IGE International Gold Exploration AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 08:41 CEST

(NGM:IGE)

Sammanfattning Afrika:

· Angolas ministerkonselj har godkänt Lacage kimberlitlicens (Angola). International Gold Exploration IGE AB (IGE) tillkännager att Angolas ministerkonselj officiellt har ratificerat kimberlitavtal avseende Lacage, vilket tidigare slutits med det statliga diamantbolaget Endiama.

· Ytterligare diamantlicenser till IGE (Angola). IGE har ingått avtal med det statliga Angolanska diamantbolaget Endiama som avser prospektering och produktion av sekundära och primära diamantfyndigheter i området Luanguinga, som ligger i provinsen Moxico.

· Geofysiska flygmätningar har påbörjats (Angola). Flygmätningarna, som genomförs på IGE:s uppdrag av GTK (Finlands Geologiska Undersökning) i Moxico, bekräftar förekomsten av geologiska strukturer som sannolikt är kimberliter. Erhållna observationer sammanfaller med rapporter om diamantfynd från undersökningar som utfördes av Condiama (JV mellan ett statligt Portugisiskt diamantbolag och De Beers) under tidigt 1970- tal samt viss pågående lokal diamantbrytning.

· Pågående förhandlingar om licenser i provinsen Lunda Norte (Angola). IGE förhandlar med Endiama om ytterligare två licenser i Lunda Norte provinsen i nordöstra Angola. Alluviala diamantfyndigheter har rapporterats inom båda licensområdena av Endiama.

· International Gold Exploration IGE AB ingår Joint Venture med Goldplat Plc (Kenya). International Gold Exploration IGE AB ingår ett avtal med GoldPlat Plc avseende ett samriskprojekt i Kenya. Goldplat Plc är ett brittiskt företag noterat på Alternative Investment Market (AIM) i London. Goldplat är ett renodlat produktionsbolag med guldproduktion i Sydafrika och Ghana. Avtalet innebär att bolagen grundar ett samägt bolag, vilket skall svara för utvinning av 10 guldfyndigheter, inom IGE:s koncession i Lolgorien i Kenya.
Sammanfattning Norden:

· Norra Norrliden ett zink-koppar projekt i Skelleftefältet norra Sverige (Lundin 90 %, IGE 10 %) avancerar mot produktion med start under andra halvåret 2009, om beslut om utbyggnad tas.

· Stekenjokk i nordvästra Sverige innehåller betydande mineraltillgångar av zink och koppar med potential om ytterligare tillskott i närområdet. En ansökan om bearbetningskoncession är under färdigställande med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

· Joma i norra delen av centrala Norge, ca 57 km ifrån Stekenjokk innehåller betydande mineraltillgångar av koppar och zink vilka lämnats kvar ifrån tidigare brytning. Området har god potential för ytterligare nyfynd. Jomas närhet till Stekenjokk ger möjligheter till synergieffekter för de båda projekten.

· Solvik (50 % IGE, 50 % Archelon Mineral AB) i mellansverige har de första borrningarna (någonsin) i området lokaliserat ett sannolikt ursprung till guldförande block och ett borrhål har övertvärat 3,9 g/t Au över 5,8 m. En andra borrkampanj planeras att genomföras under hösten 2007.

· I Mjölkfjället i västra norrland har IGE ett koppar-nickelförande gabbrokomplex där SGU (Statens Geologiska Undersökningsmyndighet) tidigare funnit mineralisering i block och häll med halter upp till 3,4 % Ni och 0,5 % Cu. IGE planerar att utföra geofysiska flygmätningar under andra halvåret av 2007. Därefter planeras kompletterande geologiska och geofysiska undersökningar samt kärnborrning.


· Vid Rönnbäcken i västra norrland, undersöker IGE möjligheterna för storskalig brytning med litet gråbergs/malmförhållande för framställning av ett höghaltigt nickelkoncentrat. Ytterligare serpentinitkroppar avses att undersökas för att utreda områdets totala potential.

(För mer utförlig information om respektive projekt, se bilaga med start på sida 15)

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Burundi -Ytterligare två licenser har beviljats IGE
- Musigati (233,4 km2), omfattande uran, med potential att innehålla guld
- Muyinga (1 278 km2), omfattande guld och uran, med potential att innehålla nickel och koppar


· Kenya - IGE har tecknat ett långsiktigt avtal med det svenskbaserade företaget SMS AB avseende RC-borrning (Reverse Circulation) i Kenya. IGE har även stärkt upp sin operativa organisation genom att rekrytera ytterligare geologikompetens för arbete i fält.

Övriga rapporterade händelser under andra kvartalet.

· Ny VD till International Gold Exploration IGE AB. Den 1 september 2007 efterträder Tomas Fellbom nuvarande VD Michael Nilsson som koncernchef. Tomas Fellbom kommer från Svenska Exportrådet där han senast agerat i ledningsgruppen som Vice-President och regionchef för Sydeuropa, Afrika och Mellanöstern.

· VD rekryterad till IGE Nordic AB. Den 1 augusti 2007 tillträder Fredric Bratt som VD för IGE Nordic AB, ett helägt dotterbolag till International Gold Exploration IGE AB (IGE Nordic AB ansvarar för koncernens verksamhet i Norden). Fredric har arbetat över åtta år för Falconbridge International i Bryssel, och dessförinnan över fem år som General Manager för Bolidens och Trelleborgs Moskvakontor.

