Fragus Group AB

Delårsrapport januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 09:36 CEST

(Aktietorget: FRAG B)

Den positiva utvecklingen fortsätter i Fragus

Fragus Group har ytterligare befäst sin position som Nordens ledande garantiföretag.

Fragus etablering i Finland har varit framgångsrik Den finska verksamheten är nu igång samtidigt som expansionen fortsätter i Norge och Sverige.

Fragus fortsätter att fokusera på ytterligare ökade volymer med bibehållen marginal för att därigenom nå en total marginalförstärkning. Med fler tjänster, fler samarbetspartners och nya innovativa produkter under 2007 ska tillväxten vara fortsatt positiv.

- Omsättningen steg Q2 med +18 % till 14 489 tkr (12 310 tkr Q1 2007)
- Omsättningsökningen för Q2 2007 jämfört mot Q2 2006 var +130 % (+6 304 tkr)
- Omsättningen för årets första sex månader blev 26 819 tkr (10 453 tkr, 2006), en ökning med +157 %
- Rörelseresultatet uppgick till +789 tkr för Q2 2007 en förbättring om 1 161 tkr mot Q2 2006 (-372 tkr)
- Rörelseresultatet för halvåret uppgick till 1 157 tkr (-772 tkr 2006), en förbättring om +1 930 tkr
- Resultat per aktie efter skatt för halvåret uppgick till +0,18 kr (-0,21 kr 2006)
- Kassaflödena från den löpande verksamheten uppgick under årets första sex månader till +5 284 tkr (-2 512 tkr 2006)

Verksamheten
Fragus Group erbjuder, genom dotterbolagen Fragus Warranty Sweden AB, Fragus Warranty Norway AS, Fragus Warranty Finland Oy och filialen Fragus Warranty Denmark, garantipaket för alla slags fordon av alla på marknaden förekommande tillverkare.

Fragus riktar sig mot företag och har förtroendet att administrera garantier åt bilåterförsäljare av de flesta befintliga märken på marknaden samt flera kvalitetsmedvetna begagnathandlare. Fragus ansvarar även för skaderegleringen vilket ytterligare förbättrar återförsäljarens kundrelationer.

Förutom trygghet är kvalitet, service och support Fragus bidrag till bättre affärer och framgång för våra kunder. Ett samarbete med Fragus är att fokusera på varaktiga kundrelationer med lägre risk och högre lönsamhet.

Marknadsutveckling
Marknaden fortsätter att växa generellt i de Nordiska länderna och Fragus kan ännu inte se någon direkt avmattning. Begreppet garanti på bilar har varit mycket mer omtalat det senaste året, dock finns det mycket kvar att göra innan det är en självklarhet vid ett bilköp.

Fragus ser även ett ökande intresse från nya segment, både närliggande till bilhandeln men även nya branscher. Dessa kommer vi nu att börja titta närmare på och se var vi kan positionera oss.

Kort om Fragus aktiviteter i Norden
Sverige
Tillväxten fortsätter i Sverige, men inte med den styrka som i exempelvis Norge och även inom kort Finland. Fragus position i Sverige är stark och ger oss många möjligheter till att affärsutveckla inom närliggande områden till bilförsäljning.
Norge
Marknaden i Norge har utvecklats fantastiskt bra de senaste 6 månaderna. Vi ser en mycket god fortsatt tillväxt kommande år. Fragus har befäst positionen som störst i Norge och ser mycket positivt på framtiden här.
Finland
Fragus satsning i Finland går rekordsnabbt. På mindre än en månad från det att kontoret i Finland öppnade startade försäljningen. Avseende marknadsstruktur finns det många paralleller jämfört med marknaden i Norge. Den finska marknaden för garantier är i sin linda med få aktörer och lite uppmärksamhet. Fragus satsning ligger rätt i tiden och bolaget hoppas på att driva marknaden enligt samma framgångsrecept som i Sverige och Norge.

Danmark
Danmark har inte tagit den fart som vi önskat. Fragus kommer att göra en större satsning i landet under senare delen av 2007 alternativt tidigt 2008. Den danska filialen hanteras i sin helhet från Sverige i dagsläget.

Telennium
Fragus Group förvärvade Telennium AB den 1 juni. Telennium är ett Contact Center, vars mål och syfte är att som extern samarbetspartner upprätthålla samt vidareutveckla sina kunders servicegrad mot dess marknad. Telennium är med sin erfarenhet och flexibilitet en stabil och engagerad partner.

Telennium har hanterat koncernens växel sedan 2004 med mycket gott resultat. Förvärvet av Telennium säkerställer kvaliteten på Fragus tillgänglighet och skapar samtidigt de möjligheter till kraftigare tag på segmentet försäkringsförmedling som eftersökts. Genom Telennium kan allt fler tjänster erbjudas koncernens kunder och samarbetspartners vilket stärker Fragus som leverantör.

