Aqua Terrena International AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 16:03 CEST

(Aktietorget: ATI)

Aqua Terrena-koncernen redovisar för första halvåret 2007 en vinst efter finansiella poster på MSEK 12,0 att jämföra med en förlust föregående år på MSEK 6,1. Moderbolaget redovisar för första halvåret 2007 en vinst efter finansiella poster på MSEK 7,1 (MSEK -3,5).

Aqua Terrenas företagsrekonstruktion avslutades av Helsingborgs tingsrätt den 2 maj.

- I och med att företagsrekonstruktionen är avslutad är förhoppningarna att ingångna avtal skall uppfyllas, säger VD Stefan Bernenfelt. Det pågår dessutom en del förhandlingar om nya kontrakt för framtiden, vilket vi förhoppningsvis kan informera om inom kort. För att bemöta framförallt den svenska marknaden kommer också en investering att göras i en kolsyreanläggning som ska införskaffas, tillägger Stefan Bernenfelt.

Försäljning
Omsättningen för Aqua Terrena-koncernen uppgick för första halvåret till MSEK 4,2 (MSEK 4,9).

Ekonomi
Bolaget har under året utnyttjat bemyndigande om nyemission/kvittningsemission från ordinarie årsstämma 30 juni 2006, dels för utbetalning av ackordslikviden och dels till lösen av övriga lån.

Dotterbolaget Medical har kraftigt minskat sina kostnader, vilket kommer att få full effekt på resultatet under det andra halvåret 2007.

Likviditet
Likviditeten är ansträngd men kommer att förbättras efter hand bl.a. genom att dotterbolaget Medical successivt minskar sitt lager.

Marknadsläget Aqua Terrena
I och med att företagsrekonstruktionen har avslutats finns förutsättningar för att de volymer som är ingångna i befintliga avtal kommer att uppfyllas. Ett samarbete har inletts med Exportrådet i olika länder i Europa för att hitta bra samarbetspartners/agenter för företagets produkter

Framtidsutsikterna ser för andra halvåret tillfredsställande ut. Bolaget kommer även att intensifiera försäljningen gällande sportdrycken Activator Energy samt Activator Recovery under året.

Under augusti månad gjordes den första testproduktionen av återhämtningsdrycken Activator Recovery.

Marknadsläget Medical
Medical kommer under 2007 att påbörja lanseringen av det EU-registrerade varumärket Medical Trainer i övriga Europa. I Sverige, Danmark och Finland marknadsför Stadium-butikerna Medicals sortiment.

Investeringar
Materiella anläggningstillgångar
Koncernens investeringar i maskiner och inventarier under perioden uppgår till MSEK 2,1 (MSEK 2,8).

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till årsbokslutet per 2006-12-31 och framgår av årsredovisningen för 2006.

Delårsrapporten för perioden januari-juni 2006 upprättades i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Anledningen till att ändra redovisningsprinciperna är att Aqua Terrena International AB valt att anpassa sina redovisningsprinciper till de minimikrav som krävs för de bolag vars aktier är noterade på Aktietorget som valt att sedan den 29 mars 2007 inte längre vara en auktoriserad marknadsplats. Nyssnämnda förändringar får främst effekt på bokfört värde på koncernmässig goodwill och detta har beaktats i de jämförelsetal som redovisas i denna delårsrapport.

Översiktlig granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Rapporttillfällen
Delårsrapport för tredje kvartalet 2007 kommer att publiceras den 28 november 2007 och bokslutskommuniké för 2007 publiceras den 27 februari 2008.


Helsingborg 2007-08-29
Styrelsen Aqua Terrena International AB


Vid frågor kontakta:
Aqua Terrena International AB
Stefan Bernenfelt, VD, mobil 0709-45 61 70 alt tfn 036-37 20 10
eller via e-post stefan@medical-trainer.eu


Aqua Terrenas unika och prisbelönta källvatten hämtas ur den egna källvattenådern 105 meter under jorden i Mörarp. Källvattnet är naturligt berikat med mineraler och hälsobefrämjande spårämnen. För att få absolut högsta hygiennivå, tappas vattnet direkt på flaska och bag-in-box med en banbrytande teknik som gör att vattnet aldrig kommer i kontakt med luft eller människohänder. Aqua Terrena är ensamma om denna teknik som garanterar att källvattnet behåller sin naturliga smak och mineralbalans. Till Aquabox produkterna erbjuds även en termokylare som säkerställer den absoluta hygiennivån på AquaTerrena. För mer information se www.aquaterrena.se
Medical Sjukvårdsprodukter i Jönköping AB ingår sedan juli 2005 i Aqua Terrena-koncernen och har sitt huvudkontor i Jönköping. Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför sjukvårdsprodukter med egna varumärken inom sport, hälso-, frisk- och sjukvård. Produktportföljen kan delas in i tre segment: Idrottsskadematerial, sjukvårds- och kemisk-tekniska produkter, varav varumärket Medical Trainer (EU reg) är det största varumärket och består av ca 200 framtagna artiklar inom idrottsskade- och sjukvårdssegmentet. Målgruppen är människor som behöver produkter som förbättrar livskvaliteten och ger möjlighet till ett aktivt liv genom att förebygga, stärka, skydda, lindra och läka skador.