Scandinavian Healthy Brands AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2008

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 10:20 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49729


(NGM:SHEB MTF)

2008 första halvåret i sammandrag - Sports Nutrition blir det tredje benet


- Under det första halvåret så har framför allt fokus legat på att bygga upp ett tredje ben inom sporttillskott (Sports Nutrition).

- Först förvärvades SKIP AB som är ett svenskt varumärke med försäljning i både Norden, Grekland och Turkiet. Förvärvet gjordes mot en revers på 5 MSEK som skulle lösas senast sista oktober 2008 genom en nyemi ssion.

- Därefter förvärvades det egna varumärket Sportsmax och Fruitbite/Fruitblast som har stark distribution på ICA

- Slutligen förvärvades distributionsrättigheterna till några av de största amerikanska varumärkena, samtidigt som ett samarbete slöts med Arnasons Nutrition AB som har en mycket bred portfölj av Sports Nutrition varumärken. Förhandlingar om villkoren i dessa distributionsrättigheter pågår fortfarande och slutliga avtal beräknas tecknas under september.

- Planen är att under andra hal våret 2008 bygga upp en stark distribution för Sports Nutrition produkter inom dagligvaruhandeln, servicehandeln, hälsofackhandeln och specialisthandeln, så att full effekt nås under 2009 då en affärsvolym på upp till 30 MSEK beräknas uppnås. Denna affärsvolym är dock beroende av att de slutliga avtalen tecknas enligt ovan.

- Hälsokostgrossisten har integrerats med HKC så att tillväxt både i volym och i antal artiklar kan ske utan att ytterligare rörelsekapital binds.

- Alocost har lanserat det egna varumärket Inre och håller på att genomföra en omfattande modernisering av produktportföljen.

- Första halvåret 2008 har inneburit stora investeringar i både Alocost och Hälsokostgrossisten för att bygga upp förutsättningarna för tillväxt under andra hal våret 2008. Dessutom kommer det nya benet Sports Nutrition ge full effekt först under 2009. Detta har inneburit en förlust som ska vändas till vinst per månad under andra hal våret 2008.

- Den bokföringsmässiga omsättningen för koncernen under första halvåret blev 7,2 MSEK,

- Det bokföringsmässiga rörelseresultatet för koncernen under första halvåret 2008 blev -3,7 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Efter att ha förvärvat distributionsrättigheterna för ett flertal ledande internationella varumärken inom Sports Nutrition så beslutade styrelsen 28 augusti att häva förvärvet av SKIP AB. Företaget beräknas kunna ta en ledande position inom kategorin även utan SKIP och för att kunna betala förvärvet skulle Scandinavian Healthy Brands behöva genomf öra en nyemission som i dagens aktiemarknad skulle innebära en utspädning för aktieägarna på mer än 30%. Parterna är överens om att köpet går åter och ingen ytterligare kostnad uppstår för endera parten.
Förhandlingar pågår fortfarande angående villkoren för de ovan nämnda förvärvade distributionsrättigheterna. Skulle inte slutliga avtal slutas, kommer även den på årsstämman beslutade kvittningsemissionen om 3 409 090 aktier reverseras. Detta skulle dock minska intäktsunderlaget för
2009 med upp till 30 Mkr

(För fullständig rapport se bifogad fil.)