Anoto Group AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 08:32 CEST

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 83 (68) MSEK och nettoomsättningen för kvartalet till 40 (31) MSEK.
  • Bruttomarginalen för perioden uppgick till 53% (68%) och Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 46% (63%). Bruttoresultatet för perioden uppgick till 43 (47) MSEK och Bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 18 (20) MSEK.
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -35 (-25) MSEK och EBITDA för kvartalet uppgick till -23 (-17) MSEK.
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -35 (-31) MSEK och resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -29 (-18) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning under perioden uppgick till -0,05 (-0,07) SEK och för kvartalet till -0,04 (-0,04) SEK.
  • Kassaflödet under perioden var 3 (6) MSEK och kassaflöde för kvartalet uppgick till -27 (6) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under perioden till -32 (-27) MSEK och för kvartalet -28 (-18) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 56 (39) MSEK och för kvartalet till 16 (13) MSEK.

Kommentarer från VD

Ökad orderstock, nya produkter och prisbelönta lösningar

Omsättningen i andra kvartalet uppgick till 40 MSEK jämfört med 31 MSEK i Q2 2014. Bruttomarginalen var 46% jämfört med 63% i Q2 2014. Den lägre bruttomarginalen beror på en kombination av mindre mjukvaruförsäljning i kvartalet för Enterprise Solutions och högre försäljning av hårdvara till våra partners i Korea inom utbildning. Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 42 MSEK jämfört med 37 MSEK för motsvarande kvartal förra året. Som meddelats tidigare är de betydligt högre rörelsekostnaderna i de två senaste kvartalen i första hand relaterade till produktutveckling med HP, stora skärmar, forskning och test avseende ny tunn filmlösning för skärmar och fortsatt utveckling av Live Services för att kunna erbjuda större ISV:s och partners hårdvarukonfiguration, mönsteradministration och underhåll.

Försäljningen inom Enterprise Solutions var en besvikelse med 18 MSEK under andra kvartalet jämfört med 31 MSEK i första kvartalet när vi genomförde försäljningen till Wales Ambulance Trust i Storbritannien. Skillnad i omsättning från kvartal till kvartal reflekterar avsaknaden av försäljnings- och leveranskapacitet och vårt behov att stärka partnernätverket.

Vi genomför därför åtgärder att stärka vår försäljningskapacitet. De större affärerna vi genomfört inom Enterprise Solutions i Storbritannien, Tyskland, Turkiet och Japan på senare tid visar tydligt det värde vi erbjuder kunder och behovet av att lösningar som överbryggar det digitala gap som finns, och för att realisera den fulla potentialen inom den finansiella industrin, hälso- och sjukvård och fältservice arbetar vi för att åstadkomma större förståelse inom IT-industrin i allmänhet och en mer fokuserad partnerstrategi.

Orderstocken i allmänhet ökade substantiellt under kvartalet och vi mottog ordrar från Pen Generations och Solid Education för leverans av 90 000 pennor till Kyowon, den största leverantören av utbildningsinnehåll i Korea. 38 000 pennor levererades under kvartalet.

Vi mottog en order om 60 000 pennor genom Pen Generations och en om 4 000 Live Pen 2 direkt från TStudy China, och 4 000 levererades i Q2. Härutöver undertecknade vi ett förlängningsavtal avseende exklusivitet för TStudy China villkorat av köp av minst två miljoner pennor över de kommande fem åren.
I Indien mottog vi en order om 10 000 pennor och LivePDF-mjukvara från InformDS Technologies (P) Ltd. för automatisering av läkares arbete. 500 enheter levererades i andra kvartalet och full leverans förväntas ske till slutet av 2016.

Tillsammans med vår partner Optika Display, ett dotterbolag till Stratacache i USA, tillkännagav vi Collaborate 65UHD, en 65-tummars storformats 4K LCD samarbetsskärm. Produkten vann pris för Bästa Personliga Arbetsyta för Kreativa Användare på InfoComm i Orlando, USA bland 950 utställare och 40 000 professionella besökare från 100 länder. Vid samma mässa vann Anoto's intressebolag We-Inspire, Inc, priset för Bästa Visuella Samarbetslösning för Kreativa Användare. Den positiva marknadsreaktionen och intresset från potentiella partners bekräftar den stora affärsmöjligheten - initialt inom kreativa industrier med behov för peninput, men också möjligheten att erbjuda intuitiv, i realtid integrerad kommunikation mellan team, samarbete och kreativ upplevelse i allmänhet.

UTSIKTER

Förhandlingarna med HP pågår parallellt med produktutveckling. Genomförandet av en slutlig affär är beroende av många överväganden och rättsliga aspekter avseende immateriella rättigheter, ägande och andra rättigheter. Anotos primära strategi är baserad på att erbjuda funktionalitet och leverans av komponenter och produkter till flera OEM-kunder. Därför fokuserar vi på att balansera behovet för våra partners att få en konkurrensfördel och skapa en vinn-vinn lösning samtidigt som vi önskar bevara vår position som en framtida standard för digital skrift.

Baserat på den större orderstocken och affärer som vi vunnit efter Q2 förväntar vi oss en betydlig tillväxt under andra halvåret, särskilt i Q4. Tillsammans med våra konsortiepartners vann vi en offentlig upphandling för en digital penlösning för ett stort finansiellt företag i Japan. Kontraktet är det största Enterprise Solutions-avtalet hitintills avseende leverans av 29 000 Live Pen 2 Pro och mjukvara och är ytterligare ett exempel på acceptans från industrin av digital skrift. Anotos del av kontraktet uppgår till 37 MSEK och planeras levereras i Q4 i år.

Vårt behov ar arbetskapital finansierades genom en riktad nyemission av aktier för 15 MSEK under Q2 genom ytterligare en riktad nyemission om 40 MSEK i juli månad. Kapital har låsts i komponenter, verktyg, testutrustning och pågående arbetet som kommer att täckas av NRE, vilket allt är nödvändigt för nya produkter och utökad tillverkning under andra kvartalet och därefter.
I juli tillkännagav vi förvärvet av XMS Penvsion, ett innovativt svenskt mjukvarubolag som specialiserar sig på digital skriftlösningar. Förvärvet av XMS Pension gav oss en större del av värdekedjan, flexibilitet avseende prissättning och en produkt som underlättar försäljning genom större återförsäljare samt ett mycket kompetent team som kompletterar vår egen mjukvaruavdelning.

På grund av lanseringen av nya produkter och nya partnerskap med OEM-kunder och ISV:s genomför vi en process för att expandera vårt managementteam i USA för att öka vår totala kapacitet inom produktmanagement, utveckling av marknadskanaler, marknadsföring och försäljning.

Stein Revelsby

  • Anoto Group

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagenomvärdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 14 augusti 2015.

En videopresentation av kvartalsrapporten kommer finnas tillgänglig från kl 09.00 den 14 augusti och en webkonferens kommer hållas kl 11.00 samma dag.
För mer information se www.anoto.com/investors.

Kalender 2015

Q3 rapport6 november

Q4 rapportFebruari 2016

För ytterligare information kontakta:

Stein Revelsby, CEO
Tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ.)
Traktorvägen 11
SE-226 60 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00www.anoto.com

Om Anoto Group
Anoto Group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga lösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel hälso- och sjukvård, bank och finans, transport och logistik, samt utbildning. Anoto Group har ca 100 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com
Följ oss på Twitter: @anoto

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar. Anoto Group har cirka 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Lund. Bolaget har även kontor i Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles och Boston (USA) och Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information: www.anoto.com

Följ oss på Twitter: @anoto