ENACO

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 14:21 CEST

(NGM: ENAC)

Perioden januari-juni 2007

· Nettoomsättningen uppgick till 89,3 Mkr (65,6 Mkr)
· Rörelseresultat 3,1 Mkr (- 0,7Mkr)
· Resultat efter finansnetto 3,0 Mkr (- 0,8 Mkr)
· Resultat efter skatt 2,2 Mkr (- 0,7 Mkr)
· Optionsprogram till anställda och styrelseAndra kvartalet 2007

· Nettoomsättningen uppgick till 41,4 Mkr (37,8 Mkr)
· Rörelseresultat 1,5 Mkr (- 0,8Mkr)
· Resultat efter finansnetto 1,4 Mkr (- 0,9 Mkr)
· Resultat efter skatt 1,0 Mkr (- 0,8 Mkr)


PERIODEN JANUARI-JUNI 2007

Omsättning och resultat
Under perioden ökade omsättningen till 89,3 Mkr (65,6 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 3,1 Mkr (- 0,7 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,0 Mkr (- 0,8 Mkr).
Resultat efter skatt 2,2 Mkr (- 0,7 Mkr)

Omsättningen inom affärsområdena entreprenader, service samt konsultverksamhet har uppgått till 62,7 Mkr respektive 22,3 Mkr och 3,0 Mkr.

Resultat per aktie
Resultatet per aktie för delåret januari-juni 2007 var 0,00 kr (- 0,00 kr). Antalet utfärdade aktier uppgår till 582,1 miljoner aktier (563,7 milj. aktier).

Optionsprogram
Årsstämman den 9 maj beslutade att införa ett optionsprogram för anställda och styrelse. Samtliga teckningsoptioner har tecknats av ENACO Sverige AB som genomför försäljningen till anställda och styrelse. En teckningsoption medför rätt att teckna en ny aktie för lösenpriset 14 öre, senast den 31 december 2009. Maximal utspädning uppgår till 5%.

Orderingång
Inom affärsområdet entreprenader uppgår orderstocken för projekt i fast räkning till 18,7 Mkr, jämfört med 23,7 Mkr vid slutet av första kvartalet. Antalet serviceuppdrag har under perioden varit jämn. Konsultverksamheten har mycket god beläggning med bra framförhållning.

Kassaflöde och finansiell ställning
För perioden uppgick kassaflödet till - 9,3 Mkr (- 0,6 Mkr) Koncernens likvida medel uppgår vid periodens slut till 6,1 Mkr jämfört med 15,4 Mkr vid senaste årsskiftet, exklusive outnyttjad checkkredit. Räntebärande skulder var vid periodens slut 7,0 Mkr (7,9 Mkr). Soliditeten 2007-06-30 uppgick till 44% ( 41%).

Investeringar
Under perioden januari-juni har 0,1 Mkr (0,1 Mkr) investerats i maskiner och inventarier.

Marknaden
Marknaden för våra tjänster och produkter bedöms fortsatt stark under 2007. Enaco påverkas av det allmänna investeringsklimatet och byggkonjunkturen i vilken man i dagsläget inte ser någon avmattning, snarare tvärt om. Att de svenska företagen omlokaliserar, expanderar och investerar påverkar i stor utsträckning vår entreprenadverksamhet. Efterfrågan på servicetjänster är stor och tenderar att bli allt större om konjunkturen viker. Marknaden för tekniska konsulttjänster har varit gynnsam och är stark inom alla områden. Fokus på energifrågan gynnar marknaden eftersom den tekniska utvecklingen inom vårt område på senare tid varit stor.

Vi har en bra fördelning privata och offentliga uppdragsgivare vilket ger möjlighet att parera eventuella konjunktursvängningar.

Förutsättningarna för andra halvåret 2007 ser gynnsamma ut på de marknader som Enaco är verksamt på, med fortsatt god tillväxt.

Personal
Antalet anställda var vid utgången av andra kvartalet 79 (58) personer.

I samband med årsstämman valdes en ny styrelse med Claes Kjellander som ordförande. Till övriga styrelseledamöter valdes Lena Boman, Lars Fossum, Staffan Hellberg och Styrbjörn Mörk. Som personalrepresentant omvaldes Thomas Öqvist.

Till ny t.f VD efter Ted Ricksäter utnämndes Styrbjörn Mörk.

Risker och osäkerhetsfaktorer vid upprättandet av delårsrapporten Styrelsen bedömer kontinuerligt risken för ekonomiska konsekvenser av tvister. Dessa bedömningar innehåller ett visst mått av skattning vad gäller utfall och nödvändig avsättning.

Verksamheten
ENACO verkar inom tre affärsområden, entreprenader, service och konsultverksamhet. Inom affärsområdet entreprenader konstrueras, levereras och installeras avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, nätverkslösningar, kontor enligt Office konceptet, avbrottsfri- och reservkraftanläggningar samt kylinstallationer. Affärsområdet service innebär att ENACO erbjuder kvalificerad service för komplexa installationer.
I affärsområdet konsultverksamhet bedrivs projekt- och installationsledning av entreprenader samt utredning, projektering och dokumentation.

ENACO opererar från kontor i Stockholm, Malmö, Norrköping och Köpenhamn.

ENACO är noterat på NGM Equity sedan 2003 och har ca 3 200 aktieägare.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Orderingången har varit fortsatt god och väsentligt överskridit samma period föregående år. Som aviserat har vi en god sysselsättning inom samtliga våra verksamhetsgrenar.

Vi har fortsatt rekryteringsprocessen för att minska kvoten köpta tjänster och stärka vår välbelagda entreprenad- och serviceverksamhet.

ANDRA KVARTALET 2007

Omsättning och resultat
Under perioden ökade omsättningen till 41,4 Mkr (37,8 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 1,5 Mkr (- 0,8 Mkr). Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,4 Mkr (- 0,9 Mkr).
Resultat efter skatt 1,0 Mkr (- 0,8 Mkr).

Resultat per aktie
Resultatet per aktie för andra kvartalet var 0,00 kr (- 0,00 kr).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet i andra kvartalet uppgick till - 5,7 Mkr (- 11,6 Mkr)

Redovisningsprinciper
ENACO följer redovisningsrådets rekommendationer. Samma principer och beräkningsmetoder har använts i denna rapport som i den senaste årsredovisningen.
Från och med 1 januari 2005 tillämpar ENACO AB i koncernredovisningen IFRS (International Financial Reporting Standards.)

Avskrivning av immateriella tillgångar enligt plan är från och med 1 januari baserad på en ekonomisk livslängd om 10 år, tidigare användes 20 år.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för 3:e kvartalet lämnas den 29 oktober 2007 Bokslutskommuniké för 2007 lämnas den 25 februari 2008.

Styrelsens och verkställande direktörens intygande.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat per den 30 juni 2007, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

(För fullständig rapport se bifogad fil)