Nordic Camping & Resort AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 10:37 CEST

(Aktietorget: CAMP)

- Beslut om ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping.
- Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades.
- Östermalms IP har arrenderats som city-camping under 2007.

Rapportperiod (april - juni)
- Nettoomsättningen ökade till 4 204 (4 128) KSEK
- Rörelseresultatet minskade till minus 2 626 (607) KSEK
- Resultatet efter skatt minskade till minus 2 861 (485) KSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till minus 1 225 (1 420) KSEK
- Rörelsemarginalen var negativ (11,0 %).

Händelser efter periodens utgång
- Nordic Camping förvärvar Råå Vallar Camping i Helsingborg efter periodens utgång.

Verksamhet
Kommunen i Söderhamn har beslutat att ändra detaljplanen för Stenö Camping vilket innebär att Nordic Camping, så fort som alla berörda instanser givit sitt medgivande, kommer att inleda projektarbete, med avstyckning av 20 fritidstomter.

Nordic Campings strategi att driva både anläggningar som ligger nära större städer och rena sommarcampingar. Det har visat sig värdefullt när vädret påverkar var gästen väljer att tillbringa sin semester. Vädret under sommaren 2007 har för såväl Glyttinge Camping i Linköping som Östermalms IP inneburit en bättre beläggning än under 2006, trots att vi i Sverige hade en varmare sommar under 2006.

Nordic Camping befinner sig i en kraftig expansionsfas. Overheadkostnaden har ökat under 2007 för att möta tillväxten. Som exempel kan nämnas stora investeringar i ekonmirutiner. Projektarbete med on-line bokning, som beräknas komma igång under hösten 2007, pågår. Vi satsar också på ökad marknadsföring utanför Sverige, vilket innebär att vi når nya målgrupper under vår ordinarie lågsäsong. Vårt redan framgångsrika koncept med läger/camp för barn och ungdomar, Svenska Läger, har förutsättningar att finnas på fler anläggningar under sommaren 2008.

Verksamheten under juli har utvecklats väl och resultatet för denna viktiga månad beräknas överstiga förra årets resultat.

Ekonomi
Perioden 1 april till 30 juni 2007

Bolaget ökade omsättningen till 4 204 KSEK vilket motsvarar en ökning med 2 % från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet minskade till minus 1 225 KSEK. Resultatet efter skatt uppgick till minus 1 473 KSEK. Det bör noteras verksamhetens stora omfattning sker under tredje kvartalet.

Investeringar och förvärv
Under perioden tecknade bolaget avtal om förvärv av Hammarö Turistcenter AB. Köpeskillingen uppgår till 4 MSEK för 90 % av aktierna och har delvis betalats genom en emission av 108.000 aktier. En option finns att förvärva resterande 10 %.

Investeringar i övriga anläggningar uppgår till 821 KSEK.

Likviditet och kassaflöde
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 1 354 KSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 263 KSEK.

Eget kapital
Nordic Campings egna kapital uppgick till 3 412 KSEK per den 30 juni 2007. Eget kapital per aktie uppgick till 1,27 kr/aktie.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och RR 32:05.
Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i
noteringsprospektet daterat den 26 september 2006.

Händelser efter periodens utgång
Efter rapportperioden förvärvar Nordic Camping Råå Vallar Camping från Helsingborgs Kommun där kommunen upplåter marken med tomträttsavtal. Campinganläggningen omsätter ca 9 MSEK på årsbasis. I avtalet ingår byggrätter för ett 25-tal stugor, vilket innebär att anläggningen från 2008 kommer att ha öppet året runt. Detta skapar förutsättningar för ökad årsomsättning.

Granskning
Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer.

Kommande informationstillfällen
Publiceringsdatum för ekonomisk information:

Delårsrapport jan-september 2007 15 november 2007

Stockholm 30 augusti 2007

Tom Sibirzeff
VD

NCS Nordic Camping & Sports AB, (org. nr. 556618-9873)
Box: 555 82
102 04 Stockholm
Telefon: 08-782 90 05
Fax: 08-667 63 60
www.nordiccamping.se