Borevind

Delårsrapport januari - juni 2007, Borevind AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 08:54 CEST


Balansomslutning 73 690 tkr (14 101 tkr)
Eget kapital 72 885 tkr (13 573 tkr)
Soliditet 98,9 % (96,3%)
Eget kapital per aktie 8,34 kr ( 5,46 kr)
Rörelseresultatet uppgår till -2 333 tkr (- 1 273 tkr)
Resultat efter finansiella poster -2 052 tkr (- 1 187 tkr)
Resultat efter skatt -2 052 tkr ( - 1 187 tkr)
Resultat per aktie efter skatt utgör för perioden -0,23 kr (- 0,48 kr)


Väsentliga händelser under januari - juni

Bolaget genomför under maj månad en företrädesemission som tillför bolaget tkr 61 794
Bolaget beslutar att byta marknadsplats till OMX First North från den 1 augusti
Efter beslut på årsstämma genomförs en split 2:1 av aktien
Beslut fattas om företrädesemission
Bolaget har ordinarie årsstämma den 2 april
Bolaget breddar och fördjupar analysen av energislag och bolag där investeringar planeras
Bolaget har under perioden förstärkt organisationen och flyttad till nya lokaler

Kommande rapporttillfällen är planerade till:

Delårsrapport Q3 2007-11-15
Bokslutskommuniké 2007 2008-02-21


Verksamheten
Bolaget hade sin ordinarie årsstämma i Henån den 2 april. Vid stämman beslutades bl.a. att genomföra en split av aktien 2:1.

Styrelsen bemyndigades också att vid ett eller flera tillfällen genomföra företrädes-
emissioner om högst 4 000 000 nya aktier. Styrelsen beslutade i enlighet med mandatet att under maj månad genomföra en företrädesemission genom utgivande av 3 745 061 nya aktier till en kurs av kr 16:50 per aktie. Emissionen, som övertecknades tre, gånger tillförde bolaget kr 61 793 506:50 före emissionskostnader. Teckningsperioden var 14-28 maj. Styrelsen beslutade att byta marknadsplats från Aktietorget till OMX First North där Bolagets aktie är listad sedan 1 augusti.

Med en förstärkt balansräkning och utökad organisation, med ytterligare två nyckelpersoner, har Borevind ökat takten i investeringsarbetet. Bolaget skapade förutsättningar för en alltmer aktiv förvärvsstrategi och snabbare tillväxt. Borevind kommer att fortsätta att investera i främst onoterade bolag verksamma inom olika slag av förnybar energi och på olika nivåer i energiproduktionsprocessen. Det innebär att vi ökar underlaget för möjligheterna att uppnå synergieffekter vid samverkan mellan portföljbolagen och därmed öka lönsamheten.

Borevind har under perioden identifierat ett flertal intressanta investeringsobjekt och har under perioden byggt en portfölj av möjliga investeringar inom ett flertal energiområden.

Portföljbolag
RES Skandinavien AB
Inom RES Skandinavien AB fortgår projekteringen av ytterligare vindkrafts-anläggningar enligt plan. Bolaget har en omfattande projektportfölj.

Ungefär 14 månader efter försäljning av "Hornberget" överlämnades vindkrafts-anläggningen, på 5 verk motsvarande 10 MW till Jämtkraft den 2 april. Anläggningen invigdes av näringsminister Maud Olofsson.

Under juni månad sålde RES Skandinavien en anläggning med 5 verk motsvarande 10MW till Umeå Energi. Anläggningen beräknas stå färdig i mars 2009.

"Havsnäs" med tillstånd för 48 verk motsvarande 96MW, som alla vunnit laga kraft, är under försäljning.
"Tysvaer" i Norge innehar koncession för uppförande av 13 verk med en preliminär effekt på 26 - 39 MW beroende på turbinval. Projektet är under försäljning.

Switchpower
Under maj månad lanserade Switchpower sina produkter och tjänster inom solenergi på den grekiska marknaden. Bolaget träffade avtal med ett grekiskt teknikföretag som företräder Switchpower på den växande grekiska solenergimarknaden. Verksamheten intensifieras mot exportmarknaderna bl.a. i mellanöstern.
Switchpower har installerat 680 kvadrat-meter solcellspaneler på arenan Ullevi i Göteborg. Detta är Nordens största solenergiprojekt. Anläggningen med solceller ger en elproduktion på cirka 80 000 kWh per år, vilket motsvarar ca 5 nybyggda villors totala energiförbrukning. Bolagets marknadsandel på den svenska marknaden uppgår nu till ca 45 %.

Storrun Vindkraft AB
Borevinds option att förvärva 20% av aktierna i Storrun Vindkraft AB, ett vindkraftsprojekt med tillstånd för 12 verk motsvarande 30 MW, ligger fast. Vind- mätningarna är avslutade. De preliminära resultaten visar på betydligt bättre vindförhållanden än förväntat. Detta innebär att Borevind har rätt till en tilläggs-köpeskilling. Av denna skall sek 2 miljoner betalas under innevarande år och en större del när ägaren DONG Energy A/S beslutat att uppföra anläggningen vilket beräknas ske under 2008. Borevind kan då överväga att utnyttja optionen.

Investeringar
Bolagets nettoinvesteringar under perioden januari - juni 2007 uppgick till 210 tkr. De avser investeringar i inventarier.

Finansiering och likviditet
Försäljning under perioden har begränsats till vissa konsulttjänster. Periodens kassaflöde uppgick till 55 250 tkr, efter emissionen. Kassaflödet från den löpande verksamheten var minus 2 001 tkr. Likvida medel uppgick per 30 juni 2007 till 60 098 tkr. Bolaget har därutöver en beviljad men ej utnyttjad checkräkningskredit på 400 tkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Under juli månad förvärvade Borevind 115.000 aktier i Rindi Energi AB. Förvärvet skedde i två omgångar och innehavet är bokfört till 11 500 tkr.
Rindi Energi är ett gotländskt energibolag som producerar, distribuerar och säljer biobränslebaserad fjärrvärme och el på tretton orter i Sverige och två orter i Polen.

Bolaget, som haft en kraftig tillväxt och god lönsamhet, vänder sig till mindre och medelstora kommuner samt industrier i såväl Sverige som andra länder.

Framtid
Strategin att fortsatt investera i onoterade bolag inom förnybar energi ligger fast. Borevind har valt att investera i en
industrisektor som långsiktigt kommer att ha stor ekonomisk betydelse.

Den kraftigt växande efterfrågan på förnybar energi skapar därmed underlag för en ny teknikutveckling.

Borevind har nu en portfölj med ett flertal intressanta investeringsoblekt inom ett flertal energiområden. En eller flera investeringar beräknas kunna ske relativt snart.

Borevind har som målsättning att bolagets investeringsmedel skall disponeras så att högst 50 %, lägst 25 % investeras i 2 - 3 affärer under de närmaste 12 månaderna. Styrelsen gör bedömningen att resultatet kommer utvecklas positivt under andra halvåret 2007

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information kontakta:
Owe Linton
0304-435 75
0706-574980

Certified Adviser på OMX First North
Thenberg & Kinde Fondkommission AB
Tel. 031-745 50 00


Henån 2007-08-16

Styrelsen