Resurs AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 16:16 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46384

RESURS: DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Delårsrapporten i korthet

· Omsättningen uppgick till 144,9 Mkr (98,7), en ökning med 47%
· Rörelseresultatet resultat före skatt uppgick till - 1,5 Mkr (0,2) med en rörelsemarginal om - 1,0% (0,2%)
· Resultatet per aktie uppgick till - 0,12 kr
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,7 Mkr (- 7,4)
· IT-Resurs blev som första bemanningsföretag utsett till Microsoft Gold Partner
Verksamheten
Resurs-gruppen är en av Sveriges ledande bemanningskoncerner. I Resurs-gruppen ingår förutom moderbolaget Resurs CNC AB, dotterbolagen IT-Resurs AB, Resurs Bemanning AB samt Resurs Care AB. Genom dotterverksamheterna erbjuder Resurs-gruppen tjänsterna personaluthyrning, rekrytering, konsultförmedling samt personalomställning inom områdena IT, ekonomi, administration, försäljning, marknad och vård.

Under perioden blev IT-Resurs som första bemanningsföretag i Sverige utsett till Microsoft Gold Partner. Partnerskapet innebär ökad tillgång till utbildning, support, seminarier och material som bidrar till att höja kompetensen hos personalen och därmed ännu bättre möjligheter att erbjuda kunderna rätt kompetens.

Resurs Care blev av Dagens Industri utsedd till ung gasell som landets 14:e snabbast växande företag med en VD under 40 år.

Under andra kvartalet ökade Resurs-gruppen investeringarna i koncernens varumärken för att stå väl rustade inför höstens förväntade efterfrågan.

Omsättning
Resurs-gruppen har under första halvåret haft en fortsatt stark efterfrågan från marknaden vilket lett till en omsättningsökning om 47% till 144,9 Mkr (98,7). Samtliga dotterbolag och affärsområden visar fortsatt stark tillväxt med den största procentuella utvecklingen inom vårdsektorn
(Resurs Care CNC AB).

Många nya kunder har tillkommit vilket inneburit att kundstocken ökat med 19% jämfört med samma period 2006.

Omsättningen andra kvartalet ökade med 40% till 69,4 Mkr (49,4).

Sysselsättningen i Sverige ökar och det medför att efterfrågan är fortsatt god för branschen. Första kvartalet växte branschen med 19% att jämföra med Resurs-gruppen som växte 53% för samma period. Tillväxten följer således koncernens strategi att växa snabbare än marknaden.

Periodens resultat
Rörelseresultatet samt resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,5 Mkr (0,2), vilket ger en rörelsemarginal om -1,0% (0,2%).

Affärsområdet Partner Network, koncernens relativt nystartade konsultförmedlingsverksamhet där Resurs-gruppen agerar mäklare åt underkonsulter, har under perioden haft en mycket kraftig tillväxt. Då bruttomarginalen generellt sett är lägre på förmedlade underkonsulter än egna anställda och efterfrågan varit betydligt större än beräknat har detta fått negativa effekter på lönsamheten jämfört med det nollresultat per halvårsskiftet som koncernen räknade med inför noteringen på First North.

Ledningen har flera åtgärder igång som redan förbättrat och kommer under hösten ytterligare att öka bruttomarginalen. Man har bl. a. genomfört prisrevideringar med underkonsulter och övriga partners.

Vidare har man valt att tidigarelägga kostnader för satsningar i utvecklingen av en konsultportal för att effektivisera hanteringen av sökande och matchning av underkonsulter och därmed också öka lönsamheten för affärsområdet.

Även inom övriga affärsområden genomförs lönsamhetshöjande åtgärder, bl. a. genom att effektivisera organisationen.

De tre senaste åren har andra halvåret varit betydligt starkare än det första och där merparten av årsresultatet har uppnåtts. Även 2007 räknar bolaget med samma utveckling.

För andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till - 3,0 Mkr (- 2,1), vilket ger en rörelsemarginal om
- 4,3% (- 4,2%).

Andra kvartalet 2007 innehöll en klämdag (1 maj) mer än samma kvartal 2006, vilket medförde ökade garantilönekostnader.

Finansiering och likviditet
Moderföretaget har under perioden tillförts kapital genom nyemission om 57,5 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Kapital har också tillförts genom emission av teckningsoptioner om 0,2 Mkr.

Likvida medel har för koncernen under perioden ökat med 55 Mkr (- 9) och uppgick vid periodens slut till 64 Mkr (4).

Likvida medel har för moderbolaget under perioden ökat med 56 Mkr (0,1) och uppgick vid periodens slut till 56 Mkr (0,2).

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har för perioden uppgått till 0,4 Mkr (0,6 ).

Medarbetare
Medelantalet anställda uppgick för perioden januari - juni till 605 personer (467).

Prognos
Enligt styrelsens prognos kommer omsättningen för räkenskapsåret 2007 att uppgå till ca 325 Mkr och rörelseresultatet till ca 12 Mkr, dvs. oförändrat jämfört med tidigare lämnad prognos.

Viktiga händelser
Resurs CNC AB noterades den 7 juni 2007 på First North. Genom den nyemission av bolagets aktier som genomfördes tillfördes bolaget 57,5 Mkr och ca 3800 nya aktieägare.

Styrelsens arbete
Resurs CNC AB styrelse består av 6 ledamöter, valda av bolagsstämman. Styrelsen har under perioden haft 5 styrelsemöten. Därutöver har styrelsen haft löpande kontakt angående bolagets verksamhet och utveckling.

Informationspolicy
Resurs kommer att ge ekonomisk information vid följande tillfällen 2007

- Kvartalsrapport för perioden juli - september presenteras den 8 november 2007.
- Bokslutskommuniké för 2007 presenteras i februari 2008.

ÖVRIG INFORMATION

Aktiedata
Antalet aktier registrerade av Bolagsverket per den 30 juni 2007 är 17 000 000 st. Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret och rapportperioden uppgår till 12 718 232 st. Registrerat aktiekapital uppgick till 850 000 SEK.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår så är tillämpade redovisnings - och värderingsprinciper oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.

Optionsprogram
Moderföretaget, Resurs CNC AB (Publ), emitterade i maj 2007, 550 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av totalt 550 000 B-aktier i bolaget. Samtliga teckningsoptioner överläts vederlagsfritt till dotterföretaget IT-Resurs CNC AB som i sin tur erbjöd nyckelpersoner i lednings- och styrelseposition att förvärva optionsrätterna. Priset per optionsrätt har fastställts enligt Black & Scholes till en (1) krona med rätt att teckna en (1) stycken B-aktier för 14 kronor per aktie (lösenpris). För varje option som köps kontant erhålls en option utan kostnad. Teckningstiden är 7 april 2010 till 7 juni 2010. Vid full teckning kommer optionerna att innebära en utspädning med ca 3,2% av befintliga aktier.
Per den 30 juni 2007 hade IT-Resurs CNC AB överlåtit 300 000 teckningsoptioner som medfört ett kapitaltillskott om 0,2 Mkr.(för fullständig rapport se bifogad fil)
Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorStockholm den 23 augusti 2007
Styrelsen för Resurs CNC AB

Frågor om denna delårsrapport kan ställas till VD, Per Söderström, på telefon 08 - 555 350 43