COT-Clean Oil Technology AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007.

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 11:39 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=46468

CLEAN OIL TECHNOLOGY: DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007.

(NGM:COT MTF)
Rörelseintäkterna uppgick till 1 307 Tkr (39 Tkr)
Resultat efter skatt uppgick till -3 302 Tkr (-1 719 Tkr)
Resultat per aktie uppgick till -0.08 kr (-0.07 kr)

Såväl intäkter som kostnader ökade väsentligt jämfört med motsvarande period 2006. Detta förklaras med att leveranser har påbörjats av inkomna order i slutet på 2006 samt att Bolaget intensifierat sin marknadsbearbetning och ökat produktionskapaciteten.
Resurser för att säkerställa expansion.
Under perioden genomförde Clean Oil Technology AB (publ), inom ramen för årsstämmans bemyndigande, en riktad nyemission som omfattade 10 000 000 aktier och tillförde Bolaget 20 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen fattade beslut om emissionen mot bakgrund av planerade produktlanseringar och en positiv bedömning av marknadsläget. Emissionslikviden används till investeringar i produktionsverktyg, ökad leveranskapacitet och förstärkt organisation.

Bolagets produkter har förnyats i enlighet med patenten från 2006 samt det composite-utförande som utvecklats tillsammans med ABA och DuPont. COTs produktportfölj omfattar nu en förbättrad COT OilProcessor(tm) (för i första hand tyngre dieselmotorer), en personbilsapplikation med eller utan förångningsenhet samt en hydraulapplikation med eller utan förångningsenhet. Dessutom är ett större marinfilter under framtagande.

Marknads- och distributionsorganisationer är på plats och/eller under uppbyggnad i Nordamerika, Europa (kontinenten) och i Skandinavien. Den nordamerikanska distributörsorganisationen driver flera långt framskridna förhandlingar både i USA och Mexiko, varför COT beräknar resultatet för de nästkommande 12 månaderna till:

Rörelseintäkter: 23 600 Tkr
Resultat: 6 800 Tkr

Bolagets aktie är listad på Göteborgs OTC-lista sedan den 1 november 2004. Per den 30 juni 2007 uppgick antalet aktier i Bolaget till 37 007 158. Av totalt 16 400 000 utestående optioner (inom ramen för optionsprogram enligt beslut i juni 2005) har 11 350 000 nyttjats till teckning av nya aktier.

Leveransberedskap
I samband med nyemissionen fattade styrelsen beslut om investeringar i nya tillverknings-verktyg. Vidare har Bolaget uppdragit åt Semcon att tillhandahålla projektledning och teknisk kompetens för att säkerställa seriemässig produktion. Bolagets produktionskapacitet kommer under andra halvan av 2007 att uppgå till cirka 10 000 enheter för att under 2008 planeras uppgå till ca 50 000 enheter. Kapaciteten bedöms vara tillräcklig för att möta positiva försäljningsutfall och hårda leveranskrav. Kapaciteten kan dessutom ökas om det visar sig nödvändigt.


Marknadsaktiviteter
Under perioden har arbetet att etablera global distribution fortskridit. I Europa är etableringsarbetet inne i en relativt tidig uppbyggnadsfas och de kommande 12 månadernas försäljning förväntas i första hand komma från USA, Mexiko och Sverige.

I USA pågår utvärderingsprogram och förhandlingar med såväl distributionsflottor som lastvagnstillverkare. Enligt COTs amerikanska distributör står man nära genombrott hos flera betydande kunder. Leveranser enligt det Letter of Intent som tecknats mellan COTs amerikanska distributör och SSA Marine beräknas kunna påbörjas under andra halvåret. Kunden för också förhandlingar om investeringsstöd från CARB (Californian Air Resource Board).

Vidare marknadsförs COTs teknik aktivt i Mexiko. Den mexikanska marknaden för vägtransporter och fordonsrelaterade produkter är stor - landet har över 100 miljoner invånare. Mexiko (och inte minst huvudstaden Mexico City) har under lång tid dragits med svåra miljöproblem och den politiska agendan i landet domineras alltmer av nödvändigheten att reducera negativ miljöpåverkan. Under perioden inleddes förhandlingar med Mexico City Government om försäljning av ett betydande antal COT OilProcessor(tm) till offentliga transportfordon. Huvudargumentet för produkten är kombinationen av miljövinster och driftekonomiska besparingar. Förhandlingarna följer mexikansk lagstiftning för offentliga upphandlingar, som i allt väsentligt motsvarar vad som gäller inom EU. Upphandlingen beräknas vara avslutad under tredje kvartalet 2007 och omfattar i ett första skede ca 10 000 enheter.

I Sverige marknadsförs COTs hydraulprodukter av Lyom AB. COT bygger i samarbete med LA-Gruppen upp en komplett distributionsorganisation för fordonsrelaterade produkter - inklusive personbilssegmentet.


Miljöbilsmarknaden
Under utvecklingsarbetet med COTs nya personbilsfilter har etanoldrivna fordon visat en betydande avsättningspotential för Bolagets teknik. Användning av etanol som bränsle ger stora miljövinster i form av reducerade koldioxidutsläpp, men medför också en del tekniska problem och extra kostnader. Bland annat läcker förbränningsrester och oförbränt bränsle ned i motoroljan och försämrar dess smörjande egenskaper. Av detta skäl rekommenderar exempelvis Volvo och Saab väsentligt kortare oljebytesintervall för sina etanoldrivna bilar jämfört med motsvarande bensindrivna. Volvo rekommenderar var 1.000e mil jämfört med normalt var 3.000e mil. COTs teknik fungerar i alla typer av motorer, för alla typer av bränsle, men behovet är kanske allra störst i just miljöbilar.

Lansering av ett komplett konsumenterbjudande planeras till miljöbilsmässan (Clean Vehicles and Fuels European Symposium and Exhibition) på Stockholmsmässan i Älvsjö den 7-9 november 2007.

Problemen med etanoldrift väcker intresse hos berörda myndigheter och politiker. COT har framgångsrikt etablerat ett strategiskt kontaktnät och mött positivt gensvar på både riksnivå och lokal respektive regional nivå. Bolagets styrelse bedömer att omställningen till miljöbränslen medför en betydande försäljningspotential för COT. För närvarande arbetar Bolaget lokalt i Sverige med dessa frågor, men strategi och metodik skall också appliceras internationellt.


Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Bokslutsrapport för 2007 lämnas den 29 februari 2008.


Göteborg den 31 augusti 2007
Styrelsen


(för fullständig rapport se bifogad fil)


COT - Clean Oil Technology AB's affärsidé är att utveckla, tillverka, sälja och marknadsföra produkter som ger stora miljömässiga och ekonomiska besparingar vid användning inom system med smörjoljor och hydrauloljor på en global marknad.