Hydropulsor AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 08:54 CEST

(NGM:HYPU MTFB)

KRAFTIG RESULTATFÖRBÄTTRING OCH ÖKAD ORDERSTOCK

Hydropulsor AB redovisar en resultatförbättring på 8,0 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.
Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt och uppgår till
0,9 MSEK (-6,1 MSEK).
Orderstocken vid periodens utgång uppgår till 17,7 MSEK.

Delårsrapport januari - juni 2007
- Omsättningen för koncernen under perioden uppgick till 2,5 MSEK (1,1)
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,0 MSEK (-11,1)
- Resultatet per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,02)

Viktiga händelser under perioden
- Hydropulsor-EPM tecknar order med ett kinesiskt universitet
- Result Press tecknar order med Jokan A/S
- Result Press tecknar order med Scania
- Hydropulsor tecknar avtal med Adiapress
- Hydropulsor tecknar order med Adiapress
- Kraftig kostnadsreduktion genomförs
- Ny verkställande direktör
- Ny styrelseordförande

Viktiga händelser efter periodens utgång
- Result Press tecknar order med Sunfab AB
- Result Press tecknar order med Scania och Bendinggroup AB
- Hydropulsor på mässa i Kina

Teckningsoptioner
- TO4 ger rätt till teckning 23 oktober - 6 novemberVerksamhet

Koncernen
Koncernen består av moderbolaget Hydropulsor AB, dotterbolaget Result Press AB ägt till 100 % och dotterbolaget Hydropuslor-EPM Ltd ägt till 80 %.

Hydropulsor AB
Det franska företaget Adiapress, som tidigare var delägt av Hydropulsor har under ett antal år utvecklat och patenterat adabatisk stansningsteknik baserad på Hydropulsors patenterade slagteknik. Nu är tekniken mogen att införas i industriell volymproduktion. Den franska företagsgruppen Groupe MEYER har nu investerat i Adiapress och är nu majoritetsägare. Avsikten är att snabbt få igång maskintillverkning och försäljning. Hydropulsor och Adiapress har därför reviderat och utökat ursprungligt samarbetsavtal från 2001, huvudsakligen innebärande att Hydropulsor tillverkar och levererar slagenheter, samt att Adiapress färdigställer maskinerna. Hydropulsor erhåller ett royaltybelopp för varje såld stansningsmaskin. En ytterligare utökning av avtalet ger Adiapress möjligheter att också agera inom kapningsområdet. I samband med undertecknandet av samarbetsavtalet beställde Adiapress en första slagenhet för leverans under tredje kvartalet.
Arbetet med att förfina bolagets maskinkonstruktioner, samt att utveckla och konstruera klart bolagets standardmaskinprogram har fortsatt.
Konstruktionsarbetet av HYP 35-7R har i stort sett slutförts inför förestående leverans till Metec. Tillverkning och montering är inne i en slutfas.
Arbetet med det omfattande programmet för kostnadsreduktion har slutförts varför full resultateffekt av programmet nu föreligger.

Result Press AB
Result Press har i samarbete med Jokan A/S i Danmark fått uppdraget att leverera en monteringslinje till Scanias fabrik i Södertälje. Leveransen innefattar transportbanor från Jokan samt hydrauliska pressar från Result Press. Jokan kommer gentemot Scania att fungera som huvudleverantör och Result Press kommer att samarbeta med Marposs AB, vad gäller mätutrustning. Leverans ska ske i slutet av 2007 och ordervärdet för Result Press uppgår till cirka 9 MSEK.
Result Press har tecknat en order med Scania på en hydraulpress till en robotcell. Denna ska ingå i en ny produktionslinje vid Scanias fabrik i Södertälje. Leverans ska ske i slutet av 2007 och ordervärdet uppgår till cirka 2 MSEK.
Result Press har genom bland annat översättningsarbete av ritningar och teknisk dokumentation förberett tillverkning av pulverpressar vid Hydropulsor-EPM för den kinesiska marknaden. Åtgärden grundas på den efterfrågan som föreligger.

Hydropulsor-EPM Ltd
En order har tecknats på en HYP 35-2, vilket är den minsta maskinen för pulverkompaktering i Hydropulsors sortiment. Kunden är ett universitet som ska använda maskinen för utveckling av tekniken för höghastighets-kompaktering. En av universitetets huvuduppgifter är att sprida kunskap om kompakteringsteknik till industrin i Kina. Vissa nyckelkomponenter, såsom slagenhet, ska levereras från Sverige medan övrig tillverkning och montering ska ske i Kina. Leverans är planerad till slutet av året. Hydropulsor ser ordern som strategiskt viktig då det blir den första maskinleveransen till en kinesisk kund och därtill en kund som ger god informations-spridning på marknaden.
En konferens och utställning för pulver har hållits i Kina, där Hydropulsor-EPM dels hållit ett föredrag och dels ställt ut produkter.Organisation
Från årsskiftet har Hydropulsor valt att samordna ekonomifunktionen med Result Press, vilket såväl effektiviserar som reducerar kostnaden för administrationen.
Verkställande direktören Kent Söderquist sade upp sin anställning i mars för att tillträda en VD-befattning i en internationellt verksam koncern. Till ny verkställande direktör utsågs Åke Hörnell.
I samband med bolagsstämman i maj utsågs Lars-Åke Persson till ny styrelseordförande.
Organisationen består nu av en basbemanning med ett antal nyckelfunktionärer.

Ekonomi
Efter det att alla omfattande besparingsåtgärder som beslutats genomförts har dessa fått fullt genomslag under periodens senare del. Personalkostnaderna har under perioden minskat med 2,3 MSEK jämfört med föregående år.
Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt, 0,9 MSEK. Periodens totala kassaflöde inkluderande även investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten är även det positivt, 0,1 MSEK. Likviditetssituationen är dock fortsatt ansträngd.

Händelser efter periodens utgång
Result Press har tecknat order med Sunfab AB i Hudiksvall om leverans av två hydrauliska pressar. Leverans ska ske i slutet av året och ordervärdet uppgår till cirka 1 MSEK.
Result Press har tecknat order med Scania i Falun och Bendinggroup i Nybro om leverans av vardera en hydraulisk press. Leverans ska ske i slutet av året och ordervärdet uppgår till cirka 1 MSEK.

Teckningsoptioner
Teckningsoption benämnd TO4 i VPC-systemet ger rätt till teckning av en B-aktie för 0,08 SEK under perioden 23 oktober - 6 november 2007.
Två teckningsoptioner benämnda TO5 i VPC-systemet ger rätt till teckning av en B-aktie för 0,12 SEK under perioden 23 oktober - 6 november 2008.


Framtidsutsikter
Hydropulsors program med basmaskiner är i stort sett färdigställt och Metec kommer att starta produktion i sin anläggning, baserad på maskinerna, under senhösten 2007. Med detta som bas kommer marknadsföringen att intensifieras under resterande del av året, med bland annat mässdeltagande och ökad aktivitet i Kina.
Faktureringen under andra halvåret beräknas bli cirka 20 mkr, varför en fortsatt positiv ekonomisk utveckling förutses under perioden.

Karlskoga den 30 augusti 2007
Hydropulsor AB (publ)
StyrelsenFrågor med anledning av denna rapport besvaras av:

- Åke Hörnell, verkställande direktör, tel 070-99 47 900
- Lars-Åke Persson, styrelseordförande, tel 070-55 27 800

Hydropulsor avser att publicera följande ekonomiska information:

- Kvartalsrapport avseende tredje kvartalet 2007, den 7 november 2007
- Bokslutskommuniké 2007, 25 februari 2007