FastTV net AB

Delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 16:21 CEST

(Aktietorget: FATV)

Viktiga händelser
- PCTV projektet fortgår med en planerad betaversion i första halvåret 2008. FastTV bedömer att man är bland dem som är längst fram i konceptframtagningen med mycket intressant innehåll jämfört med andra aktörer som tex Joost, BabelGum och Zattoo.
- FastTV når idag IPTV via fiberstruktur till över 1 500 000 hushåll i Norden och marknaden växer kraftigt, vilket Telia tydligt visar med över 160 000 IPTV-kunder.
- FastTV har ett unikt operatörsavtal med Teracom, som för första gången upplät sitt bredbandsnät för digital-TV. Avtalet kan beskrivas som ett genombrott för den svenska TV-distributionsmarknaden. FastTV når idag exklusivt 500 000 hushåll i Teracoms nät.
- Ägar- och partnerskapet med StarNordic innebär att det skapas ett nytt alternativ till övriga aktörer i Norge. Det gemensamt ägda bolaget kommer att nå en betydligt större marknad med fler tjänster än tidigare. StarNordic har förvärvat 49% av aktierna i FastTV AS i Norge.
- Ett väsentligt distributionsavtal slöts med ett av Norges största energibolag Hafslund. Hafslund Telekom har idag 15 000 nåbara hushåll i Oslo och bygger ut löpande för att kunna nå fler av de över 200 000 hushåll som ligger inom ramen från deras anslutningspunkter.
- Samarbetsavtal tecknades med bredbandsleverantören Ownit Broadband AB som innebär att FastTV nu kan erbjuda Ownits 30 000 kunder digital-TV via bredband.
- Avtal skrevs med Lunds Energis Öppet Stadsnät som ger hushållen i Lund, Eslöv och Lomma möjlighet att välja FastTV som leverantör, vilka når över 20 000 hushåll.
- I Danmark återaktiverades näten SEAS-NVE och Energi Fyn Bredbånd under februari 2007.
- Nyemission i FastTV tillförde bolaget drygt 21 Mkr före emissionskostnader och samtidigt noterades bolagets aktier på Aktietorget.
- FastTV ser möjligheten att bli en aktör i det digitala marknätet.
- FastTV genomför förändringar för ökat fokus på kärnverksamheten samt vissa utvalda projekt, vilket halverar bolagets löpande kostnader.
- FastTV genomför en riktad nyemission på upp till 10 MSEK till kursen 0,25 SEK/aktie.

Nyckeltal för perioden

- Omsättningen: 8,7 MSEK (5,0)
- Resultat efter skatt: -16,4 MSEK (-19,2)
- Resultat per aktie efter skatt: -0,21 SEK (-19 155)
- Kassaflöde: -0,1 MSEK

Nyckeltal för andra kvartalet

- Omsättningen: 4,5 MSEK (2,0)
- Resultat efter skatt: -8,8 MSEK (-8,3)
- Resultat per aktie efter skatt: -0,11 SEK (-8 290)
- Kassaflöde: -6,4 MSEK

VD kommentarer

Fokus på kärnverksamheten samt ett antal utvalda framtidsprojekt!

Avsevärt minskad kostnadsbild med en effektivare organisationsstruktur

FastTV har under andra och tredje kvartalet genomfört en omstrukturering som halverar kostnaderna för koncernen.

Förändringarna medför en mer kostnadseffektiv hantering av kärnverksamheten och möjliggör ett ökat fokus på färre utvalda framtidsprojekt. Nedan är en del av förändringarna:

- Den tekniska utvecklingen och driften av kärnverksamheten kommer att centraliseras till Sverige, vilket ger ökad kontroll och kvalitetssäkring samt en mer kostnadseffektiv hantering.
- Försäljningen kommer framförallt inriktas mot befintliga kundbaser via partners för att uppnå synergier mellan de gemensamma försäljningsorganisationerna.
- Produktutbudet mot slutkunder förbättras genom att FastTV tillsammans med partners kan erbjuda Triple Play med fler tilläggstjänster.
- Partnerbolagen i Norge och Danmark kommer till större grad integreras med den svenska organisationen och framförallt inriktas mot försäljning.
- Färre framtidsprojekt som får ökat fokus.
- Den administrativa enheten i FastTV kommer minskas och till viss del ersättas med externa resurser som endast köps in vid behov.

