Jeeves Information Systems AB

Delårsrapport januari - juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 09:12 CEST

Jeeves står starkt

Januari - juni 2009

  • Intäkterna uppgick till 90,8 Mkr (73,3) och ökade med 24 % (16)

  • Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 9 % (11)

  • Rörelseresultatet var 8,1 Mkr (8,6) och rörelsemarginalen uppgick till 9 % (12)

  • Resultatet efter skatt uppgick till 7,4 Mkr (6,0) och resultatmarginalen blev 8 % (8)

  • Resultatet per aktie efter skatt var 2,6 kr (2,1)

  • Kassaflödet var 2,7 Mkr (4,7) och likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick till 41,0 Mkr (41,0)

  • Soliditeten uppgick till 33 % (30)


Vd:s kommentar till resultatet för delårsperioden

Jeeves visar på styrka och vi klarar oss bra trots ett svagt marknadsläge med färre affärer och hård konkurrens. Omsättningstillväxten 24 % (16) och rörelseresultatmarginalen 9 % (12) ligger i linje med våra mål. Programintäkterna (underhåll och licenser) ökar med 9 % (11). Andelen konsultintäkter har ökat vilket medfört en något sämre rörelseresultatmarginal.

Nykundstillströmningen är god och jag kan med tillfredställelse notera att flertalet av de nya affärer vi förutsett kunna göra under kvartalet har realiserats. Glädjande är också att våra utländska partners bidrar med hälften av alla nya kunder under kvartalet.

Inför det tredje kvartalet förväntar jag att vissa kunder fortsätter att vara avvaktande i sina investeringsbeslut. Men Jeeves är väl positionerat med ett erbjudande med hög flexibilitet och låga ägandekostnader som tilltalar kunderna. Vårt prospektläge är gott.


För ytterligare information kontakta:
VD Bengt-Åke Älgevik, +46 8 587 099 00 eller CFO Anna Salomon-Sörensen +46 8 587 099 45

 

Fakta om Jeeves Information Systems
Jeeves Information Systems AB är en ledande leverantör av affärssystem, som med produkterna Jeeves Selected, Jeeves Universal och Garp förser företag med effektiva lösningar för att utveckla och stötta sina affärsprocesser. Jeeves affärssystem erbjuder en bred funktionalitet till marknadens lägsta totala ägandekostnad*. Kunderna är företag med 5 till 1000 anställda och de finns idag bland cirka 4 000 företag i över 40 länder. Jeeves fokuserar på produktutveckling medan försäljning sker via partners och återförsäljare. Verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är Jeeves noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se.

* Radar Group