Bolaget beräknas bidra positivt till koncernens resultat för 2007. Telenniums fd ägare Lars Thuesen valdes på årsstämman in i Fragus Groups styrelse.

Förvärvet av Telennium
Förvärvet av 100 % av aktierna i bolaget genomfördes den 1 juni. Köpeskillingen uppgick till 400 000 B-aktier genom apportemission samt 1 000 tkr kontant. Värdet på de emitterade aktierna uppgick till 3 180 tkr, baserat på transaktionsdagens börskurs.

Telennium omsatte föregående år ca 4 300 tkr och beräknas omsätta över 5 000 tkr för innevarande år. Bolaget har för närvarande 6 anställda samt 5 deltidsanställda.

Telennium har för den redovisade perioden bidragit till koncernens resultat med -9 tkr.

Förvärvet medför en goodwill-post om 784 tkr. Genom att Fragus Group nu ges tillfälle till att använda personalen på Telennium för att ta emot och administrera försäkringsförmedlingsförfrågningar beräknas koncernen göra kostnadsbesparingar som kan möta detta övervärde.

Resultat och Finansiell ställning

Resultat
Andra kvartalet 2007
Koncernens omsättning för andra kvartalet 2007 blev 14 489 Tkr, vilket innebär en ökning mot andra kvartalet 2006 med 130 % (6 304 tkr). Rörelsens kostnader under andra kvartalet uppgick till 13 700 tkr (6 677 tkr). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till +789 tkr (-372 tkr) och finansnettot för kvartalet var -48 tkr (-16 tkr).

Perioden januari - juni 2007
Under första halvåret omsatte koncernen 26 819 tkr, en ökning med 157 % jämfört med samma period föregående år (10 453 tkr). Kostnaderna uppgick till 25 662 tkr (11 226 tkr) vilket ger ett rörelseresultat om +1 157 tkr (-772 tkr). Finansnettot för perioden var -181 tkr (-30 tkr)

Kassaflöde
Koncernen har haft ett mycket starkt kassaflöde under årets första halvår. Kassaflödet för den löpande verksamheten för årets första sex månader var +5 284 tkr (- 2 512 tkr). Kassaflödet från investeringsverksamheten för halvåret blev -5 514 tkr (-1 136 tkr). Koncernens likvida medel per den 30 juni uppgick till 7 631 tkr (244 tkr).

Eget kapital och aktien
Fragus Group AB är sedan 2005 noterat på AktieTorget.

Aktiekapitalet uppgick per den 30 juni till 663 Tkr. Det totala antalet utestående aktier uppgick vid periodens slut till 4 142 500 aktier, med ett kvot värde om 0,16 kr. Det genomsnittliga antalet aktier under perioden är 3 808 798 aktier.

Efter beaktande av periodens resultat uppgick koncernens totala eget kapital till 7 878 tkr, eller 1,90 kr/aktie. Resultat efter skatt per aktie för årets första sex månader uppgick till +0,18 kr.

Fragus Groups aktiekurs den 29 juni var 6,90 kr, vilket ger ett börsvärde om 28 583 tkr. Under 2007 har aktiekursen ökat med 13 %.

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Rapportdatum för 2007
2007-11-01 Delårsrapport tre
2008-02-25 Bokslutskommuniké för 2007

Redovisningsprinciper
Fragus Group upprättar sina rapporter för koncernen i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU-kommissionen. Denna delårsrapport är därmed upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner. De redovisnings- och värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med vad som tillämpades i årsredovisningen för perioden som slutade den 31 december 2006.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Fragus Group är en internationell koncern och är därmed exponerad för olika risker. De främsta riskerna består av valutarisk, likviditetsrisk, kreditrisk och ränterisk. På sidan 8 i Fragus Groups årsredovisning för år 2006 beskrivs ovanstående risker mer utförligt samt hur Fragus Group agerar för att hantera riskerna. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dem som beskrivs i årsredovisningen.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Åhus den 24 augusti 2007

Fragus Group AB (publ)

Stig Norberg
Styrelseordförande

Kent Angergård
Styrelseledamot

Richard Berggren
Styrelseledamot

Lars Thuesen
Styrelseledamot

Johan Kaltenbrunner
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Kaltenbrunner, CEO
johan.kaltenbrunner@fragus.se
Tel: 044 - 785 03 00

Till styrelsen i Fragus Group AB

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapport för Fragus Group AB per 30 juni 2007 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor som är utgiven av FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderföretagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Åhus den 24 augusti 2007

Markus Nilehn
Auktoriserad revisor
Ernst & Young

Kerstin Mouchard
Auktoriserad revisor
Ernst & Young