Styrelsen kommer under det tredje kvartalet att arbeta mer operativt för att hjälpa till att genomföra de planerade förbättringarna och kommenterar detta enligt nedan.

"Vi ser stora möjligheter för FastTV att kunna vara en drivande aktör inom IPTV-branschen som står inför en stor strukturell förändring. Då stora förändringar sker på marknaden uppstår det också många möjligheter där det är viktigt att noga utvärdera vilka områden som FastTV har störst möjligheter att lyckas inom. Styrelsen ser det som sin främsta uppgift att hålla en balanserad investeringsstrategi för att möjliggöra framsteg för bolaget som ryms inom de ekonomiska förutsättningarna som finns. Den påbörjade omstruktureringen kommer att minska FastTVs kostnadsbild avsevärt och därmed får FastTV möjlighet att satsa på viktiga framtidsprojekt. Ett ökat fokus kommer att ge FastTV en större styrka och möjlighet att lyckas", säger Styrelsen i FastTV.

PCTV till individen
FastTV fortsätter utvecklingen av PCTV. Projektet planerar att lansera en betaversion under första halvåret 2008 och det pågår för tillfället en framgångsrik utveckling av mjuk- och hårdvara. Genom denna lösning har vi tillgång till den globala markanden där aktiviteten från kunder ökar lavinartat.

Intresset från industriella partners och externa investerare är stort. FastTV ser därför över möjligheten att eventuellt kapitalisera upp projektet för att säkerställa sin position som en av de potentiella marknadsledande aktörerna på denna marknad.

IPTV till hushållen i Norden
När vi i december 2006 skrev svensk TV-historia genom att teckna ett operatörsavtal om IPTV med Teracom utökade vi vår räckvidd med ytterligare c:a 500 000 hushåll och genom vårt avtal med Dansk Net A/S i Danmark har vi utökat vår bas av nåbara hushåll med ytterligare 325 000 hushåll. Tidigare kommunicerade vi att prognosen var att nå c:a en miljon hushåll till slutet av 2007. Vi kan redan nu konstatera att vi har en och en halv miljon tillgängliga hushåll.

Att marknaden växer kraftigt visar Telia med sina över 160 000 kunder i bara Sverige. FastTV räknar med att femfaldiga kundantalet under 2007.

Ett glädjande kvitto på att vi är på rätt väg fick vi nyligen i tidningen Expressen. De gav FastTV 4 getingar i prisvärdhet, vilket placerar oss i topp, i konkurrens med bland andra Canal Digital, Viasat, Boxer och Telia.

Triple Play
En av de tydligaste trenderna under året har varit att marknadens aktörer i allt större utsträckning erbjudit fler tjänster till konsumenter via samma infrastruktur. FastTV har gått från att vara en renodlad IPTV-operatör till att bli en Triple Play-operatör som förutom IPTV via digitalbox även kan erbjuda hushållen bredbandsaccess och telefoni som en sammanhållen tjänst.

Rättigheter
P.g.a våra långa och goda relationer med programbolagen har vi till skillnad från många andra lyckats erhålla rättigheter från de största bolagen och har därmed kunnat fylla FastTV Mediaportal med tjänster som video-on-demand, e-post och Internet. Arbetet med att utveckla FastTVs tjänsteplattform går stadigt framåt. Under första kvartalet har fyra spännande kanaler i form av Eurosport 2, Playhouse Disney, Mezzo och Silver lagts till i utbudet och i Danmark dessutom TV2 News och SBS Net.

Verksamheten

FastTV-koncernen består av tre bolag samt ett antal projektorganisationer.

