Micropos Medical AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 18:34 CEST

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2012

Klicka här för att ladda ner en PDF version av rapporten

  • RayPilot® bekräftas av närmare 1 000 behandlingar
  • Resultat efter finansiella poster –4,3 MSEK (-2,7)
  • Soliditet 86,4 % (86,8 %)
  • Resultat per aktie efter skatt – 0,24 SEK (-0,18)

Bolagets verksamhet i korthet

Micropos långsiktiga mål är att sälja och licensiera ut medicintekniska produkter som förbättrar strålbehandling av cancer för patienter och kliniker. Produkterna skall företrädesvis komma från egen immaterialrättslig skyddad forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Bolagets produkt RayPilot® för ökad precision vid strålbehandling av cancer finns idag installerat i Sverige, Danmark, Tyskland och Italien för användning på prostatacancerpatienter men tekniken är tänkt att även kunna användas vid strålbehandling av bland annat bröst-, gyn-, lever- och barncancer som är cancerformer där det idag finns en stor risk för rörlighet under behandling. Syftet med systemet är att kontinuerligt registrera tumörens läge i kroppen vid strålbehandling av cancer för att säkerställa att strålningen sker på tumören och ej på den friska omkringliggande vävnaden. Genom att veta exakt var tumören är belägen, även under behandlingen, kan effekten bli att fler patienter botas, biverkningarna minskar samt att antalet behandlingar på ett säkert sätt kan minskas från ett 40-tal till mellan 5-10 stycken.

Bolagets utveckling under perioden april - juni 2012

Under mars 2012 installerade Micropos Medical det första RayPilot® systemet på ett sjukhus i norra Italien och användning på prostatacancerpatienter har påbörjats under maj månad. Installationen har gjorts på en privat strålbehandlingsklinik som ingår i en kedja av italienska sjukhus och förväntas verka som en referens både för övriga sjukhus i kedjan samt för den italienska marknaden. Installationen är ett resultat av samarbetet med den italienska distributören Radius som Micropos tecknade distributörsavtal med i juli 2011. Den italienska marknaden, som omfattar över 160 strålbehandlingskliniker har en stor potential som teoretiskt har ett värde på över 250 MSEK på systemsidan och årligen 135 MSEK när det gäller förbrukningsvara inom Micropos första produktsegment för RayPilot® som gäller prostatacancer.

Under april 2012 beviljades Micropos Medical 500 000 SEK i forskningsstöd av Vinnovas Forska&Väx i hård konkurrens med andra företag. Syftet med stödet är att bredda RayPilot®  med en funktion för att automatiskt mäta vilken strålningsdos som träffar tumörområdet.

Årsstämman i maj beslutade att befullmäktiga styrelsen att genomföra en eller flera nyemissioner under innevarande år.

Under maj 2012 deltog Micropos på ESTRO 31, Europas största kongress inom strålbehandling, där besökare från hela världen kunde ta del av den nya generationens RayPilot® system. I samband med kongressen hölls dessutom ett användar- och distributörsmöte där ett 30-tal deltagare fick information om den senaste utvecklingen av RayPilot® systemet. Efter ESTRO kongressen har löpande uppföljning skett av genererade kontakter och ett flertal möten bokats in för lokala demonstrationer.

På kongressen publicerades även fem vetenskapliga arbeten gällande RayPilot® systemet som antagits efter granskning av en vetenskaplig kommitté, vilket gör att det totala antalet vetenskapliga publikationer kring RayPilot® systemet uppgår till 25 stycken. En av publikationerna, "Time-resolved evolvement of target dose distribution during IMAT with and without dynamic MLC tracking", som är ett resultat från det forskningsarbete som påbörjades 2010 med RayPilot® systemet i ett samarbete mellan Århus Universitetssjukhus i Danmark och Sydney Medical School i Australien tilldelades priset Best Young Physics Poster Award.

