Nordic Camping & Resort AB

Delårsrapport januari – juni 2012

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 16:26 CEST

April – Juni i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade till 12 139 (8 615).
 • Rörelseresultatet ökade till 880 (21).
 • Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 428 (-113).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 327 (2 926) KSEK.

 

Januari – Juni i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade till 15 087 (10 731) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 661 (-3 859) KSEK,
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 288(-4 116) KSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 766 (3 483) KSEK

 Händelser efter rapportperioden

 • Mycket stark juli med 28 % omsättningsökning och kraftig resultatförbättring
 • Förvärv av Hökensås semesterby med cirka 5 500 KSEK i omsättning
 • Avtal med Flaten Camping i Stockholm förlängt i ytterligare 7 år, inklusive nytt markområde med upp till 50 nya ställplatser

 

Bästa andra kvartalet i Nordic Camping & Resorts historia

 Nettomsättningen var under årets andra kvartal rekordhöga 12 139 KSEK vilket motsvarar en ökning med 41 % mot föregående års 8 615 KSEK. Rörelseresultatet förbättrades till 880 KSEK, vilket är bolagets bästa andra kvartal genom tiderna, att jämföras med 21 KSEK för samma period föregående år.

Den starka omsättningstillväxten som bolaget upplever är en effekt av de strategiskt rätta förvärven som genomförts samt fortsatt bra organisk tillväxt på befintliga anläggningar. De investeringar bolaget gjort i att göra anläggningarna mer moderna, fräscha och med fler stugor ger resultat. De nya bokningsfunktionerna online och nya marknadssamarbeten har inneburit en positiv försäljningstrend som är ihållande. Vi är nöjda med att samtliga anläggningar visar positiva operativa resultat vid utgången av årets andra kvartal.

 Nordic Camping & Resort har under årets andra kvartal gjort större investeringar i nya anläggningar för säsongen, Ekudden i Mariestad samt Bredsands Camping & Stugby i Enköping. Anläggningarna har genomgått renoveringar, byggnationer av husbilstomter för husbilar samt uppfräschning av allmänna ytor. Under perioden färdigställdes utöver detta bland annat fem attraktiva stugor på Edsviks Camping i Grebbestad.

 Ekuddens Camping erhöll fyra stjärnor vid SCRs (Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation) årliga revision och klassificering. Även betydelsefulla marknadsavtal slöts under perioden med bland annat Motormännen vars medlemmar i Sverige uppgår till 120 000 samt Nordic Travel/Golf.se som möjliggör bokning av golfpaket med attraktivt boende på flera av våra anläggningar.

Händelser efter rapportperioden


Kraftigt ökad omsättning och resultatförbättring i juli

Omsättningen under årets i särklass viktigaste månad juli steg med 28 % och det med ett mycket bra resultat. Utväxlingen i och med fler anläggningar blir stark och både nya Bredsand Camping & Stugby i Enköping och Ekuddens Camping i Mariestad överträffar våra förväntningar.

Hökensås Semesterby ny anläggning inom Nordic Camping & Resort

I linje med kommunicerade tillväxtstrategin har bolaget under augusti månad avtalat om förvärv av Hökensås semesterby. Anläggningen omsätter idag cirka 5,5 mkr. Tillträde 1 januari 2013. Det blir bolagets tredje förvärv under den senaste 12 månaders perioden. Sammantaget har Nordic Camping & Resort genom dessa tre förvärv tillfört cirka 15 mkr i omsättning.

Förlängt avtal med upp till 50 nya ställplatser på Flaten Camping i Stockholm

Nordic Camping & Resort förlänger kontraktet med Stockholm Stad gällande driften av Flaten Camping i ytterligare sju år. I samband med detta får bolaget möjlighet att utveckla 40 – 50 nya ställplatser för husbil och husvagnar i anslutning till campingen och Flatenbadet. Stockholm Stad investerar samtidigt 4 mkr i upprustning av Flatenbadet. Det finns redan idag stor efterfrågan på ökad kapacitet på denna anläggning.

Ekonomi

 

Perioden 1 april till 30 juni 2012

Bolagets omsättning uppgick till 12 473 KSEK (moderbolaget 11 339 KSEK). Rörelseresultatet var 880 KSEK (moderbolaget 558 KSEK). Resultatet efter skatt uppgick till 428 KSEK (moderbolaget -133 KSEK). Verksamhetens högsäsong ligger huvudsak i kvartal 3, vilket kommer att ge en resultatmässig positiv effekt under det tredje kvartalet.

 

Investeringar och förvärv

Investeringar har gjorts i befintliga campinganläggningar på sammanlagt 4 181 KSEK (10 846 KSEK) under perioden.

 

Likviditet och kassaflöde
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 1 993 KSEK (moderbolaget 743 KSEK). Inkluderat checkkredit uppgår likviditeten till 4 493KSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 1 327 KSEK (moderbolaget 802 KSEK).

 

Eget kapital

Nordic Campings egna kapital uppgick till 27 416 KSEK per 30 juni 2012 (moderbolaget 26 289). Eget kapital per aktie uppgick till 3,59 kr/aktie.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med RR20, Delårsrapportering. Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen 2011.

 

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

 

Kommande informationstillfällen

Publiceringsdatum för ekonomisk information:

Delårsrapport jan – september 2012 – 12 november 2012

Bokslutskommuniké 2012 – 28 februari 2013

 

Stockholm 27 augusti 2012

 

Tom Sibirzeff

VD

 

Nordic Camping & Resort AB (org.nr 556618-9873)

Artillerigatan 10 NB

114 51 Stockholm

Telefon: 08-782 90 05

Fax: 08-667 63 60

www.nordiccamping.se

Nordic Camping & Resort (publ) är Sveriges ledande kedja inom camping och resort. Verksamheten bedrivs på 10 anläggningar från Östersund i norr till Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Nordic Camping & Resort AB (publ) vision är att vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat semesterboende i kombination med ett risktäckande hotellkoncept. Bolagets aktie handlas på Aktietorget med kortnamnet CAMP. Bolaget har kreditvärdighet AAA hos kreditvärderingsföretaget Soliditet. För mer information besök www.nordiccamping.se