IPTV via Set-Top-Boxar
Det svenska moderbolaget FastTV net AB äger 100% av den svenska verksamheten samt 51 procent av de danska och norska. Huvudkontoret är placerat i Stockholm med partnerkontor i Köpenhamn och Oslo.

Fundament och väggar är nu på plats i vårt FastTV-bygge. Nödvändig infrastruktur finns och vi har de stödsystemen som krävs för att administrera ett IPTV-bolag och vi har en organisation med hög kompetens och stort engagemang. I takt med att IP blir standard i allt fler fastigheter och nybyggnationer så är vi idag rustade att möta alla nya kunder som upptäcker fördelarna med digital-TV via bredband.

FastTV har genom sina partneravtal i Sverige, Danmark och Norge skapat nödvändiga förutsättningar för att utvecklas i denna riktning.

Sverige
Under andra kvartalet har viktiga distributionsavtal med Kraftringen Service AB i Lund och bredbandsleverantören Ownit Broadband AB skrivits.
Kraftringen Service AB har ett öppet stadsnät i Lunds och Lomma kommuner och kommer under året även starta i Eslöv under namnet Ringsjö Energi Öppet stadsnät. Genom nätet kommer de anslutna hushållen kunna välja FastTV som TV-distributör.
Ownit är en bredbandsleverantör som främst finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ownit säljer helhetslösningar för bredband, telefoni, LAN och nu alltså också TV, allt till såväl privatkunder som fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag. I dagsläget har Ownit cirka 30 000 bredbandskunder. Exklusivavtalet innebär att FastTV är ensamma om att kunna erbjuda Ownits bredbandskunder digital-TV.
Förutom leverans till Ownits befintliga bredbandskunder innebär avtalet även att FastTV via Ownit får exklusiv rätt att förse Skanskas nyproduktion med digital-TV de närmaste tre åren.


Danmark
Genom vårt avtal med Dansk Net A/S i Danmark har vi utökat vår bas av nåbara hushåll med ytterligare 325 000 hushåll. Att vi dessutom inom ramen för detta avtal inom de kommande två åren kommer att utöka det så kallade distributionsparaplyet med ytterligare 1,2 miljoner hushåll i Danmark gör avtalet med Dansk Net A/S extra intressant.

I Danmark har FastTV startat upp försäljningen i Danmarks största fibernät, DONG Energy. Nätet har sin tyngdpunkt på Nordsjälland och Köpenhamn med förstäder.

FastTV.net A/S har på allvar fått igång försäljningen och leveranserna i DONG Energys fibernät, som är Danmarks största med stor tyngd i Norra Själland samt Köpenhamn med omnejd.

Näten SEAS-NVE och Energi Fyn Bredbånd blev försenade under 2006 men återaktiverades under februari 2007. Utbyggnaden av dessa nät sker enligt plan och kommer att påverka FastTV:s kundtillväxt positivt.

Norge
Under första kvartalet 2007 ingick FastTV ett mycket viktigt avtal. Det var avtalet med Hafslund Telekom, som har 15 000 nåbara hushåll i Oslo och kan nå över 200 000 hushåll inom 250 meter från närmsta anslutningspunkt. Hafslund har över 600 000 kunder och omsätter cirka 10 miljarder kronor. Bolaget satsar starkt på bredbandsutbyggnaden och FastTV är leverantör av TV-tjänsten.
De första kundavtalen i samband med Hafslundavtalet har redan kommit in och FastTV har även en del digitalboxer ute på test hos bostadsrättsföreningar.

FastTV har i samarbete med Salten Bredbånd skrivit avtal om att leverera IPTV till Nord Troms Kraftlag. Detta är en milstolpe för FastTV i och med att en tidigare IPTV-leverantör väljs bort till fördel för FastTV.

FastTV har även skrivit avtal om pilottest av signalen i näten i Eidsiva Bredband som är Norges nionde största bredbandsleverantör. Dessutom har FastTV ingått avtal om pilottest i nätet till Ella Kommunikasjon som är Agder Energis telekombolag. Vi hoppas att testen går bra och leder till slutliga avtal om leverans av IPTV i dessa nät.

