Intrum Justitia AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2012

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2012 08:47 CEST

Andra kvartalet 2012

  • Koncernens nettoomsättning andra kvartalet 2012 uppgick till 1 040 MSEK (977). Justerat för valutaeffekter ökade omsättningen med 7 procent med en organisk tillväxt på 7 procent (3).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 218 MSEK (210). I rörelseresultatet ingår omvärderingar av portföljer med köpta fordringar om 2 MSEK (16). Rörelsemarginalen var 21 procent (21). Exklusive omvärderingar av portföljer med köpta fordringar uppgick rörelsemarginalen till 21 procent (20).
  • Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 139 MSEK (110) och resultatet per aktie var 1,77 SEK (1,39).
  • Utbetalningar för investeringar i köpta avskrivna fordringar uppgick till 667 MSEK (276).
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 410 MSEK (326).
  • I maj slutfördes förvärvet av en polsk skuldportfölj  med ett utestående värde på ca 1,5 miljarder SEK.
  • I juni omförhandlades delar av koncernens banklån. Den omförhandlade syndikerade lånefaciliteten uppgår till 5 miljarder SEK.

Kommentar från VD och koncernchef Lars Wollung

Årets andra kvartal innebär en fortsatt positiv utveckling för Intrum Justitia jämfört med samma period förra året. Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent och rörelseresultatet  ökade med 11 procent justerat för valutaeffekter och omvärderingar av portföljer.

Kassaflödet från rörelsen ökar med 26 procent till 410 MSEK under det andra kvartalet och koncernens finansiella ställning är stark. För att kunna ta vara på möjligheter till expansion under de kommande åren har vi under kvartalet fortsatt arbetet med att stärka vår lånefinansiering genom att utöka vår möjlighet till bankupplåning och förbättra lånens förfallostruktur.

Vårt verksamhetsområde Finansiella tjänster, med tonvikt främst inom köp av förfallna fordringar, utvecklas fortsatt väl. Intäkterna ökade med 12 procent under det andra kvartalet, med fortsatt höga marginaler och med en mycket god avkastning. Investeringsnivån under andra kvartalet var den högsta i Intrum Justitias historia främst tack vare höga investeringar i Norra Europa.

I vår Kredithanteringsverksamhet ser vi en fortsatt stabil trend med en omsättningstillväxt på 5 procent under det andra kvartalet. Tillväxten drivs både av ökande investeringar i portföljer med avskrivna fordringar och av tillväxt inom kredithantering på uppdrag av externa kunder. Rörelseresultatet påverkas kortsiktigt negativt av fortsatta ökningar i kostnader för att ta ärenden genom de rättsliga systemen, en utveckling som kommer att fortsätta också under andra halvåret. Långsiktigt skapar detta goda förutsättningar för att stärka lönsamheten och öka stabiliteten i avkastningen på våra portföljer med avskrivna fordringar.

I våra regioner har Norra Europa en fortsatt positiv trend för såväl intäkter som rörelseresultat till följd av ökade investeringar i portföljer med avskrivna fordringar samt en god organisk utveckling inom kredithantering. I Centrala Europa utvecklades resultat och marginaler positivt under det andra kvartalet men med en otillfredsställande nivå vad gäller investeringar i portföljer med avskrivna fordringar.  I Västra Europa har vi en god organisk utveckling inom kredithantering  men en negativ påverkan på intäkter och resultat från selektivt minskade investeringsnivåer inom avskrivna fordringar, till följd av den osäkra makroutvecklingen i flera av länderna inom regionen.

Arbetet med att utveckla vårt tjänsterbjudande i den tidiga delen av betalningskedjan fortsätter enligt plan, där vi mot slutet av det andra kvartalet lanserade en factoringtjänst på den svenska marknaden.

Presentation av Delårsrapporten
Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com/Investor relations. Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Lars Wollung samt ekonomi- och finansdirektör Erik Forsberg i en telefonkonferens med start idag kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring +46 (0) 8 505 597 72 (SE) eller +44 (0) 20 710 862 05 (UK). 

Ytterligare information
Lars Wollung, verkställande direktör och koncernchef, tel: 08-546 10 202
Erik Forsberg, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-546 10 202
Annika Billberg, IR & Kommunikationschef, tel: 08-546 10 203, mobil: 070-267 9791

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2011 till 4 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.