Följande arbeten, vilka samtliga finns att ladda ned från Micropos hemsida, presenterades på kongressen:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

- CLINICAL EXPERIENCE OF REAL-TIME TRACKING WITH THE RAYPILOT SYSTEM IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER

Århus Universitetssjukhus (Danmark)

- THREE DIMENSIONAL OPTICAL GEL DOSIMETRY OF TARGET TRACKING IN RADIOTHERAPY

Århus Universitetssjukhus (Danmark), Sydney Medical School (Australien)

- TIME RESOLVED EVOLVEMENT OF TARGET DOSE DISTRIBUTION DURING IMAT WITH AND WITHOUT DYNAMIC MLC TRACKING

Karolinska Universitetssjukhuset

- PATIENT EVALUATION OF THE RAYPILOT SYSTEM DURING RADIATION THERAPY OF PROSTATE CANCER

Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Uddevalla Sjukhus

- RAYPILOT ELECTROMAGNETIC REAL-TIME POSITIONING IN RADIOTHERAPY OF PROSTATE CANCER INITIAL CLINICAL RESULTS

Sahlgrenska Universitetssjukhuset visade under samma kongress att prostatan kan röra sig mer än en centimeter under pågående strålbehandling. Då det tidigare ej har gått att detektera organets position under behandlingen så sker alltid strålningen på ett större område som även innefattar den friska kringliggande vävnaden för att säkert träffa tumören. Detta innebär att strålbehandling är en avvägning mellan chansen att bota patienten och den biverkan kroppen riskerar att utsätts för vid strålningen. Trenden inom strålbehandling går nu dessutom mot hypofraktionering vilket innebär att istället för att behandla vid cirka 40 tillfällen ges all strålning under 5-10 tillfällen. Detta förfarande kan innebära en enorm kostnadsbesparing för sjukvården samtidigt som patienten blir färdigbehandlad betydligt snabbare. Risken är dock att om inte realtidsövervakning används så kan prostatan röra sig bort från strålfältet. Effekten av en plötslig prostatarörelse vid exempelvis ett av totalt fem behandlingstillfällen kan vara att 20 % av behandlingen ges på fel ställe, vilket har både en negativ effekt på chansen att bota patienten samt kan ge en ökad risk för biverkningar på exempelvis tarm och blåsa.

Under juni 2012 inbjöds Micropos Medical att presentera RayPilot® systemet på Barncancerfondens andra konferens på temat "Medicinsk Teknik för Barn med Cancer". Den välbesökta konferensen som vände sig till kliniker, teknikforskare, patientrepresentanter samt företag som har eller utvecklar teknik inom området hölls på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Syftet med konferensen var att skapa en tvärvetenskaplig mötesplats och att stimulera till teknisk forskning och utveckling inom barnonkologi. Barncancerfonden avser att under hösten 2012 utlysa medel för nya teknikforskningsprojekt samt för utveckling- och anpassning av befintlig medicinsk teknik till nytta för barn med cancer. Konferensen låg därmed till grund för denna utlysning.

Micropos har från början tagit fram RayPilot® systemet med ett plattformstänk för att på ett relativt enkelt sätt kunna applicera tekniken på andra cancerformer såsom bröst-, gyn, pancreas- och levercancer. Även barncancer har varit ett område som Micropos sett som viktigt för RayPilot® tekniken där det ställs höga krav på precisionsbehandling. Ett problem idag är de långtidseffekter som strålning kan ge eftersom ett barn förväntas leva betydligt längre tid än en vuxen efter avslutad behandling. Effekterna idag kan vara av typen strålningsinducerad cancer både från att ett större område än tumören behandlas och från den mängd röntgenbilder som tas i samband med behandlingen samt tillväxthämning av området som bestrålats.

Överläkare Enrique Castellanos på Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna berättade under juni 2012 för Prostatanytt, den officiella tidskriften för Prostatacancerförbundet, att RayPilot® eller "GPS-teknik" kan möjliggöra att strålbehandling av prostatacancer kan ske med en högre och effektivare stråldos jämfört med konventionell strålbehandling. Även tidskriften European Hospital valde att ta upp hypofraktionering och beskrev denna som framtidens strålbehandling av prostatacancer. European Hospital påpekade att de höga doserna som krävs för att bota prostatacancer effektivt kräver att prostatans läge kan detekteras då den omges av ett flertal riskorgan såsom ändtarmen, urinblåsan och lårbenshalsen som annars riskerar att skadas och ge livskvalitetsnedsättande biverkningar. Artikeln bekräftar att nyckelförutsättningarna för att hypofraktionering av prostatacancer skall kunna fungera är att ha en tillförlitlig kontroll på den interna organrörelsen. Micropos system RayPilot® är ett av ett fåtal i världen som klarar av att hantera dessa problem. Artikeln kan läsas i sin helhet på http://www.european-hospital.com/en/article/9634.html.

I juni 2012 erhöll Micropos ytterligare ett godkänt patent gällande RayPilot® systemet. Det beviljade patentet gäller Micropos kalibrerings- och positioneringsmetod för användning vid strålbehandling och innebär ett skydd för den grundläggande mätfunktionen i RayPilot® systemet.

