Biometron AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 11:08 CEST

(Aktietorget: BIO1 B)

· Rörelsens intäkter för perioden ökade 174 procent till 1 414,5 (516,0) tkr
· Bruttomarginalen ökade kraftigt och uppgick till 61,0 (24,6) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till - 2 350,2 (- 2 035,8) tkr
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 392,1 (- 2 094,4) tkr.
· Periodens resultat uppgick till - 1 644,1 (- 2 046,4) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till - 0,19 (- 0,31) kr

Bolagets verksamhet
Biometron AB bildades 1999 och marknadsför en patenterad teknik som bygger på att kontrollera luftens rörelser och på så sätt skydda människor och produkter från förorenad luft. Biometrons unika teknik ger kunderna marknadens bästa skydd, maximal flexibilitet och mycket goda möjligheter att väsentligt sänka kostnaderna för skydds-ventilation. Biometrons kunder återfinns bland sjukhus och laboratorier, samt företag med behov av att skydda människor och produkter i arbete med renhetsteknik. Exempel på kunder är Capio, Karolinska universitetssjukhuset, Lunds universitetssjukhus, Lasarettet i Ystad, Rättsmedicinalverket, ABB, Electrolux och SAAB.

Tekniken kallas apga och är varumärkes-skyddad, samt patenterad i USA och Polen. För EU och Japan finns patentansökningar som bedöms resultera i patent under 2007.

Biometron bedriver sin verksamhet i Västervik och är noterat på Aktietorget sedan december 2005.

Bolagets utveckling under första halvåret

Allmänt
Under perioden har en kraftfull fokusering på marknadsföring och försäljning renderat i ett ökande antal order och offerter. De order som inkommit är både från gamla och nya kunder. Bland de nya kunderna är det speciellt roligt att välkomna Preem, Note och Rättsmedicinal-verket. Landstinget i Östergötland har lagt en stor order på ett system med option på ytterligare tre system som ska levereras under hösten. Bolaget har under perioden fått ett patent för sin apga-teknik godkänt i Polen

Styrelsen har beslutat att grundligt arbeta igenom bolagets affärsplan med syfte att skapa de bästa förutsättningar för bolagets fortsatta utveckling.

Summa rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter ökade nästan tre gånger till 1 414,5 (516,0) tkr under första halvåret. Även bruttomarginalen har ökat kraftigt. Detta beror på att bolaget höjt sina priser väsentligt, samt under första halvåret 2006 genomförde en strategiskt viktig affär till villkor som påverkade 2006 års marginal.


Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till - 2 350,2 (- 2 035,8) tkr. Främsta anledningen till detta var ökade personalkostnader. Detta till följd av att VD anställdes under första halvåret 2006 och försäljningschefen efter periodens utgång 2006.

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 2 392,1 (- 2 094,4) tkr. Finansnettot för perioden har förbättrats och uppgick till - 41,9 (- 58,6) tkr.

Skatt
Bolaget har beräknat en latent skattefordran på 700 tkr. Bolaget ändrade i samband med Bokslutskommunikén för 2006 principen för beräkning av skatt eftersom styrelsen då gjorde bedömningen att framtida underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas inom föreskrivna tidsperioder. Denna bedömning ligger fast. Principförändring borde dock ha fördelats mellan första och andra halvåret 2006. Föregående halvårsrapport ligger därför kvar med ursprungliga siffror. Med jämförbara principer för skatt skulle första halvårets resultat 2006 ha uppgått till - 1 460 tkr.

Investeringar

Under perioden har investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgått till 8,2 (25,0) tkr.

Finansiell ställning
Bolaget har vid periodens slut 480,2 (2 324,6) tkr tillgängligt i likvida medel, exklusive ej utnyttjad del av checkkredit. Soliditeten uppgick till 63,2 procent jämfört med 72,3 procent vid senaste årsskiftet. Styrelsen har ett flertal aktiviteter igång för att vid eventuellt behov stärka bolagets likviditet.

Kassaflödesanalys
Under perioden har kassaflödet varit negativt med 1 844,4 (1 507,0) tkr.

Väsentliga risker och osäkerhets-faktorer
Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen för 2006. Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen påverkar eller förändrar dessa beskrivningar.

Händelser efter periodens slut
Bolaget har anställt ytterligare en säljare från den 1 augusti. Under augusti har de första visningarna av Biometrons nyutvecklade standardsystem för laboratoriemiljö genom-förts. Samtal har även inletts med en kontraktstillverkare om att lägga ut produk-tionen av dessa standardsystem.

Framtidsutsikter
Hösten har rivstartat med många nya förfrågningar. Bolaget kommer att genomföra en försäljningskampanj på sjukhusen i Norrland under vecka 37, samt motsvarande i Mellansverige under vecka 39. I oktober genomförs en liknande kampanj på danska sjukhus. Försäljningsvolymen förväntas successivt att öka.

Redovisningsprinciper
Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars aktier är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i nämnda rekommendation. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34, Delårsrapportering, med beaktande av de undantag från och tillägg till IFRS/IAS som anges i RR 32:06. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovis-ningen för 2006.

En förändring har gjorts sedan halvårsrapporten i juni 2006. Styrelsen har gjort en bedömning att tidigare skattemässiga underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas i framtiden och en latent skattefordran har aktiverats. Denna förändring infördes redan i Årsredovisningen avseende 2006.

Kommande rapporter
· Kvartalsredogörelse januari - september 2007 kommer att avges den 31 oktober 2007
· Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007 kommer att avges i februari 2008


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Västervik den 30 augusti 2007

Mathias Brandhammar
(Ordf)

Stefan Winberg

Åke Zetterberg

Jan Nilstadius

Patrik Lingårdh
(VD)

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Frågor besvaras av
VD Patrik Lingårdh, Biometron AB, 0490 - 830 30, patrik@biometron.se

Biometron AB (publ) marknadsför en unik teknik för skyddsventilation. Kunderna erbjuds optimalt skydd, modern ergonomi, maximal flexibilitet och sänkta kostnaderna. Biometrons kunder återfinns bland svenska laboratorier och sjukhus, samt företag med behov av avancerad skyddsventilation. Tekniken benämns apga och är en förkortning för automatisk- partikel och gas absorbent. Namnet apga har varumärkesskydd och tekniken är patenterad i USA och Polen samt på väg att patenteras inom EU och i Japan.