Tele 5 AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:13 CEST

(NGM:TEL5 B)

202% omsättningsökning från föregående år med en rörelsemarginal på 23,3% legalt

Proforma koncern januari-juni 2007 (inkl. Servage)
* Omsättningen 26.590 tkr
* Rörelseresultat före avskrivningar 7.954 tkr
* Rörelseresultat 6.295 tkr
* Rörelsemarginal 23,7%

Legal koncern januari-juni 2007 (januari-juni 2006)
* Omsättningen 22.181 tkr (10.184 tkr)
* Omsättningsökning med 44,5% från första kvartalet 2007
* Rörelseresultat före avskrivningar 6.459 tkr (-633 tkr)
* Rörelseresultat 5.167 tkr (-763 tkr)
* Rörelsemarginal 23,3% (-7,5%)
* Resultat före skatt 4.908 tkr (-764 tkr)
* Resultat efter skatt 3.476 tkr (-366 tkr)
* Resultat per aktie 1,03 kr (-0,21 kr)

Legal koncern april-juni 2007 (april-juni 2006)
* Omsättningen 13.459 tkr (4.458tkr)
* Resultat efter skatt 1.700 tkr (-857 tkr)
* Resultat per aktie 0,50kr (-0,48 kr)

Efter periodens utgång
* Sten K Johnsson genom TIBIA Konsult AB över 10% i Tele5

Om Tele5

Tele5 erbjuder under eget varumärke en helt ny typ av prenumerationsbaserade tjänstepaket inom IT och telefoni. Tele5s tjänsteområden inkluderar webhotell, IT-hotell (ASP) och moderna telefonilösningar. Tele5s tjänsteplattform, möjliggör skalbara kommunikationslösningar där egna investeringar i maskin- eller programvara ej är nödvändiga. Tele5:s målsättning är att erbjuda ett komplett tjänsteutbud för små och medelstora företag med en kostnadsminskning om ca 30-50 procent. Bolaget grundades 2001, har kunder i över 100 länder och är värd för över 125 000 webplatser.

Marknaden

Tele5 vänder sig till en global web-baserad marknad för prenumerationsbaserade högvärdestjänster inom IT och telefoni. Tjänsterna benämns även On-Demand eller ibland Software as a Service (SaaS). Detta är tjänster som normalt skulle kräva egen personal som t.ex. telefonister, datatekniker, administratörer och ekonomer och maskinvara. Tele5:s styrelse bedömer att marknaden för Bolagets beprövade tjänstekoncept kommer att ha en kraftig tillväxt de kommande åren, inte minst genom trenden mot ett ökat inslag av prenumerationstjänster samt en ökad integration mellan tele och data. Prenumerationskonceptet bedöms också vara speciellt intressant för Bolagets primära målgrupp av små och medelstora företag som nu har möjlighet att både sänka kostnaderna och erhålla en professionell IT- och telekommiljö.

Ett flertal oberoende undersökningar visar på tillväxt i storleksordningen 20% under de närmaste åren. Inom vissa applikationsområden antas marknaden för prenumerationsbaserade tjänster växa ännu snabbare. Sammantaget gör Bolagets styrelse bedömningen att marknaden håller på att förändras i grunden, dels genom ökat inslag av prenumerationsbaserade tjänster dels genom en integration mellan tele och IT-tjänster, samt att Tele5 är väl positionerat för att ta vara på denna förändring.


Förenklad koncernstruktur

>From den 1 januari har all verksamhet från moderbolaget Tele5 och dotterbolaget Utmärkt IT flyttats flyttats till dotterbolaget Levonline, som nu är koncernens produktionsbolag. Säljverksamheten drivs i dotterbolaget Aphone. Moderbolaget Tele5 har således ingen verksamhet from årskiftet.


Jämförelsesiffror

Jämförelsesiffror för samma period föregående år inom parantes.


Omsättning och resultat januari -juni

Omsättningen för årets sex första månader uppgår till 22.181 tkr (10.184 tkr). Rörelseresultatet uppgår till 5.167 tkr (-763 tkr) med en rörelsemarginal på 23,3% (-7,5%). Finansnettot är -259 tkr (-1 tkr), vilket ger ett resultat efter finansnetto på 4.908 tkr (-764 tkr) och en vinstmarginal på 22,1% (-7,5%).


