Geveko AB

Delårsrapport januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 11:50 CEST

Sammandrag

Starkt förbättrat resultat och god orderingång andra kvartalet


Andra kvartalet
Omsättningen ökade med 18% och uppgick till 510,2 (433,3) mkr. Ökningen är till största delen hänförlig till förvärv som genomfördes 2008.
Rörelseresultatet förbättrades med 64% jämfört med före­gående år och uppgick till 74,9 (45,7) mkr.
Resultatet efter skatt uppgick till 55,1 (9,1) mkr.
Verksamheterna Rostskydd och Märkspray avyttrades under våren liksom kvarvarande innehav i moderbolagets Aktieportfölj. Avyttringarna är ett led i Gevekos strategi att renodla och koncentrera verksam­heten till horisontella vägmarkeringar.
Kapitalbindningen vid periodens utgång är högre än normalt beroende på sena betalningar främst från några kommuner och nationella vägverk.
För att bättre kunna tillvarata samordningsvinster inom koncernen bedrivs verksam­heten från och med den 1 maj 2009 inom tre områden: Entreprenad, Produktion och Material­försäljning.
Första halvåret
Nettoomsättningen ökade med 12% och uppgick till 625,4 (558,0) mkr.
Rörelseresultatet, som är säsongsmässigt svagt under inledningen av året, uppgick till -32,6 (-36,1) mkr.
Koncernens resultat efter skatt uppgick till -31,0 (-68,1) mkr.
Resultatet per aktie uppgick till -7:15 (-15:75) kr.

Prognos för helåret
Med hänsyn tagen till genomförda förvärv och avyttringar samt en god marknads­utveckling bedöms både omsättning och rörelseresultat öka jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 24,3 mkr 2008.Informationstillfällen 2009-2010
Delårsrapport januari-september 200928 oktober 2009
Bokslutskommuniké 2009 4 mars 2010
Årsredovisning 2009april 2010
Årsstämma 201026 april 2010
Delårsrapport januari-mars 201026 april 2010Kontaktinformation
Hans Ljungkvist, Verkställande direktör och Koncernchef
Telefon: 031-172945
Mobil: 0705-371110
hans.ljungkvist@geveko.seInformationen i denna delårsrapport är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2009 kl 12.40.


AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Box 2137, 403 13 Göteborg, Telefon 031-172945, info@geveko.se www.geveko.se