Under juni månad deltog Micropos Medical AB (publ) på DEGRO-mässan i Wiesbaden i Tyskland där RayPilot® systemet rönte stor uppmärksamhet från sjukhus, läkare och professorer från flera välrenommerade universitetssjukhus.Micropos tyska representant, Additec GmbH, skickade efter mässan ut fördjupad information till sina kunder vilket har resulterat i ett flertal inbokade möten med en rad ledande tyska kliniker och sjukhus med fokus på strålbehandling. Demonstrationer har redan gjorts på tyska kliniker och under de närmaste månaderna kommer representanter från Micropos att tillsammans med bolagets tyska distributör, Additec, att genomföra ett flertal presentationer på kliniker och sjukhus i syfte att demonstrera RayPilot® och inleda försäljningssamtal av systemet.

Försäljning och resultat

Bolagets intäkter uppgick under perioden till 0 KSEK (0) med ett resultat om -4.280 KSEK (-2.649).

Likviditet och finansiering

Den 30 juni 2012 uppgick Micropos Medicals banktillgodohavanden till KSEK 3.248 (2.924). Långfristiga räntebärande skulder uppgick till 857 KSEK (1.050).

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2012 uppgick Micropos Medicals egna kapital till KSEK 19.248 (19.072).

Aktiekapitalet är fördelat på 17 549 760 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,05. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolaget är sedan den 21 december 2009 listat på AktieTorget under kortnamnet MPOS.

Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2012 till 86 procent (87).

Anställda

Antalet årsanställda uppgick för perioden till 4 personer.

Framtidsutsikter

Styrelsen för Micropos Medical AB (publ) gör bedömningen att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut. Styrelsen väljer emellertid att inte gå ut med någon prognos vare sig för resterande 2012 eller kommande år. Styrelsen anser att det är fel att avge en prognos för verksamheten då RayPilot® systemet för ökad precision vid strålbehandling av cancer som Micropos Medical utvecklar just nu utvärderas av flera potentiella köpare. En eller flera beställningar kan då komma att leda till en betydande förändring av såväl omsättning som resultat för Micropos. Styrelsen ser med tillförsikt på framtiden.

Under året har vi kunnat glädja oss åt en betydande uppmärksamhet i akademiska rapporter, uppmärksamhet som stöder Micropos och bolagets produkt RayPilot® för ökad precision vid strålbehandling av cancer i de samtal som vi för med olika kliniker och sjukhus.

Totalt närmar vi oss nu 1 000 behandlingstillfällen i vilka RayPilot® systemet har använts och vi får fler och fler vårdgivare att inse att RayPilot® systemet kan minska antalet behandlingstillfällen till så litet som en fjärdedel. Detta gör att vårdgivarna, vare sig de är offentligt drivna sjukhus eller privata kliniker, ser de ekonomiska möjligheterna med RayPilot® eftersom kostnaderna kan sjunka betydligt. Till detta skall även läggas den ökade livskvalité som systemet kan komma att innebära.

Under hösten kommer ett flertal demonstrationer hållas på europeiska kliniker, vilka vi hoppas skall kunna leda till omfattande beställningar av RayPilot® systemet. Införsäljningscyklerna är emellertid långa, och det är först nu vi har stöd av forskning som visar på systemets förträfflighet. Vi kommer därför att satsa betydande resurser på att etablera nya kanaler för att få ut vår produkt på marknaden både i form av nya samarbetspartners men också genom egna säljinsatser.

Sammantaget har de långsiktigt viktiga aktiviteterna i form av att samarbeta med flera referenskliniker runt om i Europa samt att stödja vetenskapliga publikationer lett till att Bolaget nu byggt upp en bra klinisk och vetenskaplig grund för RayPilot® systemet. Detta långsiktiga arbete har lett till att fördjupade diskussioner nu pågår både med kliniker i ett flertal europeiska länder samt med andra bolag i branschen om samarbeten. Med stöd av detta ser vi positivt på framtiden och det är styrelsens förhoppning att vi skall kunna fortsätta rapportera positiva nyheter under resten av året.

Göteborg 2012-08-29

Nästa rapporttillfälle:

Kvartalsredogörelse avges den 27 november 2012.

Information om företagets insynspersoner finns på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se, där även insynspersonernas innehav och transaktioner finns redovisade.

För ytterligare information kontakta:

VD, Tomas Gustafsson, 031-772 80 99

Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Klicka här för att ladda ner en PDF version av rapporten

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.