· Geolog Cedric Simonet (PhD) har anställts som chef över IGE:s verksamhet i centrala Afrika (Burundi och Kenya). Cedric ansvarar för all prospektering och utveckling i Kenya och Burundi. Fr o m den 1 augusti är han permanent lokaliserad i Nairobi, Kenya.

Finansiell sammanfattning andra kvartalet 2007

· Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till - 12,3 MSEK (-12,6).
· Resultat efter skatt under andra kvartalet uppgick till -12,3 MSEK (-12,6)
· Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -12,9 MSEK (-7,6).
· Nettoresultat per aktie blev -0,036 SEK (-0,041).

Finansiell sammanfattning första halvåret 2007

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -17,1 MSEK (-15,5)
· Resultat efter skatt under första halvåret uppgick till -17,1 MSEK (-15,5)
· Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -20,7 MSEK (-11,3)
· Nettoresultat per aktie blev -0,050 SEK (-0,05)
· Kassaflödet var -46,6 MSEK (-19,4) och balansomslutningen uppgick till 209,7 MSEK (115,6) vid periodens slut.

Vid frågor, kontakta:
Michael Nilsson eller Thomas Carlsson
International Gold Exploration IGE AB
Telefon: +46 8 20 46 09Styrelsen och den verkställande direktören för International Gold Exploration IGE AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2007.

Rapportens omfattning

Koncernens räkenskapsår omfattar kalenderåret 2007. Denna delårsrapport omfattar perioden 1 januari 2007 till och med den 30 juni 2007 med jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år samt det senaste årsbokslutet (2006).

Översikt av verksamheten

Bolagets verksamhet består av prospektering av mineralfyndigheter och gruvbrytning. Verksamhet bedrivs i Afrika och Norden.

Mot bakgrund av Bolagets expansion har ytterligare ledningsresurser knutits till Bolaget. IGE har omorganiserats med syfte att lyfta fram Bolagets portfölj och dess potential.

Notering och kapitalisering av IGE Nordic AB

Arbetet med att koncentrera den Nordiska verksamheten till det helägda dotterbolaget IGE Nordic AB har fortskridit under rapportperioden. Målsättningen är att under innevarande verksamhetsår genomföra en kapitalisering av IGE Nordic AB, vilket kräver beslut på bolagsstämma, samt att i anslutning därtill ansöka om notering av IGE Nordic AB på Oslo börs.

IGE:s ledning och styrelse är av uppfattningen att en uppdelning av IGE:s verksamheter i separata bolag på ett bättre sätt kommer att tydliggöra värdena av de olika projekten inom IGE koncernen och därmed möjliggöra en mer transparant struktur för IGE koncernens tillgångar. Verksamheterna i Norden respektive Afrika skiljer sig åt i väsentliga avseenden bl a beträffande resurser i form av management och geologisk expertis. En uppdelning underlättar identifieringen och rekryteringen av de resurser som behövs för den fortsatta exploateringen av IGE koncernens tillgångar samt skapar bättre förutsättningar för framtida finansieringar av koncernens verksamheter i Norden och Afrika.

Villkoren för den planerade kapitaliseringen samt noteringen är inte slutgiltigt fastställda. Dessa kommer att påverkas av en rad olika faktorer såsom värdering, rådande marknadsläge, styrelsens beslut etc. Bolaget har för avsikt att kommunicera villkoren kring kapitaliseringen och noteringen till marknaden så snart de har beslutats.

Investeringar under perioden

Investeringar har gjorts under perioden med 15,6 MSEK (11,3).

Finansiell ställning

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 90,0 MSEK (35,3). Eget kapital uppgick på balansdagen till 200,3 MSEK (106,9) vilket gav en soliditet på 95,5 procent (92,5).


Kassaflödet under perioden

Kassaflödet under perioden uppgick till -46,6 MSEK (-19,3). De huvudsakliga anledningarna till ökning av det negativa kassaflödet, jämfört med föregående period, är att IGE har betalt ett antal relativt stora belopp av engångskaraktär avseende verksamheten i Angola. Utöver detta har bolaget ökat borraktiviteterna inom den nordiska verksamheten vilket bidrar till det negativa kassaflödet.

IGE har även placerat en del av sin likviditet i likvida obligationer med kort löptid.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgår till 0 MSEK (0) med ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner om -8,3 MSEK (-12,8). Moderbolagets likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 84,9 MSEK (34,2). Investeringar under perioden uppgick till 6,6 MSEK (8,9).

Ställda panter och eventuella förpliktelser

Det har inte skett någon förändring i ställda panter och eventuella förpliktelser under perioden.

Personal

Antal anställda i moderbolaget var, i medeltal, under kvartalet 10 (7) personer, varav 2 kvinnor (1).

Kommande rapporttillfällen

Kvartal 3 samt 9 mån jan - sept 2007 29 november 2007
Kvartal 4 och bokslut 2007: 22 februari 2008

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

International Gold Exploration IGE AB (publ)

Stockholm den 30 augusti 2007

Carl Ameln
Styrelseordförande

Bill Sundberg
Styrelseledamot

Ulrik Jansson
Styrelseledamot

Lars Olof Nilsson
Styrelseledamot

Claes Levin
Styrelseledamot

Michael Nilsson
Koncern VD