Framtida IPTV

PCTV
Utmaningen i detta projekt är dels att säkerställa att ett stort antal samtidiga användare får tillräckligt hög teknisk kvalité och dels säkerställa att innehållet är tillräckligt intressant för att attrahera kunder.

Betydelsen av detta kan inte överskattas i och med att det med denna nya plattformsdistribution öppnas för möjligheten att FastTV levererar TV-tjänster till alla som har en PC och tillräckligt med bredbandskapacitet. Med detta lever FastTV upp till företagets visioner och mål om att kunna utnyttja utvecklingen i konnvergerande medieplattformar samt optimera värdet av investeringar i teknik och rättigheter. Med projekt PCTV skapas också ett mycket starkt kommersiellt avstamp för företaget, vilket kommer att synas i bolagets resultat.

För att tillmötesgå alla tekniska, innehållsmässiga och kommersiella utmaningar har FastTV satt ihop ett team av såväl interna som externa ledningspersoner och medarbetare.

Basbox
FastTVs syfte med detta projekt är att få tillgång till kommande distrubution i ett operatörsoberoende nät. Vi är även utvecklingspartner till Rymdbolaget som är helägare av Basbox bolaget. Förutom att vara utvecklingspartner till Rymdbolaget är FastTVs framtida roll att vara en av flera tjänsteleverantörer av programutbudet. Både FastTV och Rymdbolaget önskar involvera andra IPTV-operatörer i projektet och arbete med detta pågår.

Digitala marknätet
Regeringens förslag om konkurrens inom marksänd TV öppnar dörren för att FastTV kan bli en av de nya aktörerna i det digitala marknätet. En roll som FastTV ämnat ta redan när bolaget i december 2006 blev första leverantör av IPTV i statliga Teracoms bredbandsnät och därmed blev en konkurrent till Boxer. FastTV anser att bolaget uppfyller alla lagrådsremissens krav att kunna ta sig an rollen som operatör i det digitala marknätet.

Mobil TV
Under de senaste åren har ett antal lyckosamma tester med Mobil TV genomförts på den svenska marknaden. Bolaget ser stora möjligheter att ta en position på denna marknad.

Övriga projekt
Här ryms ett antal nya framtidsinriktade projekt där FastTVs stora rättighetsportfölj, användande av befintlig "head end" samt bolagets unika kompetens kan användas inom andra distributionsområden.

Finansiell information

Koncernen
Omsättningen för perioden uppgick till 8,7 MSEK (5,0) och resultatet blev -16,4 MSEK (-19,2). Under det andra kvartalet 2007 uppgick omsättningen till 4,5 MSEK (2,0) med resultatet -8,8 MSEK (-8,3).

Per den 30 juni hade bolaget ett eget kapital om 5,4 MSEK innebärande en soliditet på 30,6 % (31,4) samt 9,7 MSEK i totala skulder. Kassaflödet för perioden uppgick till -0,1 MSEK.

Personal
Antalet personer som arbetade inom bolaget var vid periodens utgång c:a 14 personer.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning under perioden uppgick till 3,2 MSEK och resultatet till -12,4

Investeringar
Under perioden har koncernen investerat 1,4 MSEK i materiella anläggningstillgångar huvudsakligen Set-Top-Boxar samt att kostnader för utveckling har aktiverats med 1,1 MSEK. Övriga projektrelaterade investeringar är c:a 1,5 MSEK.

Finansiering och likviditet
Likvida medel uppgick till 2,7 MSEK att jämföra med 2,9 MSEK vid årets början. Vid periodens utgång hade bolaget en skuld på 2,2 MSEK till bolagets huvudägare. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats negativt till följd av den ökade expansionstakten och nya framtidsprojekt.

Kassaflödet bedöms bli ansträngt den närmsta perioden, varför styrelsen vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna täcka detta kapitalbehov och säkra framtida drift. Kostnadsmassan har efter genomförd omstrukturering halverats på löpande basis. En riktad nyemission har parallellt med detta arbetats fram på upp till 10 MSEK.

