ElektronikGruppen BK AB

Delårsrapport januari-juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 16:11 CEST

Andra kvartalet
Nettoomsättning 186 Mkr (228)
Orderingång 169 Mkr (231)
Resultat före avskrivningar -3,7 Mkr (4,5)
Resultat före skatt -8,7 Mkr (-2,4)
Resultat per aktie -1,25 kr (-0,32)

Januari-juni
Nettoomsättning 383 Mkr (452)
Orderingång 375 Mkr (467)
Resultat före avskrivningar -16,1 Mkr (7,9)
Resultat före skatt -46,4 Mkr (-5,1)
Periodens resultat -43,5 Mkr (-4,0)
Resultat per aktie -7,78 kr (-0,72)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,5 Mkr (-13,7)

Jämförelsestörande poster har belastat rapportperiodens resultat med -35,1 Mkr (0), främst fördelade på kostnader för det genomförda koncernövergripande besparings-programmet om cirka 6 Mkr, kostnader för omställning av produktionen inom affärsområde Products om cirka 12 Mkr samt goodwillnedskrivning om cirka 16 Mkr.

Det koncernövergripande besparingsprogrammet förväntas resultera i årliga kostnadsminskningar om cirka 25 Mkr och omställningsprogrammet inom affärsområde Products förväntas minska de årliga kostnaderna med ytterligare cirka 20 Mkr.

Patrik Fagerholm rekryterad som ny CFO, med tillträde senast den 1 oktober.


För ytterligare information
Fredrik Celsing, VD och koncernchef, tel 08 759 35 55, eller
Håkan Lundgren, informationschef, tel 08 759 35 79

Denna information är sådan som ElektronikGruppen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i börskontraktet med NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades
för offentliggörande den 16 juli 2009, kl 16.00.
ElektronikGruppen är en av Nordens ledande leverantörer av högteknologiska komponenter, system och produktionsutrustningar till elektronikindustrin. Verksamheten, med tre affärsområden, bygger på specialistkunskap inom elektronik och elektromekanik. Norden är hemmamarknad men ElektronikGruppen finns också i Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien, Kina och Sri Lanka. Koncernen omsatte 935 Mkr under 2008. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.