Malka Oil

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2007, MALKA OIL GÅR IN I PRODUKTIONSFAS

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 08:42 CEST

(NGM:MALK MTF)

· Den konsoliderade omsättningen blev 156 631 TSEK för perioden.
· Nettoresultatet efter skatt för perioden var -8 530 TSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till - 0,04 SEK för rapportperioden.
· Pipeline mellan Lower Luginetskoye och Zapadno-Luginetskoye färdigställd och tagen i bruk vilket möjliggör transport av olja inom Malka Oil ABs fält.
· Rapportering av produktionsvolymer kommer att ske månadsvis med start i september. Hittillsvarande "tekniska" volymer har legat runt 240 fat per dygn.
· Det strategiskt viktiga projektet för en direktuppkoppling mot det allryska pipelinenätet Transneft har inletts. Denna uppkoppling gör det möjligt att skeppa ut olja i Ryssland och vidare på ett kostnadseffektivt sätt.
· Malka Oil AB följer Ryder Scotts rekommendation att avvakta med en västerländsk reservrapport tills erforderliga borrhålsdata föreligger i enlighet med SPEs rekommendationer.

VD-kommentar, kvartalet i korthet

Det andra kvartalet 2007 skulle jag vilja karakterisera som ett "arbetskvartal i det tysta" där vi gått från att ha varit ett prospekteringsbolag till att bli mer av ett produktionsbolag. Under gynnsamma omständigheter ser vi nu ett nytt produktionsborrhål växa fram var sjätte vecka på respektive borrplats. Det är en utmärkt bas för våra planer att uppnå de satta produktionsmålen om 12 000 fat per dag mot slutet av år 2009.

Arbetet med borrprogrammet fortskrider enligt plan och bytet av borrleverantörer har medfört en markant effektivitetsökning jämfört med tidigare situation.
Prospekteringsborrningen däremot ligger inte i linje med de tre hål vi planerat. Detta beror främst på att den tidiga våren gjorde det omöjligt att forsla in en mobil rigg. De påföljande förhandlingarna om att kontraktera en ersättningsrigg har dragit ut på tiden, vilket nu innebär att det under 2007 endast kommer att borras ett prospekteringshål. Planeringen för 2008 ligger fast med två till fem prospekteringsborrhål beroende på kapacitet och behov.

Den nya pipelinen mellan våra oljefält Lower Luginetskoye och Zapadno-Luginetskoye är färdigställd och tagen i bruk. Detta gör att vi nu kan leverera och sälja olja och kondensat också från Lower Luginetskoye-fältet. Där har testningen av borrhål 200 som tidigare meddelats givit mycket goda flöden på upp till 400 fat per dygn.

Produktionen håller sig fortfarande på en "teknisk" nivå om cirka 240 fat per dygn. Förklaringarna till detta är bland annat att olja och kondensat måste blandas i föreskrivna proportioner samt att det tar viss tid att koppla på de färdigställda borrhålen. I tillägg föreskriver också lokal praxis att man först producerar ett nytt borrhål under en viss tid utan stimulering eller andra hjälpmedel. Därefter sätter man in vedertagna stimuleringsprogram som nedsänkbara pumpar, hydraulisk spräckning av berggrunden (hydrofracking) och andra åtgärder med målet att optimera reservutvinningen över tiden.

Det är nu tid att börja se resultat av de stora satsningar som gjorts och som i allra högsta grad pågår. Därför kommer Malka Oil från september månad att börja rapportera månatliga produktionssiffror. Detta är en mycket välkommen fas i företagets utveckling och det är min förhoppning att den ska vara till nytta och glädje för oss alla.

Fredrik Svinhufvud
VD Malka Oil AB


Resultat och omsättning - koncernen

Malka Oil AB (publ) var ej noterat under 2006 och lämnade då inga kvartalsrapporter under det första halvåret. Därför visas i denna delårsrapport inga jämförelsesiffror för motsvarande period under föregående år.

För perioden 1 januari - 30 juni 2007 visar koncernen ett nettoresultat efter skatt om
- 8 530 TSEK motsvarande -0,04 SEK per aktie.

Emissionskostnader om - 9 642 TSEK avseende nyemissionerna under rapportperioden har bokats direkt mot eget kapital.

Vidare inkluderas i koncernresultaträkningen en intäktspost om 153 996 TSEK avseende aktiverat arbete för egen räkning.

I enlighet med de uppställda redovisningsprinciperna redovisas intäkter från oljeförsäljningen under uppbyggnadsskedet direkt mot olje- och gastillgångarna. Det innebär att de ej visas över koncernresultaträkningen utan istället minskar kapitaliseringen av kostnader hänförliga till utbyggnadsprogrammet. Oljeintäkterna blev drygt 5 MSEK under rapportperioden och var hänförliga till det andra kvartalet

Rörelsekostnaderna blev totalt -167 432 TSEK för rapportperioden.

Netto finansiella poster uppgick till 1 649 TSEK för januari - juni 2007.

Periodens skattepost blev 622 TSEK.

Investeringar
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden januari - juni 2007 uppgick i koncernen till 205 154 TSEK, varav investeringarna i immateriella anläggningstillgångar var 153 996 TSEK.

Finansiering och likviditet
I maj 2007 emitterade Malka Oil AB en senior konvertibel obligation på ett belopp om 60 miljoner USD (motsvarande ca 405 MSEK) före transaktionskostnader. Emissionen var riktad mot professionella och institutionella investerare. Den konvertibla obligationen har en löptid på 4 år med en kupongränta på 9% per år. Konverteringskursen är USD 1,2515 (ca 8:45 SEK) per aktie vilket motsvarade en premie på 30 % jämfört med stängningskursen den 3 maj 2007.
Kassabehållningen i koncernen uppgick till 274 221 TSEK per 30 juni 2007.

Anställda
Antalet anställda var per rapportperiodens slut i koncernbolagen 103 personer, varav 8 kvinnor och 95 män.