping KS, sysselsätts på timecharterkontrakt med Union Transport Plc i England. Kontrakten löper på nuvarande villkor t o m första kvartalet 2008 och förhandlingar om villkoren för en ny avtalsperiod har därför inletts.
Årets första kvartal påverkades negativt av att två av fartygen dockades och fick genomföra omfattande stålbyten. Under andra kvartalet har samtliga fem fartyg seglat utan missöden och därmed återhämtat en stor del av första kvartalets resultattapp. För helåret beräknas Norswede generera ett betydande resultattillskott till SRAB.

Nybyggen

Arbetet med SRABs andra nybeställning på Eregli Shipyard i Turkiet är nu inne i sin slutfas. Leverans av fartyget beräknas ske i slutet av september, vilket är en försening med sju månader jämfört med ursprunglig plan.
Under första kvartalet utnyttjade SRAB sin option att, till ett pris som fastställdes redan i januari 2006, förvärva ett tredje systerfartyg från varvet i Turkiet. Leverans av detta fartyg beräknas ske kring årsskiftet vilket också ligger sju månader efter ursprunglig leveransplan.
Leveransförseningarna innebär att SRAB har en formell rätt att häva kontrakten med varvet. Fartygspriserna har dock fortsatt att utvecklas gynnsamt vilket innebär att kontrakten sedan de tecknades haft betydande värdeökning. Dessutom innebär beställningarna en relativt blygsam kapitalbindning och därigenom låga finansieringskostnader under byggperioden.
Nybygge 2, som kommer att döpas till M/T Pakri Glory, kommer i likhet med M/T Pakri Victory att gå på ett femårigt timecharter kontrakt med Pakri Tankers OÜ i Estland. Beträffande nybygge 3 så kommer även detta fartyg att sysselsättas på längre kontrakt. Bankfinansiering för de båda nybyggena är säkerställd och för nybygge 2 kommer samma finansieringsstruktur som för Pakri Victory att tillämpas.


Investeringar/desinvesteringar

Under januari till juni har 17,1 Mkr investerats.
14,4 Mkr avser förskott på det tredje nybygget i Turkiet. Vidare har tilläggsinvesteringar på Pakri Victory gjorts om 1,2 Mkr och 1,5 Mkr har aktiverats avseende byggnation av fartyg nr 2 och 3 i serien.

Den 25 juni avyttrades M/T Skagica för 15,8 MSEK

Moderbolaget

Nettoomsättningen i moderbolaget under perioden blev
12,4 Mkr (2,9). 1,5 Mkr avsåg koncernbolag, 0,3 Mkr avsåg intresseföretag. Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,6 Mkr (-0,5). Likvida medel per 30 juni 2007 uppgick till 1,2 Mkr (1,4). Periodens investeringar utgjorde 16,0 Mkr (30,3), varav 15,9 avsåg förskott och investeringar i nybyggnationer och 0,1 var insatsen i ett nytt dotterbolag för kommande fartyg.


Intressebolag

Resultatandel för intressebolaget Norswede Shipping KS, i vilket SRAB äger 25 %, uppgick till 0,6 Mkr (0,8). Under första kvartalet redovisades resultatandelen i 2006 års resultat i Crew Chart Ship Management AB, också ägt till 25%, med 0,02 Mkr (-).

Kommande rapporttillfällen

Januari-september 2007 24 oktober 2007

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av företagets revisor.

Delårsrapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.srab.se.

Stockholm den 23 augusti 2007

Styrelsen


SRAB Shipping är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart i Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och pålitliga transporter, ofta med anknytning till skogsindustrin. Bolaget bedriver även handel med fartyg.