Intrum Justitia AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2013 09:07 CEST

·  Koncernens nettoomsättning andra kvartalet 2013 uppgick till 1 152 MSEK (1 037).
·  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 301 MSEK (218). Rörelseresultatet inkluderar positiva omvärderingar av portföljer med köpta fordringar om 6 MSEK (3).
·  Rörelsemarginalen var 26 procent (21), både inklusive och exklusive omvärderingar av portföljer med köpta fordringar.
·  Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 206 MSEK (139) och resultatet per aktie var 2,57 SEK (1,77).
·  Investeringar i köpta förfallna fordringar uppgick till 597 MSEK (667).
·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 621 MSEK (428).

Kommentar från VD och koncernchef Lars Wollung

Intrum Justitia utvecklades väl under det första halvåret 2013 med en god intäktstillväxt och en förbättring av rörelsemarginalen under det andra kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick till 26 procent och rörelseresultatet ökade med 42 procent, justerat för omvärderingar av portföljer med fordringar samt valutaeffekter, jämfört med samma period föregående år. Vinsten per aktie på rullande tolvmånadersbasis ökade med 25 procent. Kassaflödet från rörelsen ökade med 45 procent till 621 MSEK.

Vi har fortsatt en mycket god utveckling inom verksamhetsområdet Finansiella Tjänster. Investeringarna i förfallna fordringar uppgick till 597 MSEK, en mycket god nivå med hänsyn till att få större portföljförvärv gjorts under kvartalet. Stabiliteten i vår verksamhet för förvärv av fordringar är därmed god med en mycket väl diversifierad portfölj. Avkastningen på portföljerna uppgick till 22 procent, väl över målet om 15 procent.

Verksamhetsområdet Kredithantering uppvisar tillväxt av såväl omsättning som verksamhetsresultat under kvartalet, delvis drivet av ökade volymer från våra portföljer med fordringar. Vårt operativa förbättringsarbete ger önskade resultat och vi fortsätter med satsningar för att öka den interna effektiviteten för att säkra långsiktig tillväxt.

Vår satsning på ett nytt affärsområde, Intrum Justitia Finance, utvecklas enligt plan. Vi ser en god potential att verksamhetsområdet ska bidra positivt till koncernens långsiktiga tillväxt. Intrum Justitia Finance erbjuder tjänster tidigt i betalningskedjan som kompletterar det befintliga utbudet inom Kredithantering och Finansiella Tjänster, inledningsvis med factoringtjänster samt olika betalnings- och finansieringslösningar för e-handel.

Under kvartalet har vi haft en positiv utveckling i samtliga våra tre geografiska regioner. Regionerna påverkas positivt av en ökad investeringsnivå av förfallna fordringar, därtill ser vi positiva effekter av att vi ökat antalet ärenden i de rättsliga systemen, framförallt i Norra och Centrala Europa. I Västra Europa ser vi att arbetet med att effektivisera kredithanteringsverksamheten ger positiva effekter. Vi har dock fortsatt utmaningar i regionen till följd av den osäkra makroekonomiska situationen i flera länder.  

Under kvartalet har vi också emitterat obligationer för 1 miljard SEK inom ramen för vårt MTN-program. Därmed har vi säkrat ytterligare finansiering för fortsatt expansion samt diversifierat vår upplåning ytterligare.

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport och presentationsmaterial finns tillgängligt på www.intrum.com/Investor relations. Rapporten kommenteras av verkställande direktör och koncernchef Lars Wollung samt ekonomi- och finansdirektör Erik Forsberg i en telefonkonferens med start idag kl 9.00. Presentationen kan följas via www.intrum.com och/eller www.financialhearings.com. För att delta via telefon, ring +46 (0) 8 505 564 78 (SE) eller +44 (0) 20 336 453 72 (UK). 

 

Ytterligare information

Lars Wollung, verkställande direktör och koncernchef, tel: 08-546 10 200

Erik Forsberg, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-546 10 200

Annika Billberg, informationsdirektör, tel 070-267 97 91


Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 500 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2012 till 4 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.