Andra kvartalet

Omsättningen för andra kvartalet uppgår till 13.459 tkr (4.458 tkr). Rörelseresultatet uppgår till 2.567 tkr (-1.450 tkr) med en rörelsemarginal på 19,1% (-32,5%). Finansnettot är -127 tkr (-1 tkr), vilket ger ett resultat efter finansnetto på 2.440 tkr (-1.451 tkr) och en vinstmarginal på 18,1% (-32,5%).


Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under perioden januari - juni uppgått till 125 tkr (140 tkr). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar och dotterbolag uppgår till 12.998 tkr (1.777 tkr).

Likviditet och finansiell ställning

Likvida medel uppgick till 6.943 tkr den 30 juni 2007 (2.148 tkr). Det egna kapitalet vid periodens slut är 43.442 tkr (8.441 tkr). Soliditeten uppgick till 48,8% (66,7%). Förutom Servages köpeskillingen om EUR 1,5 miljoner kontant kan maximalt ytterligare EUR 800.000 i tilläggsköpeskilling komma att utgå under 2008. Denna framtida tilläggsköpeskilling har tagits upp som en kortfristig skuld och goodwill.

Personal

Antalet anställda vid periodens utgång var 45 st (20 st). Genomsnittligt antal anställda under perioden var 35 st (20 st).

Moderbolaget

Vid periodens utgång är antalet anställda 0 st (2 st), genomsnittligt antal anställda under året har varit 0 st (2 st).

Omsättningen för första halvåret uppgår till 582 tkr (528 tkr). Rörelseresultatet är -29 tkr (-574 tkr) och efter finansnetto uppgår resultatet till -261 tkr (-574 tkr). Likvida medel i moderbolaget uppgår till 526 tkr (1.245 tkr). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0 tkr (57 tkr).

Servage GmbH
Tele5 har köpt Servage GmbH. Servage GmbH är ett snabbväxande tysklandbaserat Webbhostingföretag med god lönsamhet. Företaget hade vid förvärvstillfället ca 18.000 kunder som återfinns i bl a Europa, USA, Kanada, Australien och Japan. Förvärvet förväntas leda till en ökad vinst per aktie för Tele5.
Förutom köpeskillingen om EUR 1,5 miljoner kontant kan maximalt ytterligare EUR 800.000 i tilläggsköpeskilling komma att utgå under 2008.


Organisk tillväxt ökar efter omstrukturering av Aphone Omstruktureringen av Aphone har avslutats och en ny organisation och säljprocess har lanserats. Investerinar har gjorts i IT-system och organisation för att fortsätta öka effektiviteten för bolagets telemarketing organisation.


Zone Media OŰ och TBA Media AB

Efter genomförd Due- Diligence har Tele5 beslutat att inte genomföra förvärvet av Zone Media OŰ eller TBA Media AB.

Tvist rörande tilläggsköpeskillingen för Levonline

Det föreligger en tvist rörande tilläggsköpeskillingen för Levonline. Det tvistiga beloppet uppgår till 7.667.910 kronor varav 2.584.885 kronor kontant och resterande del i aktier. Tvisten ska enligt avtal avgöras genom ett skiljeförfarande.

Efter periodens utgång

Sten K Johnsson genom TIBIA Konsult AB över 10% i Tele5 En extra bolagstämma den 3 augusti 2007 beslutade om en riktad nyemission till Sten K Johnsson som genom TIBIA Konsult AB tecknat 153 846 st aktier av serie B till en teckningskurs om 19,50 kronor per aktie. TIBIA Konsult AB:s innehav uppgår därmed till över 10% av både röster och kapital.Mål

· Tele5 ska etableras som ett starkt varumärke. Det underlättar särskiljning av företagets erbjudande från konkurrenternas.

· Tele5 vill vara pionjär på att utnyttja ny teknologi och nya affärsmöjligheter som nya typer av innovativa tele- och datatjänster skapar.

· Tele5 ska erbjuda målgruppen små och medelstora företag med upp till 200 anställda en kostnadsminskning om ca 30-50 % på utvalda kommunikationstjänster.

· Tele5 har ambitionen att fortsätta förvärva bolag för att komplettera utbudet och fortsätta växa med bibehållen kontinuerlig lönsamhet.

· Tele5 har målsättningen att lansera allt fler av företagets web-baserade produkter på en internationell marknad.