VLT AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 VLT AB

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 13:03 CEST

• Nettoomsättningen ökade med 1,5 procent till MSEK 473,7 (466,8).

• Rörelseresultatet sjönk till MSEK 24,1 (37,7). Resultatet har belastats med omstruktureringskostnader om MSEK 6,2 (2,9). I föregående års rörelseresultat ingår en reavinst om MSEK 5,0 från en fastighetsförsäljning.

• Resultatet efter skatt blev MSEK 56,8 (46,9).

• Vinsten per aktie hänförlig till moderbolagets aktieägare blev SEK 9,56 (7,92).

• Planerna på ett samgående mellan VLT:s och Nerikes Allehandas tidningar offentliggjordes den 20 april. Affären godkändes på VLT:s bolagsstämma 23 maj och i början av juli erhölls Konkurrensverkets godkännande. Samgåendet genomförs per 1 juli 2007 dvs efter rapportperiodens utgång.

• Rörelseresultatet för 2007, inklusive beräknade reavinster uppkomna vid strukturaffär, kommer att väsentligt överstiga föregående års nivå. Vår prognos är därmed oförändrad.

BESÖK VLT AB:s HEMSIDA
Rapporter, pressmeddelanden med mera presenteras på: www.vltab.com
För mer information, ring gärna till koncernchef Nils Engström, telefon 021-19 92 25 eller 0708-90 11 37 eller vår vice VD Thomas Wilson på telefon 021-19 91 06 eller 0705-20 30 18.