Årsstämman 2007
Vid FastTV ABs årsstämma den 19 maj 2007 fastställdes resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2006. Stämman beslutade att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2006 och att årets förlust överförs i ny räkning.

På stämman skedde omval av styrelseledamöterna Daniel Krook, Hans Larsson samt Ray Pettersson..

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa årsstämma. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning samt utgöra förvärvsvaluta i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.

Händelser efter rapportperiodens utgång

- FastTV genomför förändringar för ökat fokus på kärnverksamheten samt vissa utvalda framtidsprojekt. FastTV genomför en omstrukturering som minskar bolagets kostnadsbild avsevärt. Förändringarna medför en mer kostnadseffektiv hantering av kärnverksamheten och möjliggör ökat fokus på färre utvalda framtidsprojekt

- Hushållen i Hammarby Sjöstad blir bland de första i Sverige med att få en digital-TV box som kombinerar det bästa från två världar. Förutom IPTV kan boxen även ta emot det digitala marknätets fria kanaler. Det innebär att man, förutom de interaktiva tjänster man har tillgång till via sin bredbandsanslutning, också kan ta med sig boxen på semester i stugan eller husvagnen och även där få tillgång till ett antal TV kanaler

- FastTV ser möjligheten att bli en aktör i det digitala marknätet. Regeringens förslag om konkurrens för digital marksänd TV öppnar dörren helt för att FastTV kan bli en av de nya aktörerna i det digitala marknätet. En roll som FastTV ämnat ta redan när företaget klev in som första leverantör av IPTV i Teracoms bredbandsnät och därmed blev en konkurrent till Boxer. Nu står FastTV förberedda att ta det fulla ansvaret som operatör i det digitala marknätet.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer 1 - 29
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2006.

Risker och osäkerheter
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen, förmågan att attrahera och behålla kompetent personal samt effekten av politiska beslut. Koncernen är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. Ytterligare information om koncernens riskexponering återfinns i FastTVs årsredovisning.

Styrelsens bedömning
Marknaden för IPTV och PCTV är i ett tidigt skede och det är uppenbart att detta kommer revolutionera TV distributionen. FastTV har varit med från början i denna utveckling och har i och med det ett försprång till andra nya aktörer som söker sig till marknaden. Det viktiga för FastTV är att ta vara på de fördelar som finns i de sedan lång tid upparbetade relationerna till programbolagen för att till kunderna hela tiden kunna erbjuda det bästa innehållet. IPTV och PCTV i synnerhet kommer kräva investeringar i både marknadsföring, för att hela tiden öka marknadsandelarna, samt i produktutveckling av mjuk- och hårdvaroplattformar.

FastTV planerar att ta in nytt kapital i syfte att kunna genomföra sina planer att bli en av de ledande aktörerna på IPTV och PCTV marknaden. Det första steget i kapitalanskaffningen är en riktad nyemission på upp till 10 MSEK till kursen 0,25 SEK/aktie. Det finns pågående diskussioner med industriella parter samt andra externa finansiärer, men styrelsen är mån om och kommer värna om att ge befintliga aktieägare förmånen att kunna använda sin företrädesrätt.

Kalender för finansiell information
Finansiell information kan laddas ner från bolagets hemsida, www.fasttv.net

Delårsrapport januari-september 2007 30 november 2007
Bokslutskommuniké 2008 29 februari 2008

Försäkran
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 30 augusti 2007Daniel Krook Hans Larsson Ray Pettersson
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Stephan Guiance
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Styrelseordförande Daniel Krook, tfn. + 46 (0)70-699 56 60
daniel.krook.@skycom.se

VD Stephan Guiance, tfn. + 46 (0)70-595 13 73
stephan.guiance@fasttv.net

CFO Magnus Roubert tfn+ 46 (0) 70-556 19 12
magnus.roubert@fasttv.net

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.