Munters AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2007 7 augusti 2007

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 14:02 CEST

ANDRA KVARTALET

• Orderingången ökade till 1 688 Mkr (1 573), upp 7% - justerad1 upp 1%
• Fortsatt kraftig tillväxt inom Dehumidification, med hög efterfrågan på energieffektiva produkter för kommersiella lokaler
• MCS har påverkats negativt av mycket torrt väder fram till andra hälften av juni, då delar av Eu-ropa fick kraftiga regn
• HumiCool fortsätter att utvecklas väl men har påverkats av låg efterfrågan på förkylare till gas-turbiner jämfört med ett starkt andra kvartal 2006
• Nettoomsättningen ökade till 1 524 Mkr (1 456), upp 5% justerad1
• Nettoresultatet uppgick till 70 Mkr (79)
• Fortsatt förbättring av resultat och rörelsemarginal inom Dehumidification och HumiCool, ex-klusive nyförvärvade Sial
• Försvagat resultat orsakat av torrt väder och engångsposter om 10 Mkr inom division MCS, samt normala säsongsmässiga rörelseförluster inom Sial om 10,5 MKr
• Kostnadsreduktionsprogram initierat på MCS
• Resultat per aktie uppgick till 0,95 kronor (1,06)
• Avtal om förvärv av danska Turbovent i slutet av juni stärker HumiCools position inom klimat-kontroll för jordbruksindustrin
DELÅRSPERIODEN

• Orderingången ökade till 3 215 Mkr (3 088), upp 3% justerad1
• Nettoomsättningen ökade till 2 928 Mkr (2 841), upp 5% justerad1.
• Nettoresultatet uppgick till 148 Mkr (150)
• Resultat per aktie uppgick till 1,99 kronor (2,02)För ytterligare information, kontakta:
Lars Engström, Chief Executive Officer,
telefon 08-626 63 03, lars.engstrom@munters.se

Jonas Samuelson, Chief Financial Officer,
telefon 08-626 63 06, jonas.samuelson@munters.se

Denna delårsrapport, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på www.munters.com


Munters är världsledande inom fuktreglering med tjänster och produkter för vatten- och brand¬skade¬sanering samt avfuktning, befukt¬ning och kylning av luft. Affärsidén bygger på att vara ett globalt service- och applikationsorien-terat nischföretag för luftbehandling med fokus på miljövänliga och energieffektiva lösningar. Verksamheten är organiserad i de tre divisione¬rna Dehumidification, MCS (Moisture Con¬trol Services) och HumiCool. Till¬verk¬ning, för¬sälj¬ning och service sker med drygt 3 900 fast an¬ställ¬da ge¬nom egna bolag i 30 länder. Munters aktie är note¬rad på Nordiska